Hamlet Quliyev

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,professor

İş telefonu: (+994)12 510 34 07

e-mail: [email protected]


QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-ci il, aprelin 1-də Azərbaycan Respublikasının Cəbrayıl rayonunun Süleymanlı kəndində anadan olub.

1958-1968-ci illərdə Cəbrayıl rayonunun Balyand kənd orta məktəbdə oxuyub.

1968-1973-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1974-cü ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-1973,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1973-1977,aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1980, f.-r.e.n., «Hiperbolik tip tənliklərlə təsvir olunan sistemlərin optimal idarə olunmasının bəzi məsələləri»

1997, f.-r.e.d., «Hiperbolik sistemlərdə optimal idarənin varlığı və optimallığın zəruri şərtləri məsələləri »

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2001- h/h , professor, İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1990-2001, dosent, İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1988-1990, dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1982-1988, baş müəllim, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1980-1982, assistent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1974-1980, elmi işçi, Hesablama mərkəzi,BDU

1973-1974, mühəndis-proqramçı, Bakı Elektromexanika Institutu,

Apardığı dərslər: Ekstremal məsələlər,Variyasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları,Magistrlar üçün ixtisas fənləri .

70 elmi məqalənin, 1 monoqrafiyanın və 2 kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün optimal idarə məsələlərinin həlli.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2004, Mersin, Türkiyə: «Analiz və onun tətbiqlərinə aid beynəlxalq konfrans»
 • 2005, Bakı, Azərbaycan: «COİA-2005 beynəlxalq konfrans»

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Üç laylı lövhənin rəqsləri tənliyi üçün bir optimal idarə məsələsi. - Analiz və onun tətbiqlərinə aid beynəlxalq konfransın tezisləri. Mersin, Türkiyə, 2004, səh.36.
 2. İdarəsi çubuğun rəqsləri tənliyinin yüksək tərtib törəməsinin əmsalında olan optimal idarə məsələsi.- Hesablama riyaziyyatı və riyazi fizika jurnalı, Moskva, Rusiya, 2004, 44-cü cild, №11, səh. 1993-2000.
 3. Qaz kondensat qarışığının süzülməsi zamanı nisbi faza keçiriciliyi funksiyalarının identifikasiyası. - Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, yer haqqında elmlər seriyası,2004, №2, səh. 78-81.
 4. Elastiki lövhənin rəqsləri tənliyi üçün optimal idarə məsələsi haqqında. - COİA-2005 beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı, Azərbaycan, 2005, səh.45-46.
 5. Qeyri-lokal sərhəd şərtləri ilə verilmiş birölçülü dalğa tənliyi üçün optimal idarə məsələsinin həlli.- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri,2006, №3-4, səh. 16-24.
 6. Çubuğun rəqsləri tənliyi üçün optimal ən tez təsir məsələsi. - Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2006, № 3, səh. 63-69.
 7. Qeyri-lokal sərhəd şərtləri ilə verilmiş birölçülü dalğa tənliyi üçün optimal idarə məsələsi.- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri,Fizika texnika və riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı,2008, №1, səh.169-182.
 8. Çubuğun rəqsləri tənliyi üçün optimal idarə məsələsində qradiyentin hesablanması. - Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2008, № 2, səh. 40-48.
 9. Qaz kondensat qarışıqlı süzülmə modellərinin parametrik identifikasiyası.-Tətbiqi və hesablama riyaziyyatına aid beynəlxalq jurnal.2008, cild 7, №2, səh.214-222.
 10. Application of the - problem of moments to the solution of optimal control problem for string vibrations equation. AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri,  «Elm» nəşriyyatı, 2009. səh. 97-107.
 11. О задаче наблюдаемости колебаний струны. AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı, 2009. səh.176.
 12. Задача точной управляемости для линейного гиперболического уравнения второго порядка. Вестник БГУ, серия физ.-мат. наук, 2010, № 1. стр. 5-10.
 13. The exact conrol-lability problem for the second order linear hyperbolik equation. Tournal of differential equation and control pro-cesses. 2010, № 3. p.10-19.
 14. Задача граничного управления для системы волновых уравнений. Тезисы международной конф, посв. 80-лет.юбилею акад.Ф.Г.Максудова, Баку, 2010, с.190-192.
 15. Control problem for the hyperbolic equations with phase restriction. The Third International Conference Problems of Cubernetcs and Informatics, Baku, september 6-8, 2010. p. 103-104.
 16. Observability problem in processes described by partial differential equation of fourth order Transactions of NAS Azerbaijan, 2010, vol.XXX, № 7, pp.23-26
 17. Calculation of the gradient in the problem of optimal control for one –local problem for weak-linear wave equation, The 4th congres of the TWVS Baku, Azerbaijan , 1-3 july, 2011 p.400
 18. Осушествовании оптимального управления в эволюционной системе второго порядка без предположения выпуклости Вестник БГУ, Серия физ-мат наук N4,2011 S12-23
 19. Formula for the gradient in the optimal control problem for the non-linear system of the hyperbolic equations with non-local boundary conditions, Turkic world mathematical society volume3, N1, 2012,TWMS journal of pure and applied mathematics, meqale , p.111-119
 20. Приминение метода моментов к решению задачи оптимального управления для уравнения колебаний стрежня meqale BSU, PROCEEDINGS of the institute of applied mathematics V.1 N.2 2012 s.129-136
 21. Optimal control method to solving the cauchy-dirichlet problem for elliptic equation4th conference on Control and Optimization with industrial applications COIA2013 Borovets, Bulgaria, extended abstracts, s.32
 22. BDU-nun Hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyine həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 15-16 noyabr 2012-ci il, seh.67-68
 23. On application of the control methods to solving cauchy-neumann problem for the second order elliptic equation, 9th seminar on differential equations and dynamical systems 11-13 july 2012.
 24. On application of optimal control methods to the solution of the cauchy-dirichlet roblem for a   second order elliptic equation, AMEA Proceedings of institute of mathematics and mechanics XXXVI Baku-2012,p 109-116
 25. Задача управляемости для некоторых линейных гиперболических уравнений Международной научно-технический журнала «Проблемы управления и информатики»2013, №6, Ukrayna
 26. