Gülnar İsgəndərova

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

İş telefonu: (+994) 12 5103356

e-mail:gulnarisgender@gmail.com

 


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1990-cı il iyulun 18-də Bakı şəhərində anadan olub.

1996-2007-ci illərdə M.İ.Cuvarlinski adına 52 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.

2007-2011-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb.

2013-cü ildən  BDU-da çalışır.

Subaydır.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 

2007-2011        bakalavr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2011-2013        magistr, “İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları” kafedrası ,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2014-2017        doktorant, “Diferensial və inteqral tənliklər” kafedrası,   Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2017                   r.ü.f.d., “Hiperbolik tənliklər üçün  tərs məsələlər”

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 

2011-2013  laborant,  AMEA  N.Tusi adına Şamaxı astrofizika

rəsədxanası, Bakı şəhər bölməsi

2013-h/h   müəllim, “Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası” kafedrası ,

Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün tərs sərhəd məsələləri

SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. Искендерова Г.Н. Решение одной краевой задачи для одного гиперболического уравнения третьего порядка, описывающего распространение продольных волн в диспергирующей среде с нелокальным интегральным  условием //Azərbaycanın görkəmli alimi, AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, professor Yusif Əmən oğlu Əmənzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Mexanikanın klassik və müasir problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2014, səh.126-128.
 2. Искендерова Г.Н.  О разрешимости одной краевой задачи для гиперболического уравнения второго порядка с интегральным условием первого рода // BDU-nun  Xəbərləri 2015, №1,səh. 28-42.
 3. Искендерова Г.Н.  Непрерывная зависимость классического решения одной обратной краевой задачи для гиперболического уравнения второго порядка с нелокальными краевыми условиями  // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı-2015, səh.51-52.
 4. Искендерова Г.Н.  Обратная задача об определении неизвестного коэффициента и свободного члена //  Azərbaycan xalqının ümum-milli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı-2016, səh.141-143.
 5. Искендерова Г.Н Нелокальная обратная краевая задача с интeгральными  условиями для гиперболического  уравнения второго порядка  // BDU-nun xəbərləri, 2015, №4, səh.88-102.
 6. Мегралиев  Я.Т., Искендерова Г.Н. Об одной обратной краевой задаче длягиперболического уравнения второго порядка // Тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием “Теория управления и математическое моделирова­ние", посвященной памяти профессора  Н.В.Азбеле­ва и профессора Е.Л.Тонкова. Ижевск, Россия 2015, ст.93-94.
 7. Мегралиев  Я.Т., Искендерова Г.Н. Обратная краевая задача для гиперболического уравнения второго  порядка с интегральным условием  первого рода  // Проблемы физики , математики и механики, №1(26), 2016, Г.Гомель с.42-47.
 8. Искендерова Г.Н., Мегралиев  Я.Т. Обратная  краевая задача для определения неизвестных  коэффициентов в гиперболическом уравнении второго порядка // Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, professor Ə.Ş.Həbibzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2016 səh.152-153.
 9. Mehraliyev Y.T., Isgenderova G.N. On the Identification of a Linear Source for the Second Order Hyperbolic Equation with Integral Condition // Applied Mathematical Sciences, Vol.9. 2015, no.30, 1463-1473.
 10. Isgenderova G.N. On an inverse boundary Value problem with time    non-local conditions for on-dimensional hyperbolic equation//  Transaction of NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics, 35(4), 95-101 (2015), Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, Baku.
 11. Мегралиев  Я.Т., Искендерова Г.Н. О разрешимости одной обратной краевой задачи с нелокальными по времени условиями для гиперболического уравнения второго порядка // AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş    “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri ” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2017 səh.196-198.
 12. Əliyev S.C., İsgəndərova G.N., Halil Kaan Özdil Məktəb riyaziyyat kursunda stereometriyanın metodlarının tədrisi metodikası // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı-2018, səh.33-35.
 13. Мегралиев  Я.Т., Искендерова Г.Н., Аллахвердиева С.И.Линейные обратные задачи для гиперболического уравнения с нелокальными по времени условиями //Математическое и компьютерное моделирование естественно-научных и социальных проблем, Материалы XII Международной научно -технической конференции молодых специалистов, аспирантов и       студентов, Россия, г.Пенза 2018 ст.15-20.
Bookmark and Share