Camal Мəммədхаnov

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,professor

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail: jamalmamedkhanov@rambler.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1938-ci il,dekabrın 25-də Gürcüstan Respublikasının Tbilisi şəhərində anadan olub.

1946-1956-ci illərdə Bakı şəhər 46 saylı оrta məktəbdə oxuyub.

1956-1961-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1956-1961, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1964, f.-r.e.n., «Экстремальные задачи для полиномов рациональных и целых функций» Leninqrad,Rusiya

1984, f.-r.e.d., «Аппроксимация в комплексной плоскости и смешанные операторы с ядром Коши»Tbilisi, Gürcüstan

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1986- h/h, professor,Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1976-1986,dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1961-1976, elmi işçi, Azərbaycan Milli Elmlər Aкаdemiyasının Riyaziyyat və Мехаnika İnstitutu

Apardığı dərslər:Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi, Funksiyalar nəzəriyyəsinin müasir problemləri.

100-dən çox elmi məqalənin müəllifidir.

10 elmlər namizədi və 1elmlər doktoru yetişdirmişdir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Kompleks müstəvidə konstruktiv funksiyalar nəzəriyyəsi və sinqulyar operatorların lokal nəzəriyyəsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1970,Варна,Болгария: Международного симпозиума по теории аппроксимации
 • 1972,Познань,Польша:Международн.конф. по теории аппроксимации
 • 1975,Калуга,Россия:Международн.конф. по теории приближении функции
 • 1976,Будапешт,Венгрия:Межд. Коллоквиума по анализу Фурье
 • 1977,София,Болгария:Межд. Конфер. по конструк. Теор. Функции
 • 1981,Киев,Украина:Межд. конф. по конструк. теор. функ.
 • 1983,Межд.конф. по теории приближения функ.
 • 1986,Киев, Украина:Междун.конф.по теории приближения функций
 • 1987,Варна,Болгария:Межд. конф. по конструктивной теории функций
 • 1995,Москва, Россия:Междунар.конф. по констр. теор.функц., посв.90-летию С.М.Никольского
 • 2002,II Меж-дународного симпозиума "Ряды Фурье и их приложения" (27.05-02.06, 2002 г., База отдыха " Моряк" Новороссийского морско-го пароходства, Новороссийск, Россия), Ростов-на-Дону,
 • 2003,Москва, Россия:Межд.конф. «Функцииональные пространства, Дифференциальные операторы» посвященные 80-летию член-корр.РАН Л.Д.Кудрявцева
 • 2005,Москва, Россия:Межд.конф.по теории функции посв.100-летию акад. С.М.Николь-ского
 • 2006,II Меж-дународного симпозиума "Ряды Фурье и их прило-жения" , База отдыха "Моряк" Новороссийского морского пароходства, Новороссийск, Россия), Ростов-на-Дону,
 • 2007,Sakarya,Turkey:II Turkish World Mathematics Symposium 04-07 July
 • 2007,Ankara, Turkey:6th International ISAAC Congress, Middle East Technical University, 13-18 August
 • 2008,Махачкала, Россия:Дагестанский Научный Центр РАН, Материалы Международной конференции «Современные проблемы математики и смежные вопросы», Научная конференция, посвященной памяти известного ученого и педагога, докт.физ.-матем.наук, проф. Мухтарова Халида Шаврухановича, Дагестанский Государственный Технический Университет, 28-29 март
 • 2008,V Международный симп.Ряды Фурье и их прил. База отдыха " Моряк" Новороссийского морс. парох., Россия), Ростов-на-Дону, 27 мая - 3 июня
 • 2008,Famagusta, North Cyprus:Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, September 12-15
 • 2008,Memphis,USA: «International Conference on Applied Mathematics and Approximation Theory2008»,dedicatedHonouring 80th Birthday of P.L.Butzer (AMAT08), The University of Memphis,October 11-13.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Некоторые неравенства алгебраических полиномов и рациональных функций. Изв. АН Азерб. ССР, №5, 1962
 2. Неравенства для алгебраических полиномов и рациональных функций. Тезисы доклад. II Всесоюз. конференции по констр. теории функ. Баку, 1962
 3. Некоторые неравенства для рациональных функций комплексного переменного. Изв. АН Азерб. ССР, № 1, 1963
