Akif Köçərli

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1944-cü il, oktyabrın 14-də Azərbaycan Respublikası,Gədəbəy rayonunun İsalı kəndində anadan olub.

1951-1961-ci illərdə Bakı şəhər 9 №-li orta məktəbdə oxuyub.

1962-1967-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1971-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1962-1967,tələbə,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1967-1970,aspirant, Azərbaycan EA-nın Riaziyyat və Mexanika İnstitutu

1971, f.-r.e.n.,«Sərhədi hamar olmayan oblastda daxilolma teoremləri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1982- h/h , dosent, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1971-1982, baş müəllim, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1967-1971, kiçik elmi işçi, Azərbaycan EA-nın Riaziyyat və Mexanika İnstitutu

Apardığı dərslər: Cəbr və analitik həndəsə,Diferensial həndəsə və topologiya,Həndəsə əsasları, Riyaziyyatın tarixi və metodologiyası, Li qrupları.

20 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Funksiyalar nəzəriyyəsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
  1. Весовые оценки смешанных производных функций.- Функциональный анализ и его применение, Баку, «Элм», 1971, с.193-207.(ИММ Азерб. ССР)
  2. Некоторые теоремы вложения в области с негладкой границей.- Труды МИАН СССР, 1974, том 131, стр.128-146.
  3. Теоремы вложения класса . -Прикладные задачи функционального анализа, АГУ, 1986.
  4. Об вполне ограниченности функций в . - Azərbaycanın Ümummilli lideri H.Ə.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2008.
  5. Теоремы вложения в случае вырождающегося веса на -мерной области.- Материалы научный конференции посвященной 85-летию зас. деятеля науки, проф. А.Ш.Габибзаде, Баку, 2001.
  6. səthi üzərində şəbəkələr. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 94 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Resp. Elmi Konf. Mat-rı, 17-18 may, 2017-ci il, Bakı, səh.86-87
  7. О компактности множеств дифференцируемых функций, определенных на области . AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. 02-03 noyabr, Bakı 2017, səh.206-207.
Bookmark and Share