Bahadur Tahirov

Bahadur Tahirov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 56

e-mail: bahadurtahirov@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1948-ci il aprelin 10-da Azərbaycan Respublikasının, Ağsu rayonunun Qaraqoyunlu kəndində anadan olmuşdur.

1955-1965-ci illərdə Ağsu rayonu 1 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1965-1970-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1986-cı ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1965-1970, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1976-1980, dissertant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1983, f.-r.e.n., «Qeri-xətti hiperbolik tənliklər üçün qoyulmuş ümumi sərhəd şərtli qarışıq məsələlərin tədqiqi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006- h/h , dosent, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikasi kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1986-2006, müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikasi kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1973-1986, mühəndis,baş mühəndis, laboratoriya müdiri,Azərbaycan EA-nın Kibernetika İnstitutu

1971-1973, leytenant, həqiqi hərbi xidmət

1970-1971, müəllim, Kürdəmir rayonu,Cəyli kənd orta məktəbi

Apardığı dərslər: Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsaslari, Riyaziyyatın tədrisi üsullari.

27 elmi məqalənin, 5 dərs vəsaitinin və metodik göstərişlərin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər, Riyaziyyatın tədrisi metodikası

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Тахиров  Б.О .Исследование слабо обобщенного решения многомерной смешанной задачи с общими краевыми условиями для гиперболических уравнений с нелинейной операторной правой частью.- Изв.АН.Азерб. ССР,сер. Физ.-техн. И матем. Наук, 1979, №6.
 2. Тахиров  Б.О .Исследование сильно обобщенного решения многомерной смешанной задачи с общими краевыми условиями для гиперболических уравнений с нелинейной операторной правой частью.- Изв.АН.Азерб. ССР,сер. Физ.-техн. И матем. Наук, 1980, №2.
 3. Tahirov B.O.Riyaziyyatın bəzi mövzularının öyrınilmısində kompüterdən istifadə.- Fizika-riyaziyyat və informatika tədrisi, Bakı, 1990, №1-2.
 4. Тахиров Б.О . Агазаде Ш.М. Роль визуализированных  математических  задач в системе личностно-ориентированного  обучения . Вестник  Мичуринского  филиала  Российского  Университета  Кооперации. 2013, №4 стр.161-164
 5. Тахиров  Б.О . Особенности  обучения  поиску  решения  нестандартных    задач   по  математике . Волгоград  ,  Путь науки, Международный журнал , 12(34), 2016 , стр.12-13
 6. Тахиров  Б.О. Организация  учебно-исследовательской деятельности учащихся  по математике  через  систему  задач , реализующую межпредметные  связи , М: Вестник  МГОУ ,2017 , 4, Серия  Педагогика  , стр.  56-63.

KITABLAR

 1. İnformatika və hesablama texnikasının əsaslarının tədrisi metodikası. -Dərs vəsaiti, Bakı,1992.
 2. Elementar funksiyaların qrafiki və onların calışmalar həllinə tətbiqi.- Dərs vəsaiti, Bakı, 2005.
 3. Ümumtəhsil məktəblərinin sinifləri üçün həndədə fənnindən yoxlama yazı işləri və tədris materiallarının tematik planlaşdırılması.- Metodik vəsait, Bakı, 2005.
 4. Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları.- Dərs vəsaiti, Bakı,2008.
 5. Riyaziyyatın tədrisi üsullrı.- Dərs vəsaiti, Bakı, 2008.

 

 

Bookmark and Share