 4. Неравенства для одного класса целых и рациональных функций. Тезисы доклад. VII Всесоюз. конференции по теории функ. Комплексн. перем. Ростов, 1963
 5. Экстремальные свойства целых функций   Тезисы доклад. VII Всесоюз. конференции по теории функ. комплексн. перем. Ростов, 1963
 6. Некоторые экстремальные задачи в классе  полиномов и рациональных функций   ДАН СССР, т.151, № 6, 1963
 7. Неравенства для положительных целых функций в обобщенном .пространстве Лебега    Докл. AH СССР, 1964, 157, № 3, (РЖМат, 1965, 1Б96)
 8. Экстремальные задачи для полиномов, рациональных и целых функций. Автореферат кандидатской диссерт. Ленинград, 1964
 9. Экстремальные задачи для полиномов, рациональных и целых функций  Кандидатская диссертация, 1964
 10. Свойства некоторых классов полиномов, целых и рациональных функций  B об. «Исслед. по теории дифференц. уравнений и теории функций». Баку, AH Азерб.ССР, 1965, (РЖМат, 1966, 6Б124)
 11. Некоторые неравенства  для алгебраических полиномов и рациональных функций  Исслед. по совр. пробл. констр.теор., Баку, 1965
 12. О некоторых свойствах  целой функции конечной степени в обобщенном пространстве Лебега Функциональный анализ, Баку, 1967
 13. Экстремальные свойства целых функций многих комплексных переменных в обобщенном пространстве Лебега с весом   Спец.вопросы функц.анализа и его прим. в вопросах диф. ур-й и теор.функц. Баку, 1968
 14. Некоторые оценки с весом для целых функций конечной степени Спец.вопросы диф.уравн. и теории функц., Баку, 1970
 15. Неравенства в классах  и   Тезисы докладов Международного симпозиума по теории аппроксимации, г.Варна, Болгария, 1970
 16. О трех типах неравенств в классе целых и  рациональных функций   Тезисы докладов Всесоюзной конф.по теории целых функций. Харьков, 1971
 17. Вопросы аппроксимации посредством рациональных функций. Тезисы докладов Международн.конф. по теории аппроксимации. Познань, 1972
 18. Приближение многочленами, не имеющими нулей в данной области  Тезисы докладов X научной сессии, Баку, Элм,  1973
 19. Неравенства типа С.М.Никольского для многочленов комплексного переменного на кривых    ДАН СССР, т.214, № 1, 1974
 20. Оценки производных аналитических функций на кривых   ДАН СССР, т.217, № 3, 1974
 21. Конструктивная характеристика некоторого класса функций   ДАН СССР, 223:1, 1975
 22. О проблеме Д.Ньюмана   Тезисы докладов Международн.конф. по теории приближении функции. Калуга, 1975.
 23. Конструктивная характеристика одного класса функций комплексного перемен­ного    Международная конференция по теории аппроксимации в г. Калуге (СССР), июнь 1975 г.
 24. О наилучшем приближении посредством рациональных функций   Изв.АН Азерб.ССР, № 2, 1975
 25. О наилучших степенных приближениях функций комплексного переменного на кривых   ДАН Азерб.ССР, т.31, № 9, 1975
 26. О некоторых подклассах целых и  рациональных функций   Спец.вопр.теории функци. Баку, 1977
 27. Прямые и обратные теоремы аппроксимации в среднем на замкнутых и разомкнутых кривых класса Рисса   Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума по теор. аппрокс.функц.в комплексной области. Уфа, 1976
 28. О конструктивной характеристике некоторого класса функций   Тезисы докл. Всесоюз.симп. по теор. аппроксим. функц.в комп.области. Уфа, 1976
 29. О некоторых свойствах отображающих функций   Изв.АН Азерб.ССР, № 5, 1976
 30. A constructive characterization of a certain class of functions.   ДАН СССР,  223:35–37, 1975
 31. О дугах, обладающих свойством Джексона. Тезисы докладов Межд. Коллоквиума по анализу Фурье. Будапешт, 1976
 32. Весовая аппроксимация в среднем   Тезисы докладов Межд. Конфер. по конструк. Теор. Функции, София, 1977
 33. Прямые и обратные теоремы приближения в комплексной плоскости. Теория приближения функц. Изд. «Наука», 1977
 34. Прямые и обратные теоремы теории полиномиального приближения в комплексной области. Труды международной конференции, Калуга, 1977
 35. Аппроксимация в метрике пространства   Ученые записи, № 2, 1978
 36. Вопросы аппроксимации в равномерной метрике на квазиконформных кривых   Тезисы докладов 1-ой республиканской научной конференции аспирантов вузов Азербайджана, Баку, 1980
 37. Об одном усилении теоремы Племеляя-Привалова  и наилучши­ей аппрокси­мации   Теория кубатурных формул и вычислительная математика, Труды конфер. по диф.уравн. и вычисл.мат. Новосибирск, 1978, М., 1980
 38. Об одном усилении теоремы Племеляя-Привалова  и наилучшией аппроксимации   Тезисы докладов Конфер. Посвящен. 70-летию акад.С.Л.Соболева, Новосибирск, 1979
 39. Аппроксимация посредством рациональных функций, многочленов на кривых. ДАН Азерб.ССР, 35, № 4, 1979
 40. Аппроксимация в среднем на дугах класса Рисса   Спец.вопросы теории функц. Баку, Елм, 1980
 41. Конструктивная характеристика на замкнутых множествах в комплексной плоскости. В сб.: Специальные вопросы теории функций, вып. 2. Баку: ЭЛМ, 1980
 42. Задачи теории наилучшей аппроксимации с весом  Изв.АН Азерб.ССР, № 6, 1980
 43. Весовая полиномиальная аппроксимация в среднем в комплексной плоскости В сб.: Совр.пробл.теор.функ., Матер.всесоюзн.школ.по теории функций, АГУ им.С.М.Кирова, Баку, 1980
 44. О некоторых оценках типа Зигмунда в комплексной плоскости. В сб.:Совр.пробл.теор.функ. Матер.всесоюзн.школ.по теории функций, Изд.АГУ им.С.М.Кирова, Баку,1980
 45. Об одном усилении теоремы Племеля-Привалова и задачи наилучшей аппроксимации. В кн.Теория кубатурных формул и вычислит.мат. Изд. «Наука», 1980
 46. О новых классах функций, связанных с локальной структурой особых интегралов и некоторые аппроксимации в них. Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума по теории аппроксимации. Уфа, 1980
 47. Об аппроксимативных свойствах   Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума по теории аппроксимации. Уфа, 1980
 48. О проблемах Дж.Уолша и Д.Ньюмана связанных с полиномиальной аппроксимацией. Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума по теории аппроксимации функции в комплексной области.Уфа, 1980
 49. Конструктивная характеристика на замкнутых множествах в комплексной плоскости  В сб.: Специальные вопросы теории функций, вып. 2,  Баку: ЭЛМ, 1980
 50. Вопросы аппроксимации в равномерной метрике на квазиконформных дугах  Тезисы докладов I-й республиканской конференции аспирантов вузов Азербайджана, Баку, 1980
 51. Прямые и обратные теоремы наилучшей аппроксимации в комплексной плоскости в метрике    Тезисы докладов I-й республиканской конференции аспирантов вузов Азербайджана, Баку, 1980
 52. Некоторые вопросы аппроксимации комплексной плоскости   Тезисы докл. Межд. конф. по конструк. теор. функ., Верна, Болгария, 1981
 53. Некоторые интегральные оценки на кривых в комплексной плоскости   Тезисы докл. Межд. конф. по конструк. теор. функ., Верна (Болгария), 1981
 54. Предельные значения двойного интеграла типа Коши в областях с квазиконформной границей. В кн. Теория отображении, ее обобщения и приложения, Изд.Наукова думка. Киев, 1982
 55. Сингулярные операторы в задачах рациональной аппроксимации   В сб. Исслед. по линейным операторам и их  приложения, Изд.АГУ им.С.М.Кирова, Баку, 1982
 56. Некоторые классические неравенства на кривых в интегральных метриках   Тезисы докладов Межд.конф. по теории приближения функ. Киев, 1983
 57. Вопросы наилучшей полиномиальной аппроксимации в комплексной плоскости  Теория функций и приближений, Тр. Саратов. зим. шк., ч. 1, Саратов, 1983
 58. Аппроксимация и комплексной плоскости и сингулярные операторы с ядром Коши  Автореферат докторской диссертации, Тбилиси, 1984
 59. Аппроксимация в комплексной плоскости и сингулярные операторы с ядром Коши  Докторская диссертация, Тбилиси, 1984
 60. Связь между нормами с весом целой функции конечной степени на прямых параллельных вещественной оси. ДАН СССР, т.157, № 2, 1964
 61. Локальные теоремы теории наилучшей аппроксимации    ДАН Азерб.ССР, № 8, 1981, c.
 62. Локальная теория Племеля-Привалова. ДАН Азерб.ССР, № 6, 1984
 63. Неравенства типа С.М.Никольского. Теория функций и смежные вопросы анализа. Труды конференции по теории функций, посвященной 80-летию академика Сергея Михайловича НИКОЛЬСКОГО, Днепропетровск, 29 мая–1 июня 1985 г.
