Aysel Ramazanova

Böyük Laborant, Diferensial və  inteqral tənliklər kafedrasının dissertantı,

İş telefonu: (+994) 5103407

e-mail: ramazanova-aysel@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1988-ci il martın 31-də Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olub

1994-2005 Bakı şəhəri, Nəriman-Nərimanov rayonu, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar adına 193 saylı orta məktəbdə oxuyub.

2005-2009-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də bakalavr pilləsi üzrə təh­sil alıb və fərqlənmə diplomu ilə təhsilini bitirib.

2009-2011-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrasının əyani şö­bə­sin­də Magistratura pilləsi üzrə təh­sil alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2012-ci ildən BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrasının əyani şö­bə­sin­də Disseratantura pilləsi üzrə təhsil alır.

2012-ci ildən BDU-da çalışır.

Subaydır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2005-2009, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2009-2011, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2012-ci ildən böyük laborant

APARDIĞI DƏRSLƏR

Ali Riyaziyyat

TƏDQIQAT SAHƏSI

Hiperbolik tənliklərlə təsvir olunan proseslərdə bəzi optimal idarəetmə məsələləri.

2016/2017-cı illər üzrə BDU-da universitetdaxili “50+50” qrant proqramının qalibidir.

 

 

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1. Непрерывная зависимость от некоторых данных задачи классического решения обратной краевой задачи для гиперболического уравнения второго порядка с несомосопряжденными краевыми условиями, Tələbələr,magistrantlar, aspirantlar  və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mexa-nikanın aktual problem-ləri» adlı ənənəvi elmi konfransın materialları, Bakı; 2010.
  2. The inverse problem of second order hyperbolic equation with nonselfadjoint boundary conditions. National Academy of Sciences Azerbaijan, Spectral theory and its applications Abstracts of international conference devoted to the 80-yh     anniversary of academician F.G.Magsudov 2p, 284-285, Baku- 2010.
  3. Вариационное задача, которая содержит второго порядка производной неизвестной функциии, BDU, hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri,  Bakı 15-16 noyabr, 2012.
  4. Dördtərtibli hiperbolik tənlik üçün lokal olmayan sərhəd məsələsi.Azərbaycan ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri adlı” respublika elmi konfransı, 07-08 may,  Baku-2013.
  5. Dördtərtibli hiperbolik tənlik üçün lokal olmayan sərhəd məsələsinin korrekt həll olunaması. 2013, səh.Neft-qaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər , akademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları, Bakı,21-22 noyabr  2013, səh268
  6. Optimal Control Problem for Equations of Flexural Torsional vibrations of the bar,tezis, The 5th İnternational Conference on Control and Optimization with İndustrial Applications, 27-29 August,2015, Baku Səh.86-89
  7. Об определении правой части  уравнения поперечных колебаний стержня, tezis, Yahya Mammadovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı 2015, 10 dekabr,2015 ci il. səh.294-297
  8. Об определении правых частей уравнений изгибно-крутильных колебаний стержня, статья, Международный научно-технический журнал, Проблемы управления и информатики, Институт кибернетики им. В. М. Глушкого НАН Украины, №4,2016, стр.74-86
  9. Обратная задача нахождения начальных условий в краевой задаче для уравнения изгибно-крутильных колебаний стержня, tezis, Akademik Məcid Rəsulovun anadan olmasının 100-cü ildömünə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyatın aktual məsələləri” adlı respublika elmi konfransının materialları. 28-29 oktyabr, Bakı 2016, Стр.169-171
Bookmark and Share