Şakir Yusubov

Şakir Yusubov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 34 07

e-mail:[email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1959-cu il, avqustun 14-də Gürcüstan Respublikası Bolnisi rayonunun Dəmirli kəndində anadan olub.

1966-1974-cü illərdə Dəmirli kənd 8 illik orta məktəbində oxuyub.

1974-1976-cı illərdə Darbaz kənd orta məktəbində oxuyub.

1976-1981-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1988-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1976-1981, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1984-1987, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992, f.-r.e.n.,«Hiperbolik tənliklərlə təsvir olunan sistemlər üçün optimal idarəetmə nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri haqqında»

2017-ci  il 27 oktyabrda “Differensial tənliklər” və “ Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə” ixtisasları üzrə “Kəsilən əmsallı sistemlərin tədqiqi və onların optimal idarəetmə məsələlərinə tətbiqləri” mövzusunda doktorluq işini müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006- h/h, dosent, İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2001-2006,dosent, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1995-2001,baş müəllim,Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1988-1995,laboratoriya müdiri,Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1982-1984,mühəndis,Azərbaycan EA-nın Kibernetika İnstitutu

Apardığı dərslər: Diferensial və inteqral tənliklər,Optimal idarəetmənin müasir problemləri,Xüsusi törəməli tənliklərlə təsvir olunan proseslərdə optimal idarə məsələsi.

35 elmi məqalənin, 2 tədris proqramının və 1 kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Adi və hiperbolik tip tənliklərin keyfiyyət nəzəriyyəsi və həmin tənliklərlə təsvir olunan proseslərdə optimal idarə məsələləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2008, Bakı,Azərbaycan: Sənaye tətibqli İdarə və Optimallaşdırma üzrə II beynəlxalq konfrans

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Необходимые условия оптимальности для систем с импульсными воздействиями.- ЖВМ и МФ,2005,т.45,№2, стр.233-237.
 2. О необходимых условиях оптимальности для особых управлений.- ЖВМ и МФ,2007,т.47,№9, стр.1506-1511.
 3. Необходимые условия оптимальности особого управления в одной системе с распределенными параметрами.- Известия РАН, Теория и системы управления, 2008, №1, стр.12-17.
 4. Necessary Conditions of Optimality of the Singular with Respect  to  Components Controls in the Goursat-Darboux Systems tezis The 5th İnternational Conference on Control and Optimization with İndustrial Applications, 27-29 August,2015, Baku p.175-178
 5. Necessary conditions of optimality for the Quasi-Singular relative to the component controls in the Goursat-Darboux systems TurkicWorld Mathematical Society, Pure and Applied Mathematics, Volume6, №1, 2015 p.246-253
 6. Одна нелокальная задача для гиперболического уравнения третьего порядка с сингулярными коэффициентами tezis Yahya Mammadovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, 2015 Bakı, 10 dekabr,2015 ci il. Səh.337-338
 7. Представление функций, линей-ных функционалов и операторов в весовом простран-стве типа С.С. Соболева статья Вестник БГУ, 2015, №3 Стр.71-77
 8. Задача Коши для псевдопараболического уравнения третьего порядка с сингулярными коэффициентами статья Pedoqoji Universitetin Xəbərləri, Bakı, №1,2015 Səh.34-37
 9. Gecikən arqumentli üçtərtibli tənlik üçün inteqral şərtli sərhəd məsələsi tezis Azərbaycan Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri» Respublika elmi konfransının materialları, Bakı 2016 Səh.118-119
 10. Задача Дирихле в двумерном случае для одного уравнения четвертого порядка tezis Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü Ildönümünə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2016 Стр.220-221
 11. Задача типа Гурса для гиперболи-ческого уравнения четвертого порядка с сингулярными коэффициентами tezis Akademik Məcid Rəsulovun anadan olmasının 100-cü ildömünə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” adlı respublika elmi konfransınınmaterialları. 28-29 oktyabr, Bakı 2016, s.176-177О представлении решения гиперболического уравнения четвертого порядка с импульсными воздействиями . AMEA-nın müxbir üzvi, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri”  adlı respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 02-03 noyabr, 2017, Стр.292-293
 12. Gecikən arqumentli dördtərtibli hiperbolik tənliklə təsvir olunan proseslərdə optimallıq üçün zəruri şərt. AMEA-nın müxbir üzvi, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri”  adlı respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 02-03 noyabr, 2017, s.108-109
 13. О двух различных постановках задачи Дирихле для одного псевдопараболического уравнения порядка 2n. Дифференциальные уравнения, 2017,том 53,№8, P.1100-1102, Səh.1128-1130
 14. Нелокальная задача с интегральными условиями для гиперболического уравнения   высокого порядка.   Украинский мат. журн.Том 69, № 1, 2017. Стр.121-131
 15. К задачам Дирихле и Лидстона для линейного гиперболического уравнения высокого порядка. Дифференциальные уравнения,2018,Том-54,№6,стр.815-820
 16. İmpuls təsirli ikitərtibli hiperbolik tənlik üçün lokal olmayan bir sərhəd məsələsi. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konfransın proqramı,17-18 may 2018
 17. The coursat problem for the pseudoparabolic eduation of the third order with singular coefficients.The 6 th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications,11-13 July, 2018,Baku,Azerbaijan,p.376-378


KITABLAR

 1. İkitərtibli xətti adi diferensial tənliklər.- Bakı, 2005, 135 səh
 2. Variasiya hesabı və otimallaşdırma üsullarının əsasları.,Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.,Çaşıoğlu, Bakı 2010.,228 səh.
 3. Optimallaşdırma üsulları.Ali məktəblər üçün dərslik,Bakı Universiteti nəşriyyatı,2017,560 səh.

 

 

Bookmark and Share