Arif İsmayılov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 438 02 84

e-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1958-ci il, martın 16-da Qazax rayonunun Qızılhacılı kəndində anadan olub.

1965-1975-ci illərdə Qazax şəhər 2 saylı orta məktəbində oxuyub.

1975-1980-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1986-cı ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1975-1980, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1983-1986, aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1999, f.-r.e.n., «Bir sinif üçüncü tərtib diferensial tənlik üçün qoyulmuş tərs sərhəd məsələsinin klassik həllinin tədqiqi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008-h/h, dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2001-2008, baş müəllim, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1990-2001, asistent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1986-1990, baş laborant, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1983-1986, aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1980-1982,mühəndis-riyaziyyatçı, Azərbaycan EA-nın Kibernetika İnstitutu

Apardığı dərslər: Riyazi fizika tənlikləri və elmin müasir problemləri

25 elmi məqalənin və 1 kitabın müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Diferensial tənliklər üçün tərs məsələlər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2003,Sumqayıt, Azərbaycan:Azərbaycan respublikasının Prezidenti H.Ə.Əliyevin 80 illiyinə həsr olunmuş Nəzəri və riyazi fizikanın tərs məsələləri Beynəlxalq konfransı
 • 2006,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor B.A.İsgəndərovun 70 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XII Beynəlxalq konfrans
 • 2008,Sterlitmak,Rusiya:Diferensial tənliklər və ona yaxın problemlər Beynəlxalq konfrans

