Hacıyeva Ruhəngiz

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,baş müəllim

İş telefonu: (+994) 12 538 05 82

e-mail:

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1974 – ci il,ilulun 30– u, Bakıda anadan olub.

1991 – 1996-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1996 - 1999 – ci  illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani  aspiranturasında təhsil alıb.

2009 – ci ildən BDU – da çalışır.

Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1991 – 1996, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

1996 - 1999, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

2003 – cu il, f.-r.e.n., « İki tərtibli hiperbolik tip tənliklər üçün bəzi optimal idarəetmə məsələləri»

TƏDQİQAT SAHƏSİ

İkinci və dördüncü tərtib diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2010 Bakı, Azərbaycan: “ Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri ” adlı  konfrans

2011 Bakı, Azərbaycan: “ Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri ” adlı  konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Гаджиева Р.О., Кулиев Г.Ф., Об одном задаче оптимального управления для гиперболического уравнения второго порядка. Труды конференции, посвященной 80-летию К.Т.Ахмедова, Баку, 1998, с. 111-112.
  2. Гаджиева Р.О.,Задача оптимального управления для уравнения колебаний пластины. Труды Института математика и механики. Выпуск посвящен 70-летию со дня рождения акад. А.Х.Мирзаджанзаде, Баку, 1998, т. IX, c. 32-38.
  3. Гаджиева Р.О.,Необходимыуе условия оптимальности в одной задаче управления для гиперболического уравнения второго порядка. Мат. Научной конференции “Вопросы функ. анализа и мат. физики”, посвящен. 80-летию БГУ , Баку, 1999, с.  187-189.
  4. Гаджиева Р.О., Кулиев Г.Ф., Задача оптимального управления в одной системе с управляющими функциями в коэффициентах при старших производных. Бак. гос. ун-т.–Баку, 1999.–17 с. – Библиогр.:7 назв. – Рус. –Деп в АзНИИНТИ 31.11.99. №2640-Аз.
  5. Гаджиева Р.О., Оптимальные скользящие режимы в смешанной задаче для гиперболического уравнения второго порядка. Деп. в АзНИИНТИ 31.11.99. №2640-Аз.-Бак. гос. ун-т.–Баку, 1999.–9 с. – Библиогр.:8 назв. – Рус. –Деп в АзНИИНТИ 31.11.99. №2641-Аз.170-173
  6. Hajıyev R.O., Hamlet F. GULIYEV, Abbas A. MEHDIYEV Observability problem in processes described by partial differential equation of fourth order. XƏBƏRLƏR,XXX№7,2010
  7. Гаджиева Р.О., Султанова Э.Б. Исследование одной задачи со спектральном параметром в краевом условии. “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Beynəlxalq konfransın materialları 2010.
  8. Гаджиева Р.О., A.A.Акперов, екоторые Оценки для Сублинейных Операторов,Ассоциированных Дифференциальным Оператором Лапласа-Бесселя. Journal of Contemporary Applied Mathematics  2013
Bookmark and Share