Habil Fəttayev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: [email protected], [email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1967-cü il, mayın 1-də Masallı rayonu Mahmudavar kəndində anadan olub.

1973-1984-cü illərdə Mahmudavar kənd orta məktəbində oxuyub.

1984-1991-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1985-1987-ci illərdə ordu sıralarında xidmət edib.

1991-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1984-1991,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1991-1992,stajçı-tədqiqatçı,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,Kazan Dövlət Universiteti

1992-1994,disertant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1994, f.-r.e.n.,«Təmiz afinor alt laylanmasının həndəsəsi »

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000- h/h , dosent, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1993-2000, assistent, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992-1993, baş laborant, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1991-1992,stajçı-tədqiqatçı,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,Kazan Dövlət Universiteti

Apardığı dərslər: Analitik həndəsə, Diferensial həndəsə və topoloqiya, Həndəsə əsasları, Qeyri-Evklid həndəsələri, Tenzor laylanmalarında lift nəzəriyyəsi

50-ə yaxın elmi əsərin və 6 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Diferensial həndəsə. Tenzor laylanmaları. Diferensial həndəsi strukturların davamları.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1991, Moskva, Rusiya: Fundamental elmlərin aktual problemləri
 • 1992, Kazan, Rusiya: Lobaçevski və müasir həndəsə
 • 2000, İstanbul, Türkiyə: I Beynəlxalq Türk topologiya konfransı
 • 2001, İstanbul, Türkiyə: Topologiya və onun tətbiglərinə dair problemlər

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. (2,0) tipli tenzor laylanmasına afin rabitənin liftlərinə dair. AMEA-nın həqiqi üzvü, prof. M.C.Rəsulovun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.səh. 175-177
 2. Геодезические линии лифтов аффинной связности в расслоении контравариантных тензоров типа (2,0). BDU-nun xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2007, №3, səh.52-57
 3. Лифты аффинной связности в расслоении контравариантных тензоров тина (2,0). Журнал университета Кавказ, серия естественных и технических наук, №19, 2007, стр.116-119
 4. О лифтах аффинорных полей на сечении тензорного расслоения типа (2,0). Riyaziyyatın tətbiqi mələləri və yeni informasiya texnologiyaları Respublika elmi konfransın materialları. Sumqayıt, 2007, səh. 14-15
 5. Лифты тензорных полей на сечениях тензорного расслоения типа (2,0). Əməkdar elm xadimi, akademik Ə. İ. Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007, səh. 148
 6. Yarım afinör demetine vektor və affinor alanlarının yatay lifti hakkında. XX Ulusal Matematik Simpozyumu, 2007
 7. Тензорные поля на сечении в тензорном расслоении тина (2,0).Вестник БГУ, серия физико-математических наук, 2008, №4, стр. 35-43.
 8. Лифты аффинорных полей на сечениях в тензорном расслоении типа (2,0). Журнал университета Кавказ, серия естественных и технических наук, №21, 2008, стр.109-115
 9. Горизонтальный лифт векторных полей в полутензорное расслоение типа (2,0). «Riyazi nəzəriyyələr,onların tətbiqi və tədris sahəsində olan problemlər» adlı Benəylxalq elmi konfransın materialları, Gəncə, 2008, səh.238-241
 10. Векторные поля на сечениях в тензорном расслоении типа (2,0). Материалы Международной конференции «Мухтаровские чтения», Махачкала, 2008, с.187-191
 11. Лифты векторных полей в полутензорное расслоение типа (2,0). Qafqaz Universitetinin jurnalı, Təbiət və texniki elmlər seriyası, № 25, 2009, s.136-140.
 12. The Riemannian metric on the coframe bundle. Türk Ölkələrinin Riyaziyyat Cəmiyyətlərinin III Beynəlxalq Conqresinin tezisləri. Almatı, 30 iyun-4 iyul, 2009, I cild, s.59.
 13. About some differential-geometric structures on the coframe bundle. Qafqaz Universitetinin jurnalı, Təbiət və texniki elmlər seriyası,  29-cu cild,  № 2 , 2010,  6  s.
 14. Определение Римановой метрики в расслоении тензоров типа  над Римановым многообразием. Akad.A.Mirzəcanzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. 21-22 noyabr, 2013, Bakı, 244-245 s.
 15. Xətti koreperlərin laylanma fəzasında tenzor meydanlarının tam və horizontal liftlərinin təyin olunması. Riy-t və Mex-ka İnst-nun 55 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı beyn. elmi konf. mat-rı, 15-16  may, 2014-cü il, Bakı, səh. 173-175.
 16. Riman çoxobrazlısı üzərində  valentliyi 3-ə bərabər olan tenzorların laylanmalarının diferensiallanan  inikasına dair. “Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları” adlı beynəl. elmi konf. materialları, I hissə, 05-06 iyun, 2014-cü il, Gəncə, səh.69-71.
 17. Afinor reperlərinin laylanma fəzası, bu fəzada vektor meydanının tam və horizontal liftləri. AMEA-nın müxbir üzvü, professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konf. mat-rı, 10 dekabr, 2015-ci il, Bakı, səh. 71-75.
 18. (3,0) tipli kontravariant tenzorların laylanma fəzasında afin rabitənin horizontal və tam liftlərinə dair. Prof.Ə.Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü ild-nə həsr olunmuş resp. elmi konf.mat-rı, 2016-cı il, Bakı, səh.21-23.
 19. Риманова метрика в расслоении тензоров типа (1,2) над римановым многообразием. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2017, № 4, c. 58-65
 20. Transfer of some differential geometric structures from (1, 1)-tensor bundle to the (0, 2)-tensor bundle over a Riemannian manifold. Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, 38 (1), pp. 52–61 (2018)  (Scopus).
 21. ON A NEW CLASS OF LIFTS IN THE COFRAME BUNDLE. COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES   V: 71    N:6   P.: 743-750  / 2018 (SCI-Expanded).
 22. Coframe bundle and problems of lifts on its cross-sections. Turkish Journal of Mathematics, v. 42, N:4, 2035-2044   / 2018 (SCI-Expanded).
 23. Некоторые вопросы дифференциальной геометрии рассления аффинорных реперов.  Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2018, №3, с. 45-57.
 24. Diagonal lifts of metrics to coframe bundle. Proc. of the IMM of NAS of Azerbaijan,  Vol.  44,  № 2, 2018, p. 328–337 (ESCI).
 25. Connections On The Coframe Bundle. International  Electronic Journal of Geometry, to appear (2019) (ESCI)


KITABLAR

 1. Diferensial həndəsə,topologiya və tenzor analizı. I hissə. (məsələ kitabı). Bakı, 1993, 80 səh.
 2. Diferensial həndəsə,topologiya və tenzor analizı. II hissə.Ümumi topologiya. Bakı, 1994, 40 səh.
 3. Ali riyaziyyat kursu. I-III hissələr. Metodik vəsait. Bakı, 1997-1998, 60 səh, 90 səh.
 4. Tenzor hesabına dair məsələlər. I hissə.Tenzorlar cəbri. Metodik vəsait. Ünsiyyət nəşriyyatı, Bakı, 2001, 56 səh.
 5. Hamar çoxobrazlılar və onlar üzərində bəzi diferensial-həndəsi strukturlar.Dərs vəsaiti. BDU nəş., 2001, 64 səh.
 6. Tenzor hesabına dair məsələlər. II hissə.Tenzor analizı. Metodik vəsait. BDU nəş., 2007, 54 səh.
 7. Analitik həndəsə kursu. I hissə. Dərs vəsaiti. BDU nəşriyyatı, Bakı, 2009, 180 s.
 8. Lobaçevski həndəsəsi nədir?. “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, Bakı, 2010, 48 s.
Bookmark and Share