Bakı Dövlət Universiteti

Şaxova Yuliya

Laborant

İş telefonu: (+994) 125382154

e-mail: yuki_333@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1992-ci il martın 1-də Ukrayna Respublikası, Luqansk vil. anadan olub

1998-2009 Bakı şəhəri, Nərimanov rayonun N.Tagiyev adına 212 nomreli tam orta məktəbdə oxuyub

2009-2013-cü illərdə ADPU-nun Riyaziyyat və İnformatika fakültəsinin, Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təh­sil alıb

2013-2015-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin , Hesablama riyaziyyatı

ixtisası üzrə magistratura pilləsində təh­sil alıb.

2014-ci ildən BDU-da çalışır

Ailə vəziyyəti: Evlidir

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2005-2009, bakalavr, Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi, ADPU

2010-2012, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2013-ci ildən - h/h, laborant

TƏDQIQAT SAHƏSI

Hesablama riyaziyyatı

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Гриппозные поражения нервной системы // Azərbaycan Dövlət pedaqoji Universitetinin tələbə elmi cəmiyyətinin 70-ci elmi konfransının materialları, Bakı, 2010, s. 218-219
  2. Использование компьютерных технологий при изучение геометрии в школе // Azərbaycan Dövlət pedaqoji Universitetinin tələbə elmi cəmiyyətinin 71-ci elmi konfransının materialları, Bakı, 2011, s. 37-39
  3. Об одном приемуществе гибридных методов // Азярбайъан халгынын Цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 91 иллийиня щяср олунмуш «Рийазиййат вя механиканын актуал проблемляри» адлы Республика елми конфрансынын материаллары, Бакы, 2014, c. 100-101.
  4. О решении ОДУ второго порядка с помощью гибридного метода // Bakı Dövlət Universitetinin 95 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın Ak­tual Problemləri” adlı Respublika Elmi Kon­fransının materi­alları, Бакы, 2014, c.102-103.
  5. Применение одного гибридного метода к решению ОДУ второго порядка  //  Bakı Dövlət Universitetinin 95 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın Ak­tual Problemləri” adlı Respublika Elmi Kon­fransının materi­alları, Бакы, 2014, c.103-104.
Bookmark and Share