Elmağa Qasımov

Elmağa Qasımov

Riyaziyyat elmləri doktoru, professor.

İş telefonu: (+994) 12 510 33 56

e-mail: riy_met@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-ci il dekabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonunun Əhmədli kəndində anadan olmuşdur.

1958-1968-ci illərdə Şamaxı rayonunun Əhmədli kənd orta məktəbində oxuyub.

1968-1973-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1975-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, beş övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-1973, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1975-1978, aspirant, Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1980, f.-r.e.n., «Sonlu inteqral çevirmə metodu; parabolik potensiallar və onların tətbiqləri», M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

2015, r.e.d., «Bəzi qarışıq məsələlərin həllinə inteqral çevirmələrin tətbiqi», Riyaziyyat İnistutu.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1991- h/h , dosent, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikasi kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1990-1991, baş müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikasi kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1989-1990, müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikasi kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1978-1989, baş riyaziyyatçı mühəndis, Hesablama mərkəzi,BDU

1975-1978, aspirant, Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1973-1975, mühəndis, Azərbaycan EA-nın Kibernetika İnstitutu

Apardığı dərslər: Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsaslari, Riyaziyyatın tədrisi üsullari, Magistatura pilləsində müxtəlif seçmə fənlər.

35 elmi məqalənin və 3 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər, Riyaziyyatın tədrisi metodikası

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Inteqro-differential «boundary» conditions with order exceeding a parabolic system order.- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Riyaziyyat və mexanika buraxılışı,Bakı, 2007, XXVII c., №4, səh.29-38.
 2. Интегро-дифференциальные «краевые» задачи со стоящими производными для параболических систем с разрывными коэффициентами.- Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физико-математических наук, 2008 г., №1.
 3. Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları.- Proqram, Bakı,2007, 0,5 ç.v.
 4. Riyaziyyatın tədrisi üsullrı.- Proqram, Bakı,2007, 0,5 ç.v.
 5. Научные основы школьного курса математики.- Программа, 2008, 0,5 п.л.
 6. Методики преподавания математики.- Программа, 2008, 0,5 п.л.
 7. Применение метода конечного интегрального преобразования к решению двумерной смешанной задачи для параболических уравнений в неограниченной полосе. Вестник Бакинского Университета, 2010, №3, с.20-28
 8. Параметрическая задача и формула обращения. Вестник Бакинского Университета, 2011, №4, с.29-34
 9. Применение метода конечно го интегрального преобразования к решению смешанной задачи с интегро-дифференциальными условиями для одного неклассического уравнения. Дифференц.уравнения, 2011, т.47, №3, с.322-334
 10. Применение метода конечного интегрального преобразования к решению смешанной задачи с интегро-дифференциальными условиями.           Journal of Qafqaz University, 2011, №31, с.69-79
 11. Исследование смешанных задач на сопряжение для гиперболических систем разных порядков. Журнал выч. математики и мат. физики, 2012, т.52, №5, с.1472-1481.
 12. Применение метода конечного интегрального преобразования к решению смешанных задач для гиперболических уравнений. Journal of Qafqaz University, 2012, №34, с.3-9.
 13. Применение метода конечного интегрального преобразования к решению смешанных задач для гиперболических уравнений с нелокальными краевыми условиями. Journal of Qafqaz University, 2012, №33, с.16-21.
 14. Применение метода конечного интегрального преобразования к решению смешанных задач для параболических уравнений с нерегулярными граничными условиями. Вестник Бакинского Университета, 2012, №4, с.73-80.
 15. Исследование смешанных задач на сопряжение гиперболических систем разных порядков. Journal of Qafqaz University, 2013, v.1, №2, с.145-155.
 16. О некоторых смешанных задачах с начальными и конечными условиями. Вестник Бакинского Университета, 2013, №3, с.19-24.
 17. Исследование смешанных задач на сопряжение гиперболических систем разных порядков. Журнал выч. математики и мат. физики, 2014, т.54, №7, с.88-103.
 18. Application of the finite integral-transformation method to solving mixed problems for hyperbolic equations with irregular boundary conditions. Proceedings of the Institute Mathematic and Mechanics NSA of Azerbaijan, v.40, special issue, 2014, p.47-57.
 19. Исследование смешанных задач на сопряжение гиперболических систем разных порядков/ Azərbaycanın görkəmli alimi, AMEA-nin müxbir üzvü, f.-r.e.d., prof. Y.Ə.Əmənzadənin anadan olmasının 100-illik yub. həsr olunmuş “Mexanikanın klassik və müasir problemləri” adlı Respublika elmi konf. materialları, Bakı, 2014, s.132-135.

 

KITABLAR

 1. Ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat kursunun bəzi mövzularının tədrisi.- Dərs vəsaiti, Bakı, 1995,87 səh.
 2. Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları.- Dərs vəsaiti, Bakı,2008, 18 ç.v.
 3. Riyaziyyatın tədrisi üsullrı.- Dərs vəsaiti, Bakı, 2008, 11,5 ç.v.
 4. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. Издательство «Элм», 2018

 

Bookmark and Share