 64. Some problems of the best approximation in the complex domain    Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics, Volume 1, # 1, 1985
 65. Локальная полиномиальная аппроксимация в области с квазиконформной границей  ДАН Азерб.ССР, т.44, № 1, 1986, c.
 66. Локальные свойства особых интегралов   В сб.: Спец.вопросы теор. функции. Вып.III, ИММ Азерб.ССР, 1986, с.91-133
 67. Оценки между наилучшими приближениями в классах суммируемых функций на кривых комплексной плоскости  В сб.: Линейные операторы и их приближения. Баку, 1986
 68. О конструктивной характеристике класса   Исследования по теории линейных операторов, Баку, 1987
 69. Неравенства Маркова-Бернштейна на кривых В.В.Салаева   В сб.: Теор.функ.и приближения. Труды Саратовской зимней школы. Саратов 1986
 70. Неравенства Маркова - Бернштейна на кривых В. В. Салаева.   Докл. АН АзССР», 1986, 42, No 1
 71. Некоторые классические неравенства на кривых в интегральных метриках  Труды Междун. конф.по теории приближения функций. Киев, 1986
 72. Наилучшая аппроксимация функций комплексного переменного. Тезисы докладов Всесоюз.школы по теории функций. Ереван, 1987
 73. Связь между рациональной и полиномиальной аппроксимацией. Тезисы докладов Межд. конф. по конструктивной теории функций. Варна, Болгария, 1987.
 74. О теоремах типа Джексона-Бернштейна  на кривых в комплексной плоскости  Сб.Теория функций и приближения. Саратов, 3-я зимн. шк., Саратов 1986, ч.1, 1987, стр.40-47
 75. О теореме Бернштейна-Уолша  Тезисы докладов Всесоюз. симпозиума по теории приближения функций. Уфа, 1987
 76. Аналоги теоремы Джексона на замкнутых кривых в комплексной области   Тезисы докладов Всесоюз.  симпозиума по теории приближения функций. Уфа, 1987
 77. О конструктивной характеристике класса  Сб. исслед.по теории линейных операторов, Баку, 1987
 78. Некоторые вопросы полиномиальной аппроксимации   Сб.Теория функций и приближений.  Саратов, 1987
 79. О неравенствах типа С. М. Никольского Тр. МИАН СССР, 1987, т.180
 80. О неравенствах типа С.М.Никольского  Труды Института математики им.Стеклова, 1988
 81. Вопросы о полиномиальной аппроксимации в комплексной плоскости   Тезисы докладов Всесоюз. школы-конференции «Современные проблемы теории функций», Баку, 1989
 82. Аналоги теоремы В.К.Дзядыка  Тезисы докладов: «Теория аппроксимации функций», посвящен. 90-летию  В.К.Дзядыка, 1989, Киев
 83. Некоторые интегральные неравенства для многочленов на кривых в комплексной плоскости.   В кн.Специальные вопросы теории функции, вып.4, Баку, 1989
 84. Проблема Уолша  на замкнутых кривых в комплексной плоскости  Тезисы докладов Всесоюз. симпозиума  по теории приближения функций. Уфа, 1987
 85. Аппроксимация в среднем на кривых в комплексной плоскости   Тезисы докладов Зимней Воронежской школы по теор.функц. Воронеж,1991
 86. Неравенства Бернштейна  на кривых в комплексной плоскости. В сб.: Теория функции и приложения, Саратов, 1992
 87. Вопросы аппроксимации в комплексной плоскости . Тезисы докладов Зимней Воронежской школы по теор.функц. Воронеж,1993
 88. Прямые и обратные теоремы  аппроксимации в метрике  В сб.: Теория функции и приложения, Саратов, 1994
 89. Неравенства типа С.М.Никольского в комплексной плоскости. Тезисы Междунар.конф. по констр. теор.функц., посв.90-летию С.М.Никольского, 1995, Москва
 90. Задачи аппроксимации в комплексной плоскости   Тезисы Научной конф. Посвящ.80-летию А.Габиб-заде, 1996, Баку
