Aydın Əliyev

Aydın Yunus oğlu Əliyev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu:: (+994) 12 4382154

Mobil: 0503272346

e-mail: aydın_aliyev66@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1966-cı il, aprelin 21-də Bakı şəhərində anadan olub.

1973-1983-cü illərdə Bakı şəhərinin 13 saylı orta məktəbində oxuyub.

1983-1988-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb və həmin fakultəni 1988-ci ildə fərqlənmə diploma ilə bitirib.

1986 -cı ildən BDU-nun Tələbə Elmi-Tədqiqat Konstruktor Bürosunda riyaziyyatçı kimi çalışmağa başlamış, 1988-1991-ci illərdə BDU-nun aspirantı olmuşdur. 1991-ci ildən BDU-da müəllim kimi çalışır.

Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1983-1988,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1988-1991,aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1992, f.-r.e.n.,«Elliptik tənliklər üçün qeyri-lokal sərhəd məsələlərinin ədədi həlli haqqında»

1995, dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1995- h/h, dosent, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1993-1995, baş müəllim, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1991-1993, assistent, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Hesablama üsulları, Hesablama riyaziyyatı, Diskret riyaziyyat, Proqramlaşdırma, İnformatika.

100-dən çox elmi məqalənin, ali məktəblər üçün 22 tədris proqramının , 10 dərs vəsaitinin və 1 dərsliyin  müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Diferensial tənliklər üçün qoyulan müxtəlif tip sərhəd məsələlərinin ədədi həlli.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1991, Moskva, Rusiya: «Fundamental elmlərin aktual problemləri», Beynəlxalq elmi-texniki konfrans.
 • 1994, Ankara, Türkiyə: « VII Beynəlxalq Riyaziyyat Simpoziumu »
 • 1994, Bakı, Azərbaycan: Bakı Dövlət Universitetinin 75 ılliyinə həsr edilmiş elmi konfrans
 • 1998, Bakı, Azərbaycan : Azərbaycan Xalq Cümhuriyyatının 80 ılliyinə həsr edilmiş elmi konfrans
 • 2000, Bakı, Azərbaycan : Bakı Dövlət Universitetinin 80 ılliyinə həsr edilmiş elmi konfrans
 • 2001, Bakı, Azərbaycan : Prof.Y.C.Məmmədovun  70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfrans
 • 2004, Bakı, Azərbaycan: Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 45 illiyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və Mexanika üzrə X Beynəlxalq konfrans»
 • 2004, Vinnisa, Ukrayna: «Internet-Təhsil-Elm-2004» IV Beynəlxalq konfrans
 • 2006, Bakı, Azərbaycan : Prof.Y.C.Məmmədovun  75 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan : Azərbaycanın Ümummilli lideri H.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans
 • 2009, Bakı, Azərbaycan : Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans
 • 2009, Bakı, Azərbaycan : Bakı Dövlət Universitetinin 90 ılliyinə həsr edilmiş elmi konfrans
 • 2010, Bakı, Azərbaycan : «İnformatika və kibernetikanın problemləri» III Beynəlxalq konfrans, PCI’2010.
 • 2010, Bakı, Azərbaycan : Prof.Y.C.Məmmədovun  80 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfrans
 • 2011, Bakı, Azərbaycan : Akad.Z.İ.Xəlilovun  100 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfrans
 • 2011, Kiyev, Ukrayna : Akad.İ.İ.Lyaşko adına  «Hesablama və tətbiqi riyaziyyat» IV Beynəlxalq konfransı
 • 2011, Paris, Fransa : «Hesablama və tətbiqi riyaziyyat» Beynəlxalq konfransı
 • 2012, Kiyev, Ukrayna : Akad.M.A.Kravçuk adına  XIV Beynəlxalq konfrans
 • 2012, Ankara, Türkiyə : «Tətbiqi riyaziyyat və yaxınlaşmalar nəzəriyyəsi» Beynəlxalq konfransı
 • 2012, Bakı, Azərbaycan : «İnformatika və kibernetikanın problemləri» IV Beynəlxalq konfrans, PCI’2012
 • 2012, Vinnisa, Ukrayna: «Internet-Təhsil-Elm-2012» VIII Beynəlxalq konfrans
 • 2012, Bakı, Azərbaycan : BDU-nun Hesblama Riyaziyyatı kafedrasının 50 ılliyinə həsr edilmiş elmi konfrans
 • 2012, Abu-Dabi, BƏƏ : «Tətbiqi riyaziyyat» Beynəlxalq konfransı
 • 2013, İstanbul, Türkiyə : «Hesablama və tətbiqi riyaziyyat» Beynəlxalq konfransı
 • 2015, Bakı, Azərbaycan : Prof.Y.C.Məmmədovun  85 illik yubileyinə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2016, Bakı, Azərbaycan : Prof.Ə.Ş.Həbibzadənin  100 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfrans
 • 2016, Şəki, Azərbaycan : Akad.M.L.Rəsulovun  100 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfrans
 • 2017, Haydarabad, Hindistan: “Materiallar,qatqılar və eksperimental mexanika” Beynəlxalq elmi konfrans, ICMAEM-2017
 • 2017, Krasnoyarsk, Rusiya Federasiyası:”Riyazi modellər və onların tətbiqi” Beynəlxalq elmi konfrans, IWMMA-2017

