Gülşən Şəfiyeva

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent əvəzi

İş telefonu: (+994) 12 538 21 54

e-mail: gulshan.shafiyeva@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1979-cu il, mayın 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhərində anadan olub.
1986-1996-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində 139 saylı orta məktəbdə oxuyub. 2000-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bakalavr pilləsini, 2002-ci ildə isə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2003-cü ildən Mexanika-riyaziyyat fakültəsində saat hesabı qaydada dərs aparmışdır. 2008-ci ildə müvəffəqiyyətlə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmlər namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 2010-cu ildən o, Hesablama riyaziyyatı kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsində çalışmış, 2013-cü ildən həmin kafedrada tam ştat müəllim, 2015-ci ildən baş müəllim, 2017-ci ildən isə dosent əvəzi vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2018-ci ildə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun  «Diferensial tənliklər» şöbəsinin «Diferensial tənliklər» ixtisası üzrə elmlər doktoru dissertanturasına  qəbul olmuşdur.
Ailəlidir, iki övladı var.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1996-2000-ci illərdə bakalavr pilləsində təhsilini Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsində alıb.

2000-2002-ci illərdə magistratura pilləsində təhsilini Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsində alıb.

2002-2005-ci il aspirant, Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi.
2009-cu il, f.-r.e.n., « Bir sinif xüsusi törəməli tənliklər üçün tərs sərhəd məsələləri ».


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2003-2008, saat hesabı qaydada müəllim, Diferensial və inteqral tənliklər, Hesablama riyaziyyatı kafedraları, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

2010-2015, müəllim, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

2015-2017 baş müəllim, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

2017-hal-hazıra qədər dosent əvəzi, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.
Apardığı dərslər: Hesablama üsulları, İnformatika və təhsildə innovasiya və kommunikasiya texnologiyaları, Adi diferensial və inteqral tənliklərin ədədi həll üsulları, Sonlu fərqlər üsulu və onun təqbiqləri, Ədədi üsulların bəzi model məsələlərin həllinə tətbiqi.
30 elmi əsərin müəllifidir.


TƏDQIQAT SAHƏSI
Qeyri stasionar tənliklərlə ifadə edilən proseslərdə identifikasiya məsələləri.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2005, Между­народная конференция по математике и механике, посвящённой 50-летию со дня рождения чл. корр. НАНА, профессора И.Т.Мамедова.

2006, XII Международная конференция по математике и механике, посвящённой 70 лет­нему юбилею чл. корр. НАНА Азербайд­жа­на, профессора Б.А.Искендерова.

2011, The 4th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS) Baku.

2012, Science innovators, International Conference on European Science and Technology, Wiesbaden, Germany.

2013, Министерство выс­шего и сред­но­го специ­ально­го обра­зования Рес­­­публики Уз­бекистан, Наци­ональный Универ­ситет Узбекистана име­ни Мирзо Улуг­бека Инс­титут мате­матики, Тезиси Док­ла­дов Респуб­ликан­ской научной кон­фе­ренции с учас­ти­ем ученых из стран СНГ, Современ­ные проблемы дифферeнциальных урав­нений и их при­ме­не­ния.

2015, Prof.Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans.

2016, International Scientific Conference “Asymptotical, Topological and Computer Methods in Mathematics”, Bishkek.

2017, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏR

 1. Задача об определении неизвестного коэффи­ци­ента и правой части для параболического уравнения вто­рого порядка с несамо­сопря­жен­ными кра­евыми условиями.- Вестник Бакинско­го Университета, серия физ.-мат. наук, 2005, №4, с.5-11.
 2. On an inverse boundary-value problem for pseudoparabolic equation of the third order with non self-adjoint boun­dary conditions.- Pro­ceedings of Institute of Mathematics and Mechanics, XIII, Baku-2005, p.109-120.
 3. Исследование классического реше­ния одной несамосопря­жён­ной одно­мерной краевой задачи для псевдо­параболического уравнения третьего порядка.- Вестник Бакинского Университета, серия физ.-мат. наук, 2005, №1, с.59-65.
 4. Исследование обратной краевой за­дачи для псевдопара­бо­лического урав­нения третьего порядка с не­само­сопряжёнными краевыми усло­виями.- Вестник Бакинского Университета, серия физ.-мат. наук, 2006, №4, с.70-81.
 5. Обратная краевая задача с интегральным условием для псевдопараболического уравнения третьего порядка.- Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук журнал Научных публикаций, Москва, 2011, с.13-19.
 6. Об одном способе реше­ния интегральных урав­нений с вырожденным ядром.- Azərbaycan Respub­li­kası Təhsil Nazirli­yi, Bakı Dövlət Uni­versiteti, Bakı Dövlət Univer­sitetinin He­sab­lama riyaziyyatı k­a­­­fedrasının 50 illik yubileyinə həsr olun­muş elmi konfransın mate­ri­al­la­rı, Bakı, 15-­16 noyabr 2012-ci il, s.8-14.
 7. Обратная краевая задача с интегральным усло­вием для псевдопара­болического уравнения четвертого порядка.- Вестник Кыргыз­ско­го Национально­го Университета им­­­е­­­­ни Жусупа Баласагына, 2012, с. 45-52.
 8. Об одной обратной краевой задаче для псевдопараболического уравнения третьего по­рядка с интегральным ус­ловием первого рода.- Украинский математический вестник, т.11, 2014, №2, 240-249.
 9. Inverse boundary value problem for the pseudoparabolik equation of the third order with periodic and integral conditions.- Applied Mathematical Sciences, vol.8, 2014, no.23, 1145-1155.
 10. Determination of an Unknown Coefficient in the Third Order Pseudoparabolic Equation with Non-Self-Adjiont Boundary Conditions.- Journal of Applied Mathematics,Vol. 2014,Article ID 358696.
 11. On an inverse boundary-value problem for a pseudoparabolic third-order equation with integral condition of the first kind.- Journal of Mathematical Sciences,Vol. 204, No. 3, January, 2015.
 12. Об одном исследовании задачи Коши для интегро-дифференциального уравнения со специальной структурой.- Əməkdar elm xadimi, prof. Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransın materialları, Bakı, 2016, səh.179-183.
 13. Обратная краевая задача для дифференциального уравнения  с частными производными третьего порядка с интегральными условиями второго рода.- AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri ” adlı Respublika elmi konfransı, Bakı, 2017, səh. 289-291.
 14. İnvestigation of the potential well for some system of Klein-Gordon equations.- Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “RİYAZİYYAT VƏ MEXANİKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” adlı RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI, Bakı, 17-18 may, 2018, səh.7.
 15. Asymptotic behavior of solutions of mixed problem for linear thermo-elastic systems with microtemperatures.- Mathematica Aeterna, Vol. 8, 2018, no. 4, p. 227 – 238.


Mükafatlar və fərqlənmə

2016-2019  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin Inkişaf Fondu tərəfindən verilmiş Grand.

 

 

Bookmark and Share