 91. Вопросы аппроксимации в  на замкнутых кривых в комплексной плоскости. Тезисы Воронежской зимней школы по теор.функц. Воронеж,1997
 92. Неравенства типа Никольского-Ибрагимова. В сб.научн.конфер.по теории функций, посв.85-летию И.И.Ибрагимова 1997, Баку
 93. Задачи аппроксимации в комплексной плоскости   В сб.научн.конфер.по теории функций, посв.85-летию И.И.Ибрагимова 1997, Мат.заметки, 1997
 94. Локальные теоремы Племеля-Привалова   В сб.: Теория функции и приложения, Саратов, 1997
 95. О конструктивной характеристике классов функций на кривых более общего вида   Труды ИММ АН Азербайджана, том.VI (XIV), 1997
 96. О некоторых неравенствах типа Никольского-Ибрагимова Труды ИММ АН Азербайджана, том. VII(XV), 1997
 97. Вопросы полиномиальной аппроксимации в комплексной плоскости. Тезисы Межд.конф. «Теория приближения и гармонический анализ», г.Тула, 1998
 98. Задачи рациональной аппроксимации в комплексной плоскости    Тезисы зимней школы «Современные проблемы теории функции и их приложения» г.Саратов, 1999
 99. Globally local approximation on arcs Trans. Acad. Sci. Azerb., Ser. Phys.-Tech. Math. Sci. 20, No. 1, Math. Mech., 2000
 100. Задачи аппроксимации в среднем на кривых в комплексной плоскости   Тезисы докладов II Международного симпозиума “Ряды Фурье и их приложения” (27.05–02.06, 2002 г., База отдыха “ Моряк” Новороссийского морско-го пароходства, Новороссийск, Россия), Ростов-на-Дону, 2002.
 101. Generalization of a class of Riesz curves and approximation problems  Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, VOL. XVI (XXIV), p.69-74, Baku, 2002.
 102. Аппроксимация на общих весовых пространствах, определенных на кривых в комплексной плоскости Тезисы Межд.конф. «Функцииональные пространства, Дифференциальные операторы» посвященные 80-летию член-корр.РАН Л.Д.Кудрявцева, Москва, 2003
 103. Комбинированные неравенства    AMEA-nın müxbir üzvü, prof.A.A.Babayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, 30 noyabr-1dekabr, Bakı, 2004
 104. Вопросы полиномиальной аппроксимации на дугах. Тезисы зимней школы «Современные проблемы теории функции и их приложения», г. Саратов, 2004
 105. Оценки типа С.М.Никольского для наилучших полиномиальных приближений в комплексной плоскости. Тезисы Межд.конф. посвященная столетию сергея михайловича никольского, Функциональные пространства, теория приближений, нелинейный анализ, (Москва, 23–29 мая 2005 г.) , с.150
 106. Задача полиномиальной аппроксимации в комплексной плоскости  Тезисы докладов IV Меж-дународного симпозиума “Ряды Фурье и их приложения”, База отдыха “ Моряк” Новороссийского морского пароходства, Новороссийск, Россия), Ростов-на-Дону, 28 мая-5 июня 2006 г. С.45
 107. Аналог теоремы Джексона-Бернштейна в  на замкнутых кривых в комплексной плоскости  Вестник БГУ, сер. физ. мат. наук,  № 3, c.32-40, 2007.
 108. On a new problems of classical approximation theory  II Turkish World Mathematics Symposium 04-07 July, 2007, Sakarya, Turkey, pp.170
 109. Analogue of Jackson – Bernstein’s theorem in  on the closed curves in a complex plane Abstracts 6thInternational ISAAC Congress, Middle East Technical University, Ankara, Turkey, 13-18 August, 2007
 110. FURTHER PROGRESS IN ANALYSIS. Proceedings of the 6th International ISAAC Congress Ankara, Turkey 13 - 18 August 2007, (2009), p. 260-267.
