Habil Fəttaev

Habil Fəttaev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: gabil_dovlatoglu@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1967-cü il, mayın 1-də Masallı rayonu Mahmudavar kəndində anadan olub.

1973-1984-cü illərdə Mahmudavar kənd orta məktəbində oxuyub.

1984-1991-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1985-1987-ci illərdə ordu sıralarında xidmət edib.

1991-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1984-1991,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1991-1992,stajçı-tədqiqatçı,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,Kazan Dövlət Universiteti

1992-1994,disertant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1994, f.-r.e.n.,«Təmiz afinor alt laylanmasının həndəsəsi »

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000- h/h , dosent, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1993-2000, assistent, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992-1993, baş laborant, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1991-1992,stajçı-tədqiqatçı,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,Kazan Dövlət Universiteti

Apardığı dərslər: Analitik həndəsə, Diferensial həndəsə və topoloqiya, Həndəsə əsasları, Qeyri-Evklid həndəsələri, Tenzor laylanmalarında lift nəzəriyyəsi

50-ə yaxın elmi əsərin və 6 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Diferensial həndəsə. Tenzor laylanmaları. Diferensial həndəsi strukturların davamları.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1991, Moskva, Rusiya: Fundamental elmlərin aktual problemləri
 • 1992, Kazan, Rusiya: Lobaçevski və müasir həndəsə
 • 2000, İstanbul, Türkiyə: I Beynəlxalq Türk topologiya konfransı
 • 2001, İstanbul, Türkiyə: Topologiya və onun tətbiglərinə dair problemlər

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. (2,0) tipli tenzor laylanmasına afin rabitənin liftlərinə dair. AMEA-nın həqiqi üzvü, prof. M.C.Rəsulovun 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.səh. 175-177
 2. Геодезические линии лифтов аффинной связности в расслоении контравариантных тензоров типа (2,0). BDU-nun xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2007, №3, səh.52-57
 3. Лифты аффинной связности в расслоении контравариантных тензоров тина (2,0). Журнал университета Кавказ, серия естественных и технических наук, №19, 2007, стр.116-119
 4. О лифтах аффинорных полей на сечении тензорного расслоения типа (2,0). Riyaziyyatın tətbiqi mələləri və yeni informasiya texnologiyaları Respublika elmi konfransın materialları. Sumqayıt, 2007, səh. 14-15
 5. Лифты тензорных полей на сечениях тензорного расслоения типа (2,0). Əməkdar elm xadimi, akademik Ə. İ. Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007, səh. 148
 6. Yarım afinör demetine vektor və affinor alanlarının yatay lifti hakkında. XX Ulusal Matematik Simpozyumu, 2007
 7. Тензорные поля на сечении в тензорном расслоении тина (2,0).Вестник БГУ, серия физико-математических наук, 2008, №4, стр. 35-43.
 8. Лифты аффинорных полей на сечениях в тензорном расслоении типа (2,0). Журнал университета Кавказ, серия естественных и технических наук, №21, 2008, стр.109-115
 9. Горизонтальный лифт векторных полей в полутензорное расслоение типа (2,0). «Riyazi nəzəriyyələr,onların tətbiqi və tədris sahəsində olan problemlər» adlı Benəylxalq elmi konfransın materialları, Gəncə, 2008, səh.238-241
 10. Векторные поля на сечениях в тензорном расслоении типа (2,0). Материалы Международной конференции «Мухтаровские чтения», Махачкала, 2008, с.187-191

KITABLAR

 1. Diferensial həndəsə,topologiya və tenzor analizı. I hissə. (məsələ kitabı). Bakı, 1993, 80 səh.
 2. Diferensial həndəsə,topologiya və tenzor analizı. II hissə.Ümumi topologiya. Bakı, 1994, 40 səh.
 3. Ali riyaziyyat kursu. I-III hissələr. Metodik vəsait. Bakı, 1997-1998, 60 səh, 90 səh.
 4. Tenzor hesabına dair məsələlər. I hissə.Tenzorlar cəbri. Metodik vəsait. Ünsiyyət nəşriyyatı, Bakı, 2001, 56 səh.
 5. Hamar çoxobrazlılar və onlar üzərində bəzi diferensial-həndəsi strukturlar.Dərs vəsaiti. BDU nəş., 2001, 64 səh.
 6. Tenzor hesabına dair məsələlər. II hissə.Tenzor analizı. Metodik vəsait. BDU nəş., 2007, 54 səh.
Bookmark and Share