Camal Мəммədхаnov

 

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,professor

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail: jamalmamedkhanov@rambler.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1938-ci il,dekabrın 25-də Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində anadan olub.

1946-1956-ci illərdə Bakı şəhər 46 saylı оrta məktəbdə oxuyub.

1956-1961-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1956-1961, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1964, f.-r.e.n., «Экстремальные задачи для полиномов рациональных и целых функций» Leninqrad,Rusiya

1984, f.-r.e.d., «Аппроксимация в комплексной плоскости и смешанные операторы с ядром Коши»Tbilisi, Gürcüstan

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1986- h/h, professor,Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1976-1986,dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1961-1976, elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Aкаdemiyasının Riyaziyyat və Мехаnika İnstitutu

Apardığı dərslər:Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi, Funksiyalar nəzəriyyəsinin müasir problemləri.

100-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.

10 elmlər namizədi və 1elmlər doktoru yetişdirmişdir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Kompleks müstəvidə konstruktiv funksiyalar nəzəriyyəsi və sinqulyar operatorların lokal nəzəriyyəsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1970,Варна,Болгария: Международного симпозиума по теории аппроксимации
 • 1972,Познань,Польша:Международн.конф. по теории аппроксимации
 • 1975,Калуга,Россия:Международн.конф. по теории приближении функции
 • 1976,Будапешт,Венгрия:Межд. Коллоквиума по анализу Фурье
 • 1977,София,Болгария:Межд. Конфер. по конструк. Теор. Функции
 • 1981,Киев,Украина:Межд. конф. по конструк. теор. функ.
 • 1983,Межд.конф. по теории приближения функ.
 • 1986,Киев, Украина:Междун.конф.по теории приближения функций
 • 1987,Варна,Болгария:Межд. конф. по конструктивной теории функций
 • 1995,Москва, Россия:Междунар.конф. по констр. теор.функц., посв.90-летию С.М.Никольского
 • 2002,II Меж-дународного симпозиума "Ряды Фурье и их приложения" (27.05-02.06, 2002 г., База отдыха " Моряк" Новороссийского морско-го пароходства, Новороссийск, Россия), Ростов-на-Дону,
 • 2003,Москва, Россия:Межд.конф. «Функцииональные пространства, Дифференциальные операторы» посвященные 80-летию член-корр.РАН Л.Д.Кудрявцева
 • 2005,Москва, Россия:Межд.конф.по теории функции посв.100-летию акад. С.М.Николь-ского
 • 2006,II Меж-дународного симпозиума "Ряды Фурье и их прило-жения" , База отдыха "Моряк" Новороссийского морского пароходства, Новороссийск, Россия), Ростов-на-Дону,
 • 2007,Sakarya,Turkey:II Turkish World Mathematics Symposium 04-07 July
 • 2007,Ankara, Turkey:6th International ISAAC Congress, Middle East Technical University, 13-18 August
 • 2008,Махачкала, Россия:Дагестанский Научный Центр РАН, Материалы Международной конференции «Современные проблемы математики и смежные вопросы», Научная конференция, посвященной памяти известного ученого и педагога, докт.физ.-матем.наук, проф. Мухтарова Халида Шаврухановича, Дагестанский Государственный Технический Университет, 28-29 март
 • 2008,V Международный симп.Ряды Фурье и их прил. База отдыха " Моряк" Новороссийского морс. парох., Россия), Ростов-на-Дону, 27 мая - 3 июня
 • 2008,Famagusta, North Cyprus:Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, September 12-15
 • 2008,Memphis,USA: «International Conference on Applied Mathematics and Approximation Theory2008»,dedicatedHonouring 80th Birthday of P.L.Butzer (AMAT08), The University of Memphis,October 11-13.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Сингулярные характеристики в классических оценках С.Н.Бернштейна.-Материалы Международ­ной конференции «Современные проблемы математики и смежные вопросы», Научная конферен­ция, посвященной памяти известного ученого и педагога, докт.физ.-матем.наук, проф. Мухтарова Халида Шаврухановича, Дагестанский Государственный Технический Университет, Махачкала, 28-29 март, 2008 г., с.148-152.
 2. Analogue of Jackson - Bernstein's theorem in on the closed curves in a complex plane.- 6th International ISAAC Congress, Ankara, Turkey, Middle East Technical University, 13-18 August, 2007.
 3. Аналог теоремы Джексона-Бернштейна в на замкнутых кривых в комплексной плоскости.- Вестник БГУ, сер. физ. мат. наук, № 3, c.32-40, 2007.
 4. Some properties of the Potential Operators in Morrey spaces defined on Carleson Curves. Complex Variables and Elliptic Equations, Volume 55, Issue 8 - 10 August 2010, pages 937 – 945.

 

Bookmark and Share