Araz Fərəcov

Araz Fərəcov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994) 12 439 08 21

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1958-cu il, yanvarın 7-də Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində anadan olub

1965-1975-ci illərdə Bakı şəhər 42 saylı orta məktəbində oxuyub

1975-1980-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1983-cü ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1975-1980, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1980-1983, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, M.V.Lomonosov adına MDU

1985, f.-r.e.n., «Çəp törəməli məsələ haqqında»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000- h/h, dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1996-2000, baş müəllim, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1994-1996, dosent, Mühəndislik fakültəsi, İstanbul Universiteti, İstanbul, Türkiyə

1989-1994, baş müəllim, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1983-1989, müəllim, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1980-1983, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,M.V.Lomonosov adına MDU

1980-1981, elmi işçi, Azərbaycan EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Apardığı dərslər: Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Xüsusi törəməli tənliklər üçün Koşi və sərhəd məsələləri, Diferensial tənliklərin müasir problemləri.

18 elmi məqalənin, 1 monoqrafiyanın və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün çəp törəməli məsələlər.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1985,Lvov,Ukrayna: Diferensial tənliklər üzrə Beynəlxalq seminar
 • 1986, Moskva Rusiya: Moskva Dövlət Universiteti Petrovski adına Beynəlxalq seminar
 • 1992, Bakı, Azərbaycan: Topologiya üzrə Beynəlxalq seminar
 • 1993, Trabzon, Türkiyə: Azərbaycan-Türkiyə riyaziyyat simpoziumu,Qaradəniz Texniki Universiteti
 • 2000,Zəncan, İran: «Tətbiqi riyaziyyat üzrə ikinci beynəlxalq birləşmiş seminar»

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. İstilikkeçirmə tənliyi üçün birinci qarışıq məsələnin həllinin sonsuz oblastda sabitləşməsi haqqında. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2010, səh.103.
 2. Об одной краевой задаче для уравнения колебаний стратифициронной жидкости с интегральными условиями. Prof.Y.C.Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq konfransın əsərləri, Bakı-2010
 3. “Diferensial tənliklərin müasir problemləri” fənninin proqramı, riyaziyyat ixtisası üçün, azərb. və rus dilində . BDU, “Bakı Universiteti nəşriyyatı” Bakı -2012, 11səh.
 4. Об одной краевой задаче для вырождающегося эллиптического уравнения второго порядка.Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.120. 2012, (30-31 may)
 5. О нелокальной задаче с интегральными условиями первого рода для эллиптического уравнения второго порядка.Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.120. 2012, (30-31 may)
 6. О нелокальной задаче для с интегральными условиями первого рода для вырожденного эллиптического уравнения второго порядка.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, BDU-nun Hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı-2012, səh.193, (15-16 noyabr)
 7. Об одной краевой задаче для эллиптического уравнения второго порядка. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., Bakı-2013, s.244, (07-08.may)
 8. Критерий  переспределенности для одной задачи с наклонной производной для гармонических функций. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., Bakı-2013, s.244, (07-08.may)
 9. О разрешимости одной краевой задачи для уравнения колебаний стратифицированной жидкости с  интегральным условием. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., Bakı-2013, s.185, (07-08.may)
 10. Одна краевая задача для вырождающегося эллиптического уравнения.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.60, 12-13.may, 2014
 11. Исследование одной краевой задачи для уравнения колебаний стратифицированной жидкости с не самосопряженными краевыми условиями. Azərbaycanın Görkəmli alimi,AMEA-nin müxbir üzvü,Fizika-Riyaziyyat elmlər doktoru,professor Yusif Əmən oğlu Əmənzadənin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olunmuş “Mexanikanın klassik və müasir problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.27, 22.may 2014
 12. Задача о наклонной производной для одного эллиптического квазилинейного уравнения.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.34, 20-21.may, 2015
 13. Вторая краевая  задача для вырождающегося  эллиптического уравнения Пуанкаре. Akademik Y.C.Məmmədovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2015, səh.341
 14. Разрешимость одной задачи с косой производной. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.170-173, 2016
 15. Априорная оценка решения одной задачи с наклонной производной. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.173, 2016
 16. “Одна задача с косой производной в шаре” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransınin materialları, 02-03 noyabr, 2017, səh.276. məq.resp.
 17. “О разрешимости  одной задачи с наклонной производной” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransının materialları, 02-03 noyabr, 2017, s.280, .
 18. «Одна задача о наклонной производной для эллиптического уравнения в недивергентной форме» Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.232
 19. «Одна задача о наклонной производной для эллиптического уравнения в шаре» Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.234,  .

 

 1. KITABLAR
 2. Riyazi fizika tənlikləri.- BDU, 2008
Bookmark and Share