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 • Qeyri lokal Dirixle məsələsi üçün diskret Furye üsulunun xətasınin effektiv qiymətləndirilməsi. AMEA-nın Xəbərləri. XIX cild,Riyaz. və mexanika seriyası,№1-2,1999,  səh. 3-13
 • Qeyri lokal Dirixle məsələsi üçün xətasınin effektiv qiymətləndirilməsi. Bakı Universitetinin Xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, №1, 2002, səh.99-105.
 • Qarışıq sərhəd məsələsi üçün şəbəkə üsulunun xətasınin effektiv qiymətləndirilməsi. AMEA-nın Xəbərləri XXIII cild,Fiz.tex.və mex. seriyası,№4,2003,  səh.233-238.
 • Bir bircins qeyri-lokal qarışıq məsələsinin ədədi həlli.- «Təhsil texnologiyaları» elmi-texniki jurnal  №13,Voronej, 2004,səh. 32-36.
 • Qeyri lokal Dirixle məsələsinin ədədi həlli. .- «Təhsil texnologiyaları» elmi-texniki jurnal  №15,Voronej, 2005,səh. 33-37.
 • Qeyri-bircins qeyri-lokal qarışıq məsələnin ədədi həlli.- AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri, XXII cild, Bakı, 2005, səh. 179-186.
 • Qeyri-lokal Dirixle məsələsi üçün xətanın yüksək tərtibdən effektiv qiymətləndirilməsi. «Təhsil texnologiyaları» elmi-texniki jurnal  №3,Voronej, 2005,səh. 40-46.
 • Laplas tənliyi üçün bir qarışıq məsələnin ədədi həlli. «Təhsil texnologiyaları» elmi-texniki jurnal  №1,Voronej, 2007,səh. 23-26.
 • Xətti elliptik tənliklər üçün doqquznöqtəli fərq sxeminin xətasının effektiv qiymətləndirilməsi. «Təhsildə yeni texnologiyalar» elmi-texniki jurnal  №5,Voronej, 2009,səh. 15-23.
 • Qeyri lokal məsələnin həlli üçün dəqiqliyi artırılmış fərq sxemi. «İnformatika və kibernetikanın problemləri» III Beynəlxalq konfransının (PCI’2010) əsərləri,Bakı, 2010, səh. 270-273.
 • Bir qeyri lokal qarışıq məsələnin ədədi həlli. «Hesablama və tətbiqi riyaziyyat» Beynəlxalq konfransının əsərləri, Paris, Fransa,2011, səh.244-246.
 • Bir qeyri lokal məsələnin ədədi həlli. «İnformatika və kibernetikanın problemləri» IV Beynəlxalq konfransının (PCI’2012) əsərləri,Bakı, 2012, səh. 115-118.
 • Qeyri lokal Dirixle məsələsinin ədədi həlli üçün doqquznöqtəli fərq sxemi. Bakı Universitetinin Xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, №3, 2012, səh. 30-38.
 • Dirixle məsələsinin həlli üçün fərq sxemi. Journal of Concrete and applicable mathematics,USA,v.11, №1,2013,pp.81-86
 • Laplas tənliyi üçün qeyri lokal Dirixle məsələsinin ədədi həlli.Vinnisa Politexnik İnstitutunun Xəbərləri, №1,2013,səh.140-144.
 • Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün qeyri lokal qarışıq məsələnin ədədi həlli. Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences,India,v.4, №1,2013,pp.51-62.
 • Qeyri lokal sərhəd məsələsinin ədədi həlli. «Hesablama və tətbiqi riyaziyyat» Beynəlxalq konfransının əsərləri, İstanbul, Türkiyə,2013,səh.1086-1091.
 • Elliptik tip tənlik üçün qeyri lokal məsələnin ədədi həlli. Vinnisa Politexnik İnstitutunun Xəbərləri, №2,2013,səh.87-91.
 • Elliptik tip tənliklər üçün qeyri xətti qeyri lokal məsələlərin ədədi həlli. Journal of Concrete and applicable mathematics,USA,v.12, №3-4,2014,pp.205-216.
 • Gərilə bilən elastic çubuğun tarazlığı məsələsinin ədədi həlli.IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 225(2017), 5 p.
 • İntelektual modelləşdirmə prosesində Laplas tənliyi üçün qeyri-lokal qarışıq məsələnin ədədi həlli və xətanın effektiv qiymətləndirilməsi.International Journal on Information Technologies and Security № 1 (vol.10),2018, p.83-92

