Babayeva Sevinc

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e-mail:seva_balaeva@mail.ru

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1968-ci il  dekabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində  anadan olub.

1985-1990-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1998-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir.

TƏHSİLİ,  ELMİ DƏRƏCƏSİ  VƏ ELMİ ADLARI

1985-1990-cı, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992-1998-cı, qiyabi aspirant, AMEA Kibernetika İnstitutu (İndiki Idarəetmə Sistemləri İnstitutu), riyazi kibernetika ixtisası üzrə qiyabi aspirantura

2011-ci il, r.ü.f.d., «Üçüncü tərtib operator-diferensial tənliklə təsvir olunan bəzi sərhəd məsələlərinin həlli»;

2015-ci il aprel ayı -  dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-2013 AMEA Kibernetika İnstitutu “İdarəetmənin riyazi məsələləri” laboratoriyası (laborant, k.e.i., e.i., b.e.i.)

1998 ci ildən BDU Tətbiqi riyaziyyat və iqtisadi kibernetika fakultəsində “Əməliyyatlar tədqiqi və riyazi modelləşdirmə” kafedrasında saathesabi müəllim, 2013 cü ildən, “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasında (əvəzçi müəllim, müəllim, dosent)  Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Funksional analiz, Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi, Banax fəzasında xətti tənliklər. 31 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Ücuncü tərtib operator diferensial tənliklə təsvir olunan bir sinif sərhəd məsələsinin həll oluna bilməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. Qeyri- xətti istilikke­çirmə məsələlərində kəsr  qüvvət sıraları Azərbaycan Milli Еlmlər Аkademiyasının xəbərləri, 2001, c. XXI, № 2, səh.85-87.
 2. Об одной задаче для операторно-дифференциального уравнения в частных производных второго порядка. Материалы научной  конфе­рен­ции “Теорети­чес­кие и прикладные задачи опера­торных уравнений”, посв.75-ле­тию юбилея члена корр. НАНА профессора  Я.Дж.Мамедова, Баку, 2006, с.121-122.
 3. Об одной задаче для операторно-диффе­рен­циального урав­нения в частных производных второго порядка. Доклады НАНA, 2008,     т.  LXIV, № 1, с. 9-13.
 4. “Kompleks ədədlər” mövzusunun tədrisinə dair bəzi qeydlər. Bakı Dövlət Universiteti­nin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir şəraitdə orta ümum­təhsil məktəb­lərində tədrisin keyyfiy­yətinin yüksəltmək yolla­rı” mövzusunda I Respub­lika elmi-metodiki kon­fransının materialları, 2009, səh.177-178.
 5. Об одной краевой задаче для  оператор­но-дифференциально­го уравнения третьего порядка. Материалы Междуна­род­­ной конференции по астрономии, физике и математике, посвящен­ной Международному Году Астрономии.Нахичевань,209, c.41-43.
 6. Об оценках норм операторов промежу­точ­ных производных в абстрактных со­бо­лев­ских пространствах и их применения. Доклады НАНА, Баку, 2009, т .LXV, № 6,с.10-14
 7. Об одной краевой задаче с оператор­ны­ми коэффи­центами. Вестник БГУ, сер.физ.-мат. наук, 2010, № 1, с.11-16.
 8. Об оценке резольвен­ты одного класса операторных пучков третьего порядка и ее  применения. Вестник БГУ, сер.физ.-мат. наук, 2010, № 3, с.60-65.
 9. On regular solvability of a boundary problem with operator boundary condition.  Transactions of NAS of Azerbaijan, 2010, v. XXX, № 4, pp. 25-34.
 10. On the Boundary Value Problem with the Operator in Boundary. Conditions for the Operator-Differential Equation  of the Third Order  Journal of Mathematical  Physics, Analysis Geometry,2010, v. 6, № 4, pp. 347-361.
 11. Akademik    F.Q. Maqsudovun 80 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın  Materialları, Bakı, 2010, səh.95-96.
 12. О ф-разрешимости одной задачи для  операторно-диффе­рен­­­­­ци­аль­­­ного урав­­нения третьего порядка. Spektral  nəzəriyyənin tətbiqləri.  Akademik  F.Q. Maqsudovun 80 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın  Materialları, Bakı, 2010, səh.96-98.
 13. О нормальной разрешимости некоторых  краевых задач с  операторным коэф­фициентом для операторно-диффе­рен­ци­аль­­­ного  урав­нения третьего  порядка. Известия Педагогического Университета. Серия ес­тест­венных наук, Баку, 2010, № 5, с.19-25.
