Gülnar İsgəndərova

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

İş telefonu: (+994) 12 5103356

e-mail:gulnarisgender@gmail.com

 


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1990-cı il iyulun 18-də Bakı şəhərində anadan olub.

1996-2007-ci illərdə M.İ.Cuvarlinski adına 52 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.

2007-2011-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb.

2013-cü ildən  BDU-da çalışır.

Subaydır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2007-2011        bakalavr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2011-2013        magistr, “İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrası ,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2014-2017        doktorant, “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrası,   Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2017                   r.ü.f.d., “Hiperbolik tənliklər üçün  tərs məsələlər”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2011-2013  laborant,  AMEA  N.Tusi adına Şamaxı astrofizika

rəsədxanası, Bakı şəhər bölməsi

2013-h/h   müəllim, “Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası” kafedrası ,

Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ELMİ MARAQ DAİRƏSİ

 • Xüsusi törəməli tənliklər üçün tərs sərhəd məsələləri
 • Diferensial tənliklərin spektral nəzəriyyəsi

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. Искендерова Г.Н. Решение одной краевой задачи для одного гиперболического уравнения третьего порядка, описывающего распространение продольных волн в диспергирующей среде с нелокальным интегральным  условием //Azərbaycanın görkəmli alimi, AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, professor Yusif Əmən oğlu Əmənzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Mexanikanın klassik və müasir problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2014, səh.126-128.
 2. Искендерова Г.Н.  О разрешимости одной краевой задачи для гиперболического уравнения второго порядка с интегральным условием первого рода // BDU-nun  Xəbərləri 2015, №1,səh. 28-42.
 3. Искендерова Г.Н.  Непрерывная зависимость классического решения одной обратной краевой задачи для гиперболического уравнения второго порядка с нелокальными краевыми условиями  // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı-2015, səh.51-52.
 4. Искендерова Г.Н.  Обратная задача об определении неизвестного коэффициента и свободного члена //  Azərbaycan xalqının ümum-milli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı-2016, səh.141-143.
 5. Искендерова Г.Н Нелокальная обратная краевая задача с интeгральными  условиями для гиперболического  уравнения второго порядка  // BDU-nun xəbərləri, 2015, №4, səh.88-102.
 6. Мегралиев  Я.Т., Искендерова Г.Н. Об одной обратной краевой задаче длягиперболического уравнения второго порядка // Тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием “Теория управления и математическое моделирова­ние", посвященной памяти профессора  Н.В.Азбеле­ва и профессора Е.Л.Тонкова. Ижевск, Россия 2015, ст.93-94.
 7. Мегралиев  Я.Т., Искендерова Г.Н. Обратная краевая задача для гиперболического уравнения второго  порядка с интегральным условием  первого рода  // Проблемы физики , математики и механики, №1(26), 2016, Г.Гомель с.42-47.
 8. Искендерова Г.Н., Мегралиев  Я.Т. Обратная  краевая задача для определения неизвестных  коэффициентов в гиперболическом уравнении второго порядка // Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, professor Ə.Ş.Həbibzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2016 səh.152-153.
 9. Mehraliyev Y.T., Isgenderova G.N. On the Identification of a Linear Source for the Second Order Hyperbolic Equation with Integral Condition // Applied Mathematical Sciences, Vol.9. 2015, no.30, 1463-1473.
 10. Isgenderova G.N. On an inverse boundary Value problem with time    non-local conditions for on-dimensional hyperbolic equation//  Transaction of NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics, 35(4), 95-101 (2015), Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, Baku.
 11. Мегралиев  Я.Т., Искендерова Г.Н. О разрешимости одной обратной краевой задачи с нелокальными по времени условиями для гиперболического уравнения второго порядка // AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş    “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri ” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2017 səh.196-198.
 12. Əliyev S.C., İsgəndərova G.N., Halil Kaan Özdil Məktəb riyaziyyat kursunda stereometriyanın metodlarının tədrisi metodikası // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı-2018, səh.33-35.
 13. Мегралиев  Я.Т., Искендерова Г.Н., Аллахвердиева С.И.Линейные обратные задачи для гиперболического уравнения с нелокальными по времени условиями //Математическое и компьютерное моделирование естественно-научных и социальных проблем, Материалы XII Международной научно -технической конференции молодых специалистов, аспирантов и       студентов, Россия, г.Пенза 2018 ст.15-20.
Bookmark and Share