 111. Задача полиномиальной аппроксимации в комплексной плоскости   AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, prof. A.C.Hacıyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə XIII Beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı- 21-23 noyabr 2007
 112. Аналог оценки П.Л.Ульянова на кривых в комплексной области Тезисы докладов 14-й Саратовской зимней школы «Современные проблемы теории функций и их приложения», посвященной памяти акад. П.Л. Ульянова, Саратов, 28 янв. – 4 февр. Саратов, СГУ,  2008
 113. Сингулярные характеристики в классических оценках С.Н.Бернштейна  Дагестанский Научный Центр РАН, Материалы Межд. конференции «Мухтаровские чтения»: Современные проблемы математики и смежные вопросы, Научная  конференция, посв.памяти известного ученого и педагога, докт.физ.-матем. наук, проф. Мухтарова Халида Шаврухановича, Дагестанский Государственный  Технический Университет, Махачкала, 28-29 март, 2008
 114. Об одной классической теореме апрроксимации в комплексной плоскости III Межд. Конф. «Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. Общая топология. Проблемы математического образования», посвященную 85-летию члена-корреспондента РАН, академика Европейской Академии Наук, Президента Центра современного образования, профессора  Л.Д. Кудрявцева, Москва, 25-28 марта 2008
 115. О задаче Д. Ньюмана в метрике  V Международный симп. Ряды Фурье и их прил. База отдыха “ Моряк” Новороссийского морс. парох., Россия), Ростов-на-Дону, 27 мая - 3 июня 2008
 116. Criterion for classes of curves in a complex plane, on which classical approximation theorems are valid. “International Conference on Applied Mathematics and Approximation Theory 2008”, dedicated Honouring 80th Birthday of P.L.Butzer (AMAT08), The University of Memphis, Memphis, TN, USA, October 11-13, p.42, 2008
 117. Рациональная аппроксимация  на замкнутых кривых Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications, Famagusta, North Cyprus, September 12-15, 2008
 118. Local problems of approximation    6th  International Conference  on Computational Methods and Function Theory (CMFT 2009) , The Bilkent University, Ankara, Turkey, June 08–12, 2009
 119. Geometric theory of functions, hypercomplex and potential methods in analytic problems   International Conference  “Analytic methods of mechanics and complex analysis” dedicated to  N.A. Kilchevskii and V.A. Zmorovich on the occasion of their birthday centenary, Kiev, June 29 –July 5, 2009
 120. Classic theorems of approximation in a complex plane by rational functions  7th International ISAAC Congress, Imperial College London, July 13-18, 2009
 121. Rational approximation on the closed curves  International Conference of Mathematical Sciences, Istanbul, Turkey, 04-10 August, 2009
 122. Аппроксимация типа Дзядыка на множествах в комплексной плоскости FM2009 Conference “Functional Methods in Approximation Theory and Operator Theory III, dedicated to the memory of V. K. Dzyadyk, 1919-1998
 123. Various aspects polynomial approximations  International Symposium on Analysis and Theory of Functions, Istanbul Kültür University, Department of Mathematics and Computer Science, Istanbul, Turkey, August, 24-26, 2009
 124. Классические неравенства в задачах аппроксимации Тезисы международной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию Института Матем. и Мех. НАН Азербайджана, Баку, май, 2009
 125. Problems on the curves in a complex plane  related with classic approximation theorems 6th Maratea Conference FAAT 2009, Acquafredda di Maratea, September 24 - 30, 2009
 126. Локальные свойства сингулярных операторов Bakı Dövlət Universitetinin 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları, 30-31 oktyabr, 2009, Bakı
 127. Рациональная аппроксимация  на замкнутых кривых в комплексной плоскости в интегральных метриках. 15-я Саратовская зимняя школа  «Современные проблемы теории функций и их приложения», посвященная 125-летию со дня рождения В.В. Голубева и 100-летию СГУ, Саратов, 27 января – 3 февраля 2010
 128. Об аналоге проблемы Дж.Уолша в интегральной метрике на кривых в комплексной плоскости В сб. Материалы международной конференции «Современные проблемы математики и смежные вопросы», Дагестанский Государственный Университет, Научный Центр РАН, Махачкала, 28-29 март, 2010
 129. Классические теоремы аппроксимации в комплексной плоскости в локальной форме Международная Конференция Теория приближений, посвященная 90–летию Сергея Борисовича Стечкина (6.09.1920—22.11.1995) , Москва, Россия, 23–26 августа, 2010
 130. Локальная теория сингулярных операторов на кривых в комплексной плоскости  Международная конференция посв. памяти Ф.Максудова, 27 март, 2010
 131. Теоремы аппроксимации в комплексной плоскости, в терминах новой характеристики. Международная конференция Теория Приближений, ММИ им.Эйлера, Санкт-Петербург, Россия, 6-8 мая 2010
