Eldar Mustafayev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 438 05 82

e-mail:eldarmustafayev@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

1959-cu il, sentyabrın 4-də Azərbaycan Respublikası, Quba şəhərində anadan olub.

1966-1974-cü illərdə Quba şəhər, 1 saylı orta məktəbində oxuyub.

1974-1976-cı illərdə, Bakı 1 saylı fizika-riyaziyyat təmayüllü internat məktəbdə oxuyub.

1976-1981-cü illərdə BDU-nun Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1981-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1976-1981, tələbə, Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1981-1984, aspirant, Tətbiqi -riyaziyyat fakültəsi,BDU

1989, f.-r.e.n., «Öz-özünə qoşma olmayan bir sinif xüsusi törəməli diferensial operatorların spektral analizi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 

2005- h/h , dosent, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1994- 2005 , dosent, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1988-1994, baş müəllim, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1986-1988, asistent, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1985-1986, asistent, Tətbiqi-riyaziyyat kafedrası, Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Riyazi analiz, Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi.

35 elmi məqalənin və 1 metodik vəsaitin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

 

Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 

 1. О распределении спектра одного оператора с сингулярным потенциалом.- Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физико-математических наук, №3, Баку, 2003 г.
 2. Критерия влагообеспеченности посевов.-Fizikanın aktual problemləri III Respublika elmi konfransının materialları, Bakı,2004.
 3. Условия отсутствия спектра одного оператора с обобщенным потенциалом.- Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.İ.Hüseynovun 100 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007.
 4. О возмущение одного диссипативного оператора. - Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor Q.T.Əhmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007.
 5. Sinqulyar potensiallı birölçülü Şredinger operatorunun spektirinin tətbiqi- BDU – nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 2009
 6. Ümumiləşmiş potensiallı Şredinger operatorunun məxsusi qiymətləri – Riyaziyyat və mexanikanın actual problemləri Elmi konfransının materyalları, Bakı ,2010.
 7. Об одном операторе Шредингера с обобщенным потенциалом Функу.анализ и его приложения. Материалы международной конф.посвященной 100 – летному юбилею акад. З.И. Халилова, Баку – 2011.
 8. Sinqulyar potensiallı bir operatorun öz- özünə qoşmalığı Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri, Bakı -2012
 9. Bir minimal operatorunun dissipativ genişlənmələrin rezolventi haqqında – Ümumilli lider Heydər Əliyevin  90 illik yubleyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları, Bakı – 2013
 10. Ümumiləşmiş əmsallı üçölçülü Şredinger operatorunun öz- özünə qoşmalığı üçün kafi şərtlər – Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri Respublika Elmi konfransı, Bakı – 2014
 11. Расширения одного оператора точечного взаимодействия – У.С. Məmmədov 85 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konf., Bakı – 2015.
 12. Cпектральнаый анализ одного класса несамосопряженного дифференциального оператора в частных производных – akad.M.L.Rəsulovun 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransı, Bakı – 2016.
Bookmark and Share