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Обратная краевая задача одного класса полулинейных дифференциальных уравнений второго порядка.-Prof.Q.K.Namazovun 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri, Bakı, 2002.
 2. Об одной априорной оценке для классических решений одной несамосопряжной одномерной краевой задачи для одного класса полулинейных дифференциальных уравнений третьего порядка.-Diferensial tənliklər və onların tətbiqləri elmi konfransının tezisləri,Bakı,2002.
 3. О классической разрешимости в малой обратной краевой задачи для полулинейных гиперболических уравнений второго порядка.- Azərbaycan respublikasının Prezidenti H.Ə.Əliyevin 80 illiyinə həsr olunmuş Nəzəri və riyazi fizikanın tərs məsələləri I Beynəlxalq Konfransıın materialları,Sumqayıt,5-6 may,2003, səh.7-8.
 4. Investigations of classical solution in kleinen inverse boundary value problem for semilinear hyperbolic equations of the second order.-Proceeding of IMM of NAS of Azerb., v. XXIX(XXVII), 2003,pp.125-131.
 5. Bases and tensor product.- Trans. of NAS of Azerb., 2005, vol. XXV, №4.
 6. Базисность системы экспонент с измеримой фазой .- AMEA-nın müxbir üzvü, professor B.A.İsgəndərovun 70 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XII beynəlxalq konfransın tezisləri,Bakı,2006.
 7. Bir sinif üçüncü tərtib qeyri-xətti xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün qoyulmuş tərs sərhəd məsələsinin klassik həllinin varlığı haqqında.-Odlar Yurdu Universitetinin Elmi-Pedaqoji Xəbərləri, Bakı,2006, №7.
 8. Completeness of a system of science with degeneration.- Proceeding of IMM of NAS of Azerb., 2007,№1.
 9. О теореме Лакса-Мильгрома. Труды Международной научной конференции, 24-28 мая, 2008 г, г.Стерлитамаk, стр.48-51.
 10. İkinci tərtib yarımxətti parabolik tip tənlik üçün qoyulmuş tərs sərhəd məsələsinin klassik həllinin tədqiqi. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfransın elmi materialları. Səh.34-35. Bakı. 2009
 11. Tənliklərin həlli prosesində müxtəlif həll metodlarının inteqrasiyası. Odlar yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, №30, Bakı, 2010, səh. 112-115.
 12. Определение неизвестного коэффициента нелинейного уравнения третьего порядка с частными производными в ограниченной области. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və
 13. Mexanikanın Aktual problemləri» adlı ənənəvi Elmi konfrans, Bakı, 2010, səh.49.
 14. Bir sinif ikinci tərtib xüsusi törəməli tənlik üçün qoyulmuş inteqral şərtli tərs sərhəd məsələsinin həllinin başlanğıc verilənlərdən kəsilməz asılılığı. Prof.Y.C.Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» mövzusunda Beynəlxalq konfransın əsərləri, Bakı, 2010.
 15. İkinci tərtib hiperbolik щиперболик tənlik üçün qoyulmuş əlavə inteqral şərtli tərs sərhəd məsələsi.Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2011, səh.66-67. (28-29 aprel)
 16. On noether property and index formula of a problem.Trans. of  NAS Azerb.,№ 1, 2011
 17. Hiperbolik tənlik üçün qoyulmuş əlavə intrqral şərtli tərs məsələnin həllinin başlanğıc şərtlırdən kəsilməz asılılığı .Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.103. (30-31 may)
 18. “Diferensial tənliklərin müasir problemləri” fənninin proqramı, riyaziyyat ixtisası üçün, azərb. və rus dilində.BDU, “Bakı Universiteti nəşriyyatı” Bakı -2012, 11səh.
 19. İkinci tərtib yarımxətti parabolik tənlik üçün qoyulmuş əlavə şərtli inteqral şəklində olan tərs sərhəd məsələsi.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.136, 07-08.may, 2013
 20. Bir sinif üçüncü tərtib xüsusi törəməli tənlik üçün qoyulmuş əlavə inteqral şərtli tərs  məsələsinin həlli.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.141, 07-08.may, 2013
 21. Обратная задача для уравнения третьего порядка с частными производными с интегральными дополнительными условиями.Akad.Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Neftqaz sahəsində qeyri-nyuton sistemlər” adlı  Beynəlxalq Elmi konf.mater., Bakı 2013,
 22. Yarımxətti hiperbolik tənliklər üçün qarışıq məsələnin Furye üsulu ilə araşdırılması.BDU-nun 95 illik yubileyinə oəsr olunmuş “Рийазиййат вя mexanikanın aktual problemləri ” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı-2014, s.60
 23. On the Solvability of the Homogeneous Riemann Problem in Morrey-type Spaces. International Journal of Mathematical Analysis,  Vol. 9, no. 47, 2335-2344 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com
 24. Üçüncü tərtib yarımxətti xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün qoyulmuş tərs sərhəd məsələsinin klassik həllinin varlığı. Akademik Y.C.Məmmədovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2015, səh.97
 25. Üçüncü tərtib yarımxıtti xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün qoyulmuş tərs sərhəd məsələsinin klassik həllinin varlığı. Akademik Y.C.Məmmədovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2015, səh.97-100.
 26. İkinci tərtib hiperbolik tənliklər üçün qarışıq məsələnin inteqral tənliklər sisteminə gətirilməsi. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.46, 20-21.may, 2015
 27. Bir sinif üçüncü tərtib qeyri-xətti psevdoparabolik tənlik üçün qarışıq məcələnin həlli. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.63-64, 2016
 28. Təlim prosesində şagirdlərin riyazi təfəkkürünün və məntiqi mühakiməsinin inkişafında məsələ həllinin rolu. Odlar yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, N 42, səh.286-289, 2015.
 29. “Bir sinif dördüncü tərtib diferensial tənlik üçün qarışıq məsələnin klassik həllinin tətbiqi” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransının materialları, 02-03 noyabr, 2017, səh.64.
 30. “Üçüncü tərtib psevdoparabolik tənlik üçün qarışıq məsələnin həllinin lokal varlığı” Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.82.
 31. “Bir sinif dördüncü tərtib xüsusi törəməli tənlik üçün qarışıq məsələnin tədqiqi” Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.83.


KITABLAR

 1. Riyazi fizika tənliklərindən məsələ və misallar.- Dərs vəsaiti,Bakı, BDU, 2004
Bookmark and Share