Cəlalə Məmmədova

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,baş müəllim

İş telefonu: (+994) 12 510 34 07

e-mail:[email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1970-ci il, iyulun 4-də Bakı şəhərində anadan olub

1977-1987-ci illərdə Bakı şəhər 173 saylı orta məktəbdə oxuyub

1987-1992-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1996-cı ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987-1992, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992-1995, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2000, f.-r.e.n., «Funksional-diferensial sistemlərin fundamental həlləri və onların tətbiqləri »

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006- h/h , baş müəllim, İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1996-2005, assistent, İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Variyasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları, Optimal idarəetmə nəzəriyyəsinin təqribi üsulları, Ekstremal məsələlərin həllinin varlığı

16 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Variyasiya hesabı ,Optimallaşdırmanın müasir problemləri

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Bir inteqro-cəbri operatorun əsas xassələri haqqında. - Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2003, № 2, səh.110-111
 2. Bir qeyri-lokal başlanğıc-sərhəd məsələsinin həll olunması haqqında. - Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor A.Babayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri, Bakı, 2004, səh.70-75
 3. Qeyri-lokal variyasiya məsələlərində ekstremumun zəruri şərtləri. - Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2007, № 4, səh. 34-39
 4. Bir sərhəd məsələsinin fundamental həllərinin varlığı haqqında. - Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor Q.T.Əhmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007, səh. 59-60
 5. Bir sərhəd məsələsinin həllərinin göstərişi haqqında. - Azərbaycanın Ümummilli lideri H.Ə.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2008, səh. 77-78
 6. О представлении решения одной краевой задачи  tezis, “Bakı Universiteti”nəşriy-yatı,2008, 2 səh.
 7. Некоторые классы функци-онально - дифференциаль-ных систем с разрывными решениями  при  нелокаль-ных  краевых  условиях, tezis,“Bakı Universiteti” nəşriyyatı,2009, 3 səh.
 8. Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsullarına aid məsələ və misallar metodik AzTV-nin mətbəəsi,  2009, vəsait, 75səh.
 9. Общий вид линейных ограниченных  функционалов на (T) tezis,  3 səh.“Bakı Univer-siteti”nəşriyyatı,2010
 10. Сопряженная   матричная система   -фундаментальное решение   для   систем функционально-дифференциальных  уравнений  второго порядка tezis,(Beynəlxalq elmi konfrans) “Bakı Univer-siteti”nəşriyyatı,2010 , 1 səh.
 11. Необходимые условия оптимальности в системах с импульсными воздействиями,    tezis,(Beynəlxalq elmi konfrans) ,Bakı Universiteti”nəşriy-yatı,2010, 1 səh.
 12. QUOTE   -фундаментальное  реше ние   для  функционально-дифференциальных  систем при нелокальных краевых условиях,  tezis,“Bakı Universiteti”nəşriy-yatı,2011, 1 səh.
 13. Случай интегрального оператора  в  конечномерных областях. tezis, (Beynəlxalq elmi konfrans) “Bakı Universiteti”nəşriyyatı,2011, 3 səh.
 14. Оразрешимости с доминирующей смешанной производной с интегральными граничными условиями, məqalə, Вестник №3, БГУ,2012
 15. сящ.57-62.
 16. Dördtərtibli hiperbolik tənlik üçün lokal olmayan sərhəd məsələsinin korrekt həll olunması, tezis, AMEA-nın neftqaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər akademik Zahid Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları “Bakı, 2013, səh.268
 17. Optimallaşdırma üsullarına aid məsələlər dərs vəsaiti, AzTU-nu mətbəəsi, 2014,142 səh.
 18. Экстремальная задачa для  дифференциального включния типа Гурса-Дарбу с бесконечным временем, məqalə, “Bakı Universiteti xəbərləri” ,2014.
 19. On a extremal problem for Goursat-Darboux type inclusion  in infinite domain The 5-th International  Conference on Control and optimization with industrial applications. Baku, 2015 p.160-163
 20. О разрешимости одной нелокальной краевой задачи для псевдопараболического уравнения четвертого порядка статья Международный центр инновационных исследований «ОМЕГА САЙНС»,УФА, Часть2, 2015 ст.13-17
 21. Об одной нелокальной по времени краевой задаче для псевдопараболического уравнения четвертого порядка с граничными условиями Неймана, статья, cтр.173-178
 22. Смешанная задача для полулинейного псевдопараболического уравнения четвертого порядка. Новая наука. Современное состояние и пуми развития, часть 2, г. Стерлитамак, 2017,  ст. 43-49.
 23. Абстрактные гиперболические уравнения с квазиэллиптической частью. Путь науки. Междуна-родный научный журнал, №5 (51), 2018, г. Волгоград, ст. 10-14.


KİTABLAR

Optimallaşdırma üsullarına aid məsələlər. Bakı-Sabah-2014, 144 səh.

Bookmark and Share