 132. Problems on the curves in a complex plane related with classic approximation theorems  Международная конференция "Теория приближений и ее приложения", посвященная памяти Н.П. Корнейчука, International Conference Approximation Theory and Applications In memory of N.P. Korneichuk, Dnepropetrovsk, Ukraine,  June 14-17, 2010
 133. Rational approximation in the metric L1 of the curves in the complex plane   The 6th International Conference on L´evy Processes: Theory and Applications, 26.07.2010-30.07.2010, Dresden, Germany
 134. A new characteristic approximation problem. ICAAM 2010, International Congress on Computational and Applied Mathematics, July 05-09, 2010, Leuven, Belgium Rational approximation on closed curves  International Congress of Mathematicians, Hyderabad, India, 19-27 August, 2010
 135. Some properties of the potential operators in Morrey spaces defined on Carleson curves Complex Variables and Elliptic Equations: An International Journal, 1747-6941, Volume 55, Issue 8, First published 2010, Pages 937 – 945. DOI: 10.1080/17476930903276035
 136. О неравенствах типа С.М.Никольского c новой характеристикой   ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК, 2010, том 435, № 2, С. 168-169. ISSN:0869-5652
 137. Задачи связанные с проблемой Дж.Уолша Cörkəmli alim və ictimai xadim, AMEA-nın müxbir üzvü, Dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, BDU-nun sabiq rektoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı konfransın materialları, 27 dekabr 2010
 138. Конструктивная характеристика аналога класса Зигмунда на кривых  в комплексной плоскости в метрике  «Функциональный анализ и его приложения» Материалы Международной конференции, посвященной 100-летному юбилею академика З.И.Халилова, 12.01.2011-14.01 2011, Баку-2011
 139. Неравенства типа С.М.Никольского на кривых в комплексной плоскости с новой общей характеристикой «Функциональный анализ и его приложения» Материалы Международной конференции, посвященной 100-летному юбилею академика З.И.Халилова, 12.01.2011-14.01 2011, Баку-2011
 140. D.Newman problem on the arcs in the complex plane in the integral metric International Symposium in Approximation Theory, Vanderbilt University Nashville, Tennessee, May 17 - 21, 2011
 141. Modern problems of classical constructive theory of functions Abstracts 8th International ISAAC Congress, Russia, Moscow,  2011
 142. Аналог теорем Дзядыка-Белого-Андриевского в интегральной метрике   International Conference in Modern Analysis,  June 20-23, 2011, Donetsk National University, Donetsk, Ukraine
 143. Rational approximation on closed curves in a complex plane AMAT 2012 – International Conference on  Applied Mathematics & Approximation Theory – on celebrating the 60th birthday of Professor George A. Anastassiou,  Ankara, Turkey,  May 17-20, 2012
 144. The curves in the complex plane and the Walsh problem AMAT 2012 – International Conference on Applied Mathematics & Approximation Theory – on celebrating the 60th birthday of Professor George A. Anastassiou,  Ankara, Turkey, May 17-20, 2012
 145. О неравенствах разных метрик типа С.М.Никольского   Труды Института математики и механики  Уро РАН, том 18, № 4, стр. 240-249, 2012. IMPACT FACTOR 0.454
 146. Rational approximation on closed curves in a complex plane   Applied Mathematics, 2012; 2(3): 90-93, Scientific & Academic Publishing, USA, doi: 10.5923/j.am.20120203.07
 147. Вопросы конструктивной характеристики в комплексной плоскости.  Funksiyalar nəzəriyyəsi və harmonik analizin problem-ləri, Akad. İ.İ. İbrahimovun 100 illik yubileyinə həsr  edilmiş  Beynəlxalq konfransın materialları, 28 fevral - 2 mart 2012, s.154
 148. Оценки между наилучшими приближениями функции в нормах различных пространств на кривых в комплексной плоскости.   Материалы международной конференции «Современные проблемы математики и смежные вопросы», Дагестанский Государственный Технический Университет, Научный Центр РАН, Махачкала, 18-19 апреля 2012, c.113-117
 149. On approximation by trigonometric polynomials in Orlicz spaces  Georgian Mathematical Journal,  Publication Date: November 2012,ISSN: 1572-9176, DOI: 10.1515/gmj-2012-0043, ISSN (Print) 1072-947X, IMPACT FACTOR 2011: 0.262
 150. Mathematica Aeterna, HILARIS Publishers, Bulgaria, Vol. 2, 2012, no. 5, 431 – 440.
 151. Criterion for classes of curves in a complex plane. International conference dedicated to 120-th anniversary of Stefan Banach, September 17-21, 2012, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, p.128.
 152. Curves in the complex plane and the Walsh problem. International conference dedicated to 120-th anniversary of Stefan Banach, September 17-21, 2012, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, p.145.
 153. Local approximation on arcs in the complex plane. ISAAC 2013, August 5-9, Krakow, Poland, p.139-140
 154. Local polynomial approximation on arcs in the complex plane  International Conference “Complex Analysis, Potential Theory and Applications”, Kiev, Ukraine, 2013, August 19 – 23.
