Arzu Quliyeva

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

İş telefonu: (+994) 12 438 21 54

e-mail:arzu_guliyeva@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1978-ci il, iyunun 5-də Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olub.

1985-1995-ci illərdə Bakı şəhər 250 sayli orta məktəbdə oxuyub.

1995-1999-cu illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də bakalavr tədris pilləsi üzrə təh­sil alıb.

1999-2001-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də magistratura tədris pilləsi üzrə təh­sil alıb.

2001-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1995-1999, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1999-2001, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2003-2007, dissertant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2011, Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, «Psevdohiperbolik tənliklər üçün qeyri-lokal sərhəd şərtli tərs məsələlər»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2010-h/h ,müəllim, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2001- 2010, baş laborant, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
Apardığı dərslər: EHM və proqramlaşdırma, Информатика вя тящсилдя ИКТ, Hesablama üsulları.

34 elmi məqalənin müəllifidir. 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Psevdohiperbolik tənliklər üçün tərs məsələlər və Hesablama riyaziyyatı.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006, Bakı, Azərbaycan: AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Yəhya Cəfər oğlu Məmmədovun anadan olmasının 75 illik yubileyinə həsr olunmuş «Operator tənliklərin nəzəri və tətbiqi məsələləri» elmi konfransın tezisləri.
 • 2007, Bakı, Azərbaycan: «Riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri» elmi konfransın materialları.
 • 2007, Bakı, Azərbaycan: AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Q.T.Əhmədovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının tezisləri.
 • 2008, Bakı, Azərbaycan: Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransının Materialları.
 • 2009, Moskva: Akademik A.A.Samarskinin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş «Hesablama riyaziyyatı və riyazi fizikanın müasir problemləri» Beynəlxalq elmi konfransı.
 • 2009, Bakı, Azərbaycan: AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 illiyinə həsr olumuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri.
 • 2010, Bakı, Azərbaycan: Görkəmli alim və ictimai xadim, AMEA-nın müxbir üzvü, Dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, BDU-nnun sabiq rektoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Yəhya Məmmədovun  anadan olmasının 80  illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri» adlı Beynəlxalq konfransın materialları.
 • 2010, Бакы, Эюркямли алим вя иътимаи хадим, Дювлят мцкафаты лауреаты, Ямякдар елм хадими, ф.р.е.д., проф. Й.Ъ. Мяммядовун анадан олмасынын 80 иллик йубилейиня щяср олунмуш «Рийазиййат вя Механиканын актуал проблемляри» адлы Бейнялхалг конфранс
 • 2011, Baku, IV congress of the Turkic world mathematical society, 1-3 july Azerbaijan.
 • 2011, Gəncə, Международная конференция, математические теории, проблемы их применения и обучения
 • 2012, Сумгайыт, Маэистрантларын ХЫЫ Республика елми конфрансы
 • 2012, Бакы, Тялябя, маэистрант вя эянъ тядгигатчыларын «Рийазиййат вя механиканын актуал проблемляри» адлы республика елми конфрансы
 • 2012, Москва, Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества, III международная научно-практическая конференция
 • 2012, Сумгайыт, АМЕА-нын Информасийа Технолоэийалары Институту, Рийазиййатын тятбиги мясяляляри вя йени информасийа технолоэийалары, ЫЫ Республика елми конфрансы
 • 2012, Бакы, Бакы Дювлят Университетинин Щесаблама рийазиййаты кафедрасынын 50 иллик йубилейиня щяср олунмуш елми конфранс
 • 2013, Бакы, Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın Ak­tual Problemləri” adlı Respublika Elmi Kon­fransы
 • 2014, Бакы, Riyazziyyat və Mexanikanın Aktual Problemləri, Riyyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə hяsr olunmuş Beynəlxalq konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Задача об определении неизвестного коэффициента и свободного члена псевдогипербо­ли­ческого уравнения третьего пор­яд­ка при нелокальных крае­вых и дополнительных условиях. Бакы Университетинин Хябярляри, Физика-рийазиййат елмляри серийасы, № 2, 2002, с. 106-113.
 2. Непрерывная зависимость решения обратной краевой задачи для псевдо­гиперболического урав­нения третьего порядка при нело­каль­ных краевых и допол­нительных условиях. Бакы Университетинин Хябярляри, Физика-рийазиййат елмляри серийасы, № 2,  2005, с.13-26.
 3. Об одной нелокальной обратной краевой задаче для псевдогиперболического уравнения третьего порядка. Воронежский Государственный Педагоги­ческий Университет, Новые технологии в образовании, №2,  Воронеж  2008, с. 3-10.
 4. On an inverse boundary value problem for a third order pseudohyperbolic equation with not self-adjoint boundary conditions. Proceedings of IMM NAS of Azerb., v.XXXI (XXXIX), 2009, p. 57-70.
 5. О разрешимости одной обратной краевой задачи для дифференциального уравнения третьего порядка с частными производными. Таганрогский технологический институт Южного Федерального университета. Материалы Х Международного научно-практического семинара «Практика и перспективы развития портнерства в сфере высший школы», Том 1, 4-7 мая 2009 года в городе Донецк, 2009, Донецк-Таганрог, с. 214-224.
 6. Решение одной обратной краевой задачи для псевдогиперболического уравнения третьего порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Технологии и методики в образовании, научно-технический журнал, Воронеж, 2011, № 1, с.9-17.
 7. Нелокальная по времени обратная краевая задача для псевдогиперболического уравнения третьего порядка. Вестник Азербайджанской Инженерной  академии, № 3, 2011, с.54-56.
 8. Обратная краевая задача для псевдогиперболического уравнения третьего порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Интеграция науки и практики как механизм эффективного развития современного общества, Материалы III международной научно-практической конференции, 10-11 апреля 2012 г, Москва 2012, с.11-17.
 9. Recommendation for Definition of Symmetry of the  Multistep Methods. The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 27-29 Augusts, 2015, Baku, Azerbaijan, pp.266-269.
 10. Мехтиева Г.Ю., Гулиева А.М., Нуриева В.Д., Мегралиева Н.В. ‘ПРИМЕНЕНИЕ -ШАГОВОГО МЕТОДА К РЕШЕНИЮ ОДУ ВТОРОГО ПОРЯДКА.’ Prof.Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları.Bakı, 2015, səh. 207-210.
 11. Mehdiyeva G.Yu., Ибраhимов В.Р, Aliyeva V.D., Quliyeva A.M. ‘Some Recommendation for Definition of Symmetry of the  Multistep Methods.’\ The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications.27-29, 2016.
 12. Шукюрова Г.Д., Гулиева А.М. Об одной нелокальной по времени краевой задаче для параболического уравнения четвертого порядка. European Multi Science Journal, 2017, №6. pp. 14-17.
 13. G.Mehdiyeva, V.Ibrahimov, M.Imanova, Guliyeva A.M. One a way for Constructing Hybrid Methods with the Constant Coefficients and their Applied. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 225, 2017.
Bookmark and Share