Enfira Kiyasbəyli

Enfira Kiyasbəyli

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, laboratoriya müdiri

İş telefonu: (+994) 12 510 34 28

e-mail: mexanika.bsu.az@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1942-ci il, yanvarın 19-da Bakıda anadan olub

1949-1959-cu illərdə 150 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə oxuyub

1959-1965-ci illərdə Odessa Dəniz Donanması Mühəndislər İnstitutunun Hidrotexniki qurğular fakültəsində təhsil alıb

Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1959-1965, tələbə, Hidrotexniki qurğular fakültəsi, Odessa Dəniz Donanması Mühəndislər İnstitutu

2004, f.r.e.n., «Ucları müxtəlif cür bərkidilmiş birlaylı və çoxlaylı xətti və qeyri-xətti elastiki çubuqların dayanıqlığı»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1982- h/h, laboratoriya müdiri, Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1975-1982,baş laborant,Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1965 -1975,elmi işçi,Azərbayçan Respublikası Elmlər Akademiyasının Su problemləri Institutu

Apardığı dərslər: Təcrübi mexanika

39 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası, Hidromexanika.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006, Riqa, Latviya: «Kompozit materiallar mexanikası», XIV Beynəlxalq konfrans
 • 2008, Riqa, Latviya: «Kompozit materiallar mexanikası», XV Beynəlxalq konfrans
 • 2008, Kazan, Rusiya: «Qeyri-xətti örtüyün aktual problemləri», Beynəlxalq elmi seminar
 • 2008, Moskva, Rusiya: «Qeyri struktur materialların möhkəmliyi», IV Avroasiya elmi-praktiki konfrans

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Qeyri-xətti elastiki materialdan hazırlanmış uzun silindrik örtüyün qabarması. 2002
 2. Sərt bərkidilmiş qeyri-xətti elastiki çox laylı çubuğun limit halı. 2006
 3. Uzun coxtəbəqəli özlü elastik örtüyün böhran zamanı. 2007
 4. Qeyri-bircins elastiki örtüyün həndəsi qeyri-xətti nəzəriyyəsinin variasiya üsulu. 2008
 5. Предельное время сжатого многослойного вязко-упругого кольца. Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2008, №2, с. 5-15.
 6. Вариационный метод геометрически нелинейной теории неоднородных упругих оболочек. Вестник ЧГПУ, №1, 2008, с.57-63.
 7. Определение критической силы упругого кольца при нелинейном напряжении. Y.Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olun-muş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 2008, may, s. 36-38
 8. Вариационная теорема теории неоднородных по толщине линейно вязко-упругих оболочек. H.Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş  konfrans materialları, may, 2008-ci il,   s. 24-25.
 9. Critical time of a long multilayer viscoelastic  shell.  XV International conference Mechanics of composite Materials , may 26-30, 2008, Riqa, Latvia.
 10. Критическое время  разностороннего вязко-упругого кольца. Bakı Universitetinin xəbərləri, N 3, 2009, s. 78-84.
 11. Выпучивание нелинейно-упругого  длинной цилиндрической оболочки под  действием неравномерного внешнего давления. Казань, Материалы II  Межд. конф. , 2009 г., с. 31-33.
 12. Пульсирующее течение  жидкости в прямоосной-упругой многослойной трубке. Тезисы Межд. kонф. посвящ. 80 – летию акад. Ф.Г. Максудова, Bakı, 2010, s. 61-63.
 13. Гармонический анализ  пульсирующего течения  жидкости в многослойной трубке.  Матер. Межд. kонф. посвящ. 100 –летию акад. З.И. Халилова, Bakı, 2011, s. 28-31.
 14. Течение жидкости в деформируемых трубках переменного сечения. H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konf. Materialları, Bakı, 2013, s.156-159.
 15. Течение неньютоновской жидкости в  упругой трубке с учетом влияния внешней среды.  Матер. Межд. науч. конф. посвящ. 85-летию акад. А.Х. Мирзаджанзаде, Bakı, 21-22 noyabr, 2013, s. 31-32.
 16. Волны в вязко-упругой жидкости,  заключенной  в многослойную  вязко-упругую трубку переменного сечения. Матер. Межд. науч. конф.  посвящ. 85-летию акад. А.Х. Мирзаджанзаде, Bakı, 21-22 noyabr, 2013, s. 144-145.
 17. Исследования неустановившегося движения идеально-баротропного газа, возникающего при расширении поршня. Y.Ə.Əmənzadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfr. materialları, Bakı, 2014, s.178-182.
 18. Çoxlaylı çubuqların  dayanıqlıq məsələsi. Elmi konfransın materialları, BDU-nun 95-ci il dönümünə həsr olunan, 2014, s. 70-72.
 19. Qeyri-xətti elastiki çubuğun qabarması. H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş konfr. materialları, 20-21 may, 2015-ci il, s. 52-53
 20. Qeyri-xətti qrunt üzərində dəmir-beton lövhənin əyilmə məsələsi. AMEA-nın həqiqi üzvü, əmək-dar elm xadimi, f.r.e.d., prof. M.L.Rəsulovun 100 illik  yubi-leyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransın Materialları, 28-29 oktyabr, Şəki – 2016-cı il.
Bookmark and Share