Fərman Əliyev

Fərman Əliyev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 80

e-mail: aliriyaziyyat@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1934-cü il, aprelin 2-də Qərbi Azərbaycanın Eçmiadzin rayonunun Yuxarı Kolanlı kəndində anadan olub.

1942-1952-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Quba rayonunun II Nügədi kənd orta məktəbində oxuyub.

1952-1957-ci illərdə BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1983-cü ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir,üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1952-1957, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1957-1960, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,MDU

1961, f.-r.e.n., «Задача Коши для системы интегро-дифференциальных уравнений, содержащей сингулярный оператор»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1983- h/h, dosent, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1975-1983,dosent, Ali riyaziyyat kafedrası, Şvernik adına Moskva Ali Həmkarlar Məktəbi

1971-1975, kafedra müdiri, Riyazi analiz kafedrası, Gəncə Pedaqoji İnstitutu

1962-1971, baş elmi işçi, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

1960-1962, kiçik elmi işçi, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Apardığı dərslər:Ali riyaziyyat

TƏDQIQAT SAHƏSI

İnteqro-diferensial tənliklər, Xətti sinqulyar diferensial tənliklərin ümumiləşmiş funksiyalar fəzasında tədqiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 1960, Tiflis, Gürcüstan:Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsinin metodlarının riyazi-fizika məsələlərinə tətbiqi, Ümumittifaq yığincaq
  • 1961, Sankt Peterburq, Rusiya: Riyaziyyatçıların IV qurultayı
  • 1966, Moskva, Rusiya:Ümumdünya riyaziyyatçılarının beynəlxalq konfransı
  • 1980, Moskva, Rusiya:Ümumiləşmiş funksiyalar və onların riyazi-fizikada tətbiqi beynəlxalq konfrans

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Задача Коши для системы интегро-дифференциальных уравнений.- Труды ИММ АН Азерб.ССР, 1963.
  2. О разрешимости интегро-дифференциальных уравнений в обобщенных функциях.- Вестник Московского Государственного Университета, серия математики, механики, 1965 г., №3.
  3. О решениях в обобщенных функциях некоторых обыкновенных дифференциальных уравнений с полиномиальными коэффициентами.- 1966, №2, ДАН СССР, т.167.
  4. О решениях в обобщенных функциях дифференциальных уравнений с полиномиальными коэффициентами.- 1966, №5, ДАН СССР, т.169.
  5. О решениях некоторых систем обыкновенных дифференциальных уравнений в пространстве обобщенных функции.- Вестник Московского Государственного Университета, серия математики, механики, 1973 г., №5, с.3-10.
  6. Фундаментальная система решений некоторых линейных сингулярных дифференциальных уравнений в пространстве обобщенных функций.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2006, № 3.

Bookmark and Share