Arif Heydərov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 538 05 82

e-mail:arif_heydarov@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-ci il, dekabrın 26-da Azərbaycan Respublikası,Lənkəran rayonunun Boladi kəndində anadan olmuşdur.

1958-1968-cü illərdə Lənkəran rayonunun Boladi kənd orta məktəbində oxumuşdur.

1968-1973-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil almışdır.

1990-cı ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ  ADLARI

1968-1973, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1973-1976, aspirant, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

1985, f.-r.e.n., «Sinqulyar potensiallı özünə qoşma elliptik operatorların məxsusi funksiyaları üzrə ayrılışı»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1997- h/h , dosent, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1990-1997, baş müəllim, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1976-1990, elmi işçi, Azərbaycan EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.

Apardığı dərslər: Riyazi analiz, Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi.

60 elmi məqalə və tezislərin  müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Ümumiləşmiş potensiallı Şredinger və biharmonik operatorların spektral analizi.

BEYNƏLXALQ  SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2004,Maxaçqala, Rusiya: Prof.X.Ş.Muxtarovun xatirəsinə həsr olunmuş Riyaziyyatın müasir problemləri adlı Beynəlxalq konfrans.
 • 2006,Saratov,Rusiya: Funksiyalar nəzəriyyəsi və tətbiqlərinin müasir problemləri.
 • 2007,Bakı,Azərbaycan:Akademik A.C.Hacıyevin 70 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə beynəlxalq konfrans.
 • 2008,Maxaçqala, Rusiya: Prof.X.Ş.Muxtarovun xatirəsinə həsr olunmuş Riyaziyyatın müasir problemləri adlı Beynəlxalq konfrans.
 • 2011,Bakı,Azərbaycan:Akademik Z.İ.Xəlilovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans.
 • 2012, Bakı,Azərbaycan:Akademik İ.İ.İbrahimovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans.
 • 2014, Bakı,Azərbaycan:Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans.

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Спектральный анализ трехмерного бигармонического оператора с точечными взаимодействиями.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2003, №2, səh. 22-28.
 2. О произведениях обобщенных функций.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2004, № 2, səh. 40-47.
 3. On spectrum of three-dimentional bihormonic operator with point interactions.- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Bakı, 2004, XXIV c., №4, səh.69-74.
 4. One-dimentional Schrödinger operator with  interactions- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Bakı, 2005, XXV , №1, səh.83-88.
 5. Одномерный оператор Шредингера с точечными возмущениями.- Bakı Universitetinin xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı,2005,№ 3, səh.21-30.
 6. Spectral analysis one-dimentional Schrödinger operator with potential - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Bakı, 2006, XXVI c., №1, səh.89-94.
 7. О произведениях обобщенных функций на разрывные функции.- Bakı Universitetinin xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı,2008,№ 1,səh. 13-18.
 8. Спектр одномерного оператора Шредингера на полуоси с потенциалом. Международный Российско-Азербайджанский симпозиум «Уравнения смешанного типа и родственные проблемы анализа и информатики».Нальчик-Эльбрус. 2008, с.52-53.
 9. Spectral analysis of one-dimensional biharmonic operator with -potential.Trans. of  NAS Azerbaijan ,ser.of  Phys.-technical and Math. Sciences,2010,V.XXX,№1
 10. Спектральный анализ операторов Штурма-Лиувилля на полуоси с потенциалом Дирака.Вестник Бакинского ун-та,сер. физ.-мат.наук,2012,№1,с. 49-54.
 11. Spectral analysis of Sturm-Liouville operator on a semi-axis with -- potential.Trans. of NAS Azerbaijan,ser.of.phys.-technical and Math Science,2013,V.XXXIII, №1,p.21-26
 12. Спектральный анализ одномерного бигармонического оператора на полуоси  с потенциалом  Дирака. Вестник   Бакинского ун-та, сер. физ.-мат. наук , 2014.     с. 50-57.
 13. Задача на собственные значения для уравнения Штурма-Лиувилля на отрезке с потенциалом Дирака .Вестник  Бакинского ун-та,сер.физ.мат.наук,2015,№1. с.43-48.

KITABLAR

Ümumiləşmiş funksiyalar (metodik vəsait). Bakı, 1998, 38 səh.
Rusca-azərbaycanca riyaziyyat terminləri lügəti.Bakı, 2012, 136 səh.

 

 

Bookmark and Share