Aygün Hüseynova

Aygün Hüseynova

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, asistent

İş telefonu: (+994) 12 510 34 07

e-mail:optimalidareetme@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1976-cı il, avqustun 10-da Azərbaycan Respublikası Gəncə şəhərində anadan olub.

1983-1993-cü illərdə Bakı şəhər 276 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1993-1997-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1999-cu ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1993-1997, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1997-1999,magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2000-2004,dissertant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2005, f.-r.e.n.,«Bəzi inteqro-diferensial tənliklərin həllinin asimptotikası haqqında»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1999-h/h, asistent, İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Variyasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları, Oyunlar nəzəriyyəsi, Sinqulyar həyəcanlanmış diferensial və inteqro-diferensial tənliklər, Ali riyaziyyat.

17 elmi məqalənin və 1 kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Sinqulyar həyəcanlanmış diferensial tənliklər və inteqro-diferensial tənliklərlə bağli başlanğıc və sərhəd məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 13 Beynəlxalq və Respublika elmi konfranslarda iştirak edib

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Асимптотическое решение одной системы линейных сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений типа Фредгольма. -AMEA-nın həqiqi üzvü, Əməkdar Elm xadimi, f.r.e.d., prof. M.L.Rəsulovun 90 illiyinə həsr olunmuş «Riyazi fizikanın üsulları» elmi konfransının materialları, Bakı, 2006, səh. 79-84
 2. О некоторых особенностях решения одной граничной задачи с сингулярным возмущением.- Тезисы ХIII Международной конференции по математике и механике, Баку - 2007
 3. Об асимптотике решения граничной задачи с сингулярным возмущением. Тезисы научн. конференции 100-летию заслуженного деятеля науки, академика А.И.Гусейнова, 2007
 4. On some singularities of the Asymptotics of the Solutions of Boundary problems with singular perturbation. Atatürk Universitesi, XX ulusal matematik simpozyumu, 2007
 5. Sinqulyar həyacanlanmalı inteqro-diferensial tənlik üçün Koşi məsələsinin həllinin xüsusiyyətləri. - Azərbaycanın Ümummilli lideri H.Ə.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2008
 6. Асимптотические решения задачи с особенностями для сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений . АМЕА,Спектральная теория и ее приложения. Тезисы международной конференции,посвященной 80-летнему юбилею академика Ф.Г.Максудова Баку, 2010. сящ.136-139
 7. Асимптотические решения задачи с особенностями для сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений. АМЕА,
 8. Спектральная теория и ее приложения. Тезисы международной конференции, посвященной 80-летнему юбилею академика Ф.Г.Максудова Баку, 2010. səh.136-139
 9. О некоторых особенностях асимптотического решения задачи с сингулярно возмущенных уравнений . BDU, Yəhya Mamedovun 80illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri “adlı Beynəlxalq konfransın materialları ,Bakı 2010. səh.17-18
 10. On some singularities of the asymptotics of the solutions of boundary problems üith singular pekturbation . AMEA, Funksional analiz və onun tətbiqləri, Akademik Z.İ.Xəlilov 100-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları Bakı,2011, səh.132-133
 11. Об асимптотике одного сингулярно возмущенного интегро-дифференциального уравнения, tezis, Tələbə, magistrant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və  mexanikanın aktual problemləri”  adlı elmi konfransının materialları, 30-31 may Bakı  2012, səh.66-67
 12. О некоторых особенностях асимптотического поведения решений интегро-дифференциальных уравнений типа вольтерра и фредгольма, tezis, AMEA-nın neftqaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər akademik Zahid Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları “Bakı, 2013, səh.84,85
 13. Bir  inteqro-diferensial tənliklər sisteminin  asimptotik həlli haqqında, tezis, Opto, nanoelektronika kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər fizikası mövzusunda VII respublika elmi praktiki konfransı, 20-21 dekabr. Bakı, 2013.
Bookmark and Share