DƏRSLİKLƏR

 1. Riyazi analizin təqribi hesablama üsulları.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, Bakı, 1993, 139 səh. (V.A.Piriverdiyevlə birgə).
 2. Cəbrin təqribi hesablama üsulları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, Bakı, 1993, 110 səh. (V.A.Piriverdiyevlə birgə).
 3. Diferensial və inteqral tənliklərin təqribi hesablama üsulları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.İrşad nəşriyyatı, Bakı, 1993, 175 səh. (V.A.Piriverdiyevlə birgə).
 4. İnformatika,hesablama texnikası və proqramlaşdırmanın əsasları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Mütərcim nəşriyyatı, Bakı, 1998, 216 səh.
 5. Diskret riyaziyyatın elementləri. . Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Mütərcim nəşriyyatı, Bakı, 2003, 92 səh. (V.A.Piriverdiyevlə birgə).
 6. Proqramlaşdırma üzrə məsələlər. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.  Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, 2004, 106 səh. (Q.Y.Mehdiyeva və V.A.Piriverdiyevlə birgə).
 7. Proqramlaşdırma üzrə praktikum. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.  Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, 2004, 116 səh.(rus dilində) ( Q.Y.Mehdiyeva və V.A.Piriverdiyevlə birgə).
 8. İnformatika və proqramlaşdırma. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Mütərcim nəşriyyatı, Bakı, 2010, 404 səh.
 9. İnformatikanın əsasları. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Mütərcim nəşriyyatı, Bakı, 2008, 298 səh.(Ə.Ə.Əliyev və C.K.Kazımovla birgə)
 10. İnformatikanın əsasları və proqramlaşdırma. Ali məktəblər üçün dərslik.  Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, 2016, 272 səh. (Q.Y.Mehdiyeva ilə birgə).
 11. Hesablama riyaziyyatı üzrə məsələlər. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, 2018, 365 səh. (Q.Y.Mehdiyeva və A.M.Quliyeva ilə birgə).DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 

1.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 2011-2014-cü illər üçün  (EİF-2011-1(3)) saylı qrantının iştirakçısı.

2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 2016-2019-cu illər üçün  (EİF-KETPL-2-2015-1(25)-56/07/1) saylı qrantının iştirakçısı.


Bookmark and Share