Fuad Abdullayev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 438 05 82

e-mail:fuadabdullayev@mail.ru

 

QISA  BİOQRAFİK  MƏLUMAT :


1956-cı il, fevralın 01-də Azərbaycan Respublikası,Laçın rayonunun Mişni kəndində anadan olub.

1963-1973-cü illərdə Laçın rayonu Mişni kəndorta məktəbdə oxuyub.

1973-1978-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1990-cı ildən BDU-da çalışır.

Subaydır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1973-1978, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1981-1984, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1984, f.-r.e.n., «Çoxqat sinquliyar inteqrallar hamarlıq modullarında»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1999- h/h , dosent, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1994-1999, dosent əvəzi, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1990-1994, baş müəllim, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Riazi analiz (bakalavr pilləsində), Çoxölçülü analiz (ixtisas kursu), Analitik funksiyaların sərhəd xassələri və sinqulyar inteqral tənliklər (magistratura pilləsində).

37 elmi məqalənin və 3 kitabın müəllifidir. 

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Sinqulyar inteqral operatorlar və sinqulyar inteqral tənliklər.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2001,Moskva, Rusiya: A.A.İlyuşinin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş «Deformasiya olunan cisimlərin mexanikası problemləri» 1999, Voronej, Rusiya: «Funksiyalar nəzəriyyəsinin müasir problemləri»

2013 Баку: Международная  Научная конференции, посвяшенной 85- летнему юбилею академика Азада Халил оглу.


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Bir sinif sərhəd inteqral tənlikləri üçün kollokasiya üsulunun əsaslandırılması. - Diferensial tənliklər, №1,2002.(Rus dilində).
 2. İkidəyişənli funksiyalar üçün bəzi multiplikativ bərabərsizliklər haqqında. - Azərbaycan Respublikası, «Təhsil cəmiyyəti»,«Bilgi» dərgisi, fizika, riyaziyyat, yer elmləri, Bakı, №2, 2004.(Rus dilində).
 3. Hilbert nüvəli ikiqat sinqulyar inteqralın struktur xassələri haqqında.- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Bakı, 2004.(İngilis dilində).
 4. Bir sinif qeyri-xətti sinqulyar inteqral tənliyin təqribi həlli haqqında.-Xəzər Riyaziyyat Jurnalı, №3, c.2, 2006. (İngilis dilində).
 5. Некоторые мультипликативные неравенства и сравнение  сходимостей в различных нормах в пространствах . Bakı Universitetini Xəbərləri, Fizika – riyaziyyat elmləri seriyası, 2010, №3
 6. Кубатурная формула для производной акустического потенциала простого слоя. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2015, №1, стр.9-15
 7. Волновое течение жидкости в упругой трубке с шароховатой внутренней стенкой. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2015, №1, стр. 73-81
 8. Fuad A.Abdullayev, Elnur H.Khalilov. Grounding of the collocation method for a class of second kind inteqral equation. Transactions of NAS of Azerbaijan, İssue Mathematics, 36 (1), səh. 3 - 9 (2016).
 9. Об   одном пространстве функций инвариантном относительно двукратного сингулярного   оператора с ядром Гильберта. “ Riyaziyyat və mexanikanın aktul problemləri ”  adlı Respublika elmi konfransının materialları, Bakı – 2016, səh. 119-120
 10. Constructiv metod for Solving the external Neumann boundary value problem for the Helmholtz equation/ Proseding of the Institute of Mathematics and Machanics National Academy of Sciences of Azerbaijan Volume 44, Number 1, 2018, P. 62-69


KİTABLAR

 1. Ardıcıllıqlar cəbri.-Dərs vəsaiti, Bakı, 2004.(Azərb.dilində).
 2. Furye sıraları nəzəriyyəsinə giriş.- Dərs vəsaiti, Bakı, 2004.(Azərb.dilində).
 3. “Riyazi analiz” Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı – 2016.
Bookmark and Share