 155. On a problem of B.V.Khvedelidze    IV Annual Conference Of The Georgian Mathematical Union Dedicated to Victor Kupradze on his 110-th birthday anniversary, September 9-15, 2013, Tbilisi and Batumi, p.123
 156. Конструктивная характеристика кривых в комплексной плоскости в обратных задачах аппроксимации в среднем.  “Neft-qaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər”, Əməkdar elm xadimi, akademik Azad Mirzəcanzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları,  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, 21-22 noyabr 2013, c.165
 157. Local approximation on arcs in the complex plane   On Actual problems of mathematics and informatics (APMI) Abstracts of the International conference dedicated to the 90th anniversary of  Heydar Aliyev, p.175, May 29-31, 2013, Baku, Azerbaijan
 158. Рациональная аппроксимация в метрике  на кривых в комплексной плоскости. AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun yaranmasının 55 illik yubileyinə həsr olunacaq “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” mözusunda Beynəlxalq Konfrans, 15-16 may 2014, c.235-236
 159. Journal of Classical Analysis, Volume 5, Number 1, 2014, pp.43–60, doi: 10.7153/jca-05-04, İSSN 1848-5979 (print), 1848-5987 (online)
 160. Modern problems of classical theory of functions. 7-th International Conference of "Mathematical Analysis, Differential Equation & Their Applications MADEA-7"September 08-13, 2015, Baku – Azerbaijan, p.104
 161. Best approximation by rational function. Mathematical inequalities and application 2015 (MIA 2015), November 11-15, 2015 , Mostar, Bosnia and Hercegovina, International conference organized on the occasion of 60th birthdays of Professors Neven Elezović, Marko Matić and Ivan Perić
 162. Journal of Classical Analysis, Vol 7, No 2, 2015, p.93-97, İSSN 1848-5979 (print), 1848-5987 (online) doi:10.7153/jca-07-09
 163. Modern problems of classical theory of functions   "Approximation Theory and its Applications", dedicated to 75th anniversary of professor Vitalii Pavlovych Motoryi. Dnipropetrovsk, Ukraine, on October 8-11, 2015, p. 43
 164. Constructive characterization of analogue of Lipschitz class in integral metric (ARGP) Academic Journal of Applied Mathematical Sciences, Vol.1, No. 1, p.13-20, 2015, ISSN:2415-2188
 165. The Problem of Approximation in Mean on Arcs in the Complex Plane   Mat. Zametki, 2016, Volume 99,Issue 5, Pages 698–714 (Mi mz9287), DOI: 10.4213/mzm9287
 166. S. N. Bernstein Type Estimations in the Mean on the Curves in a Complex Plane  Abstract and Applied Analysis, vol. 2009, Article ID 165194, 19 pages, 2009. doi:10.1155/2009/165194
 167. Обобщение неравенств С. М.Никольского на кривых в комплексной плоскости. Международная научная конференция. «Современные проблемы анализа и преподавания математики», посвященная 105-летию академика Сергея Михайловича Никольского, Москва, 17–19 мая 2010
 168. Неравенства типа С.М.Никольского на кривых в комплексной плоскости с новой общей характеристикой    VI Международный симпозиум, Ряды Фурье и их приложения, 25 мая - 01 июня 2010
 169. Оценки между наилучшими приближениями функции в комплексной плоскости   Cörkəmli alim və ictimai xadim, AMEA-nın müxbir üzvü, Dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, BDU-nun sabiq rektoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri»adlı konfransın materialları, 27 dekabr 2010
 170. Новые задачи классических вопросах теории  аппроксимации. Тезисы 6-й  Международной  конференции "Аналитические методы анализа и дифференциальных уравнений" (АМАДЕ-2011), посвященной памяти профессора Анатолия Александровича Килбаса, Minsk, Belarus, September 12-17, 2011
 171. On Newman conjecture  Сборник тезисов VI Уфимской международной конференции  "Комплексный анализ и дифференциальные уравнения" посвященная 70-летию чл.-корр.РАН В.В.Напалкова,  г.Уфа, 3-7 октября, 2011
 172. On problem of Gonchar related singular operators   Book Of Abstracts  I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  Continuum Mechanics And Related Problems Of Analysis to Celebrate the 70th Anniversary of the Georgian National Academy of Sciences & the 120th Birthday of its First President Academician Nikoloz Muskhelishvili Tbilisi, September 9 – 14, 2011, p.123
 173. Problems of classical theory of functions. Abstracts of Reports International Conference on Function Spaces and Inequalities, South Asian University, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi, December 8-12, 2015, p.128 2015, p.128
Bookmark and Share