 14. О ф-разрешимости некоторых крае­вых задач для  опера­торно диф­ферен­ци­аль­ных уравнений треть­его порядка с оператором в краевом условии.           Abstracts of reports of International Conference on   Functional Analysis  dedicated to the 90-th anniversary of  V.E.Lyantse, Lviv, Ukraine,   17-  21 November, 2010, pp. 94-95.
 15. Oб одной оценке нормы операто­ров    промежу­точных производных           Akademik Z.İ.Xəlilovun 100 illik yubileyinə həsr  olunmuş Beynəlxalq  konfransın Materialları Bakı,  2011,   səh.250-252.
 16. On the boundary value problem for the operator-differential equation   of the third order. Abstracts of  IV   Congress of the Turkic  World Mathematical Soceity.Baku, 1-3 July, 2011\p 250.
 17. Operator-diferensial tənliklər üçün  müxtəlif Sərhəd məsələlərinin həll olunmasi haqqinda Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanin avtoreferati Bakı, 2011
 18. О корректной разре­шимости одной краевой задачи для  дифферен­циального уравнения третьего порядка  сопера­тор­ными коэффи­циен­тами. Известия Педагоги­ческого Университета. Серия ес­тест­венных наук, Баку, 2012, № 2, с.21-25.
 19. Ободной нелокаль­ной краевой задаче для операторно-диф­фе­рен­­циального урав­­нения третьегопорядка            Доклады НАНА, т.LXVIII, №4, c. 16-19. Баку, 2012.
 20. О корректной разре­ши­мости одной крае­вой задачи для операторно-дифферен­ен­   циальногоуравнения третьего порядка  Вестник БГУ, сер.физ.-мат. наук, 2013, № 2, с. 47- 53
 21. O разрешимости не­ко­торойкраевой зада­чи для одного класса            Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics Baku 2013, V. XXXVIII (XLVI), p. 17-24
 22. On one Non-Local Boundary Value Poblem for a Third Order Differential Equation in Hilbert Space        TransactionsofNASofAzerbaijan,BakuVolume: 4 Number: XXXIII, pp.33 -42 Baku, 2013
 23. Theory of Solvability of Boundary Value Problems for Third Order Operator-Differential EquationsJournal for Theory and Applications. Applied Mathematical Sciences. Vol.7, 2013, no.143, 7113-7124
 24. Об одной крае­вой задаче с оператором в краевом условии для операторно-дифферен­ен­циальногоуравнения третьего порядка                          Вестник БГУ, сер.физ.-мат. наук, 2014, № 1, с. 58-63
 25. Об одной краевой задаче в гильбертовом пространстве для опера­торно-дифференциаль­ных уравнений третьего порядка Известия Педагоги­ческого Университета. Серия  ес­тест­венных наук, Баку, 2014, № 3, с.3-8
 26. Об одной краевой задаче с оператором в краевом условии для операторно-дифферен­циаль­ных уравнений третьего порядка. Актуальные проблемы математики и механики. Материалы международной конференции, посвященной 55-летию Института Математики и Механики. Баку, 2014, с. 96-97.
 27. Об одной краевой задаче с оператором в краевом условии для дифференциальных уравнений третьего порядка в гильбертовом пространстве.    Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri ser., N 3,  Bakı, 2015, səh. 99-108
 28. Об одной краевой задаче с оператором в краевом условии для дифференциальных уравнений третьего порядка в гильбертовом пространстве.    Y.Məmmədovun  anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2015, s.235
 29. Bir sərhəd məsələsi haqqında       Azərbaycanın ümummilli lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemleri” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2016,s.3-4.
 30. On Third Order Operator-Differential Equation with an Operator Boundary Condition International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 10, 2016, no. 21, 1031 – 1043 HIKARI Ltd,   www.m-hikari.com (Bulqariya)
 31. On φ -solvability of a class of a boundary value Problem for an operator-differential equation In Hilbert space. Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan Volume 43, Number,1, June, 2017, P.116-123.
 32. Об f-разрешимости одного класса краевой задачи для операторно-дифференциального уравнения в гильбертовом пространстве. Sumqаyıt Dövlət Univеrsitеti, «Riyаziyyаtın nəzəri və tətbiqi problеmləri», Bеynəlxаlq elmi konfransınnın materialları, 25-26 mаy, Sumqаyıt 2017 il, səh.66-67.
 33. Estimates of norms of  operators of Intermediate Derivatives and their Applications. Mathematical notes , 2017, Vol.102, N1, pp.125-128.
 34. On a double-point boundary value problem for a second order operator-differential equation and it's application. Applied and Computational Mathematics. Appl. Comput. Math. V.16, N.3, 2017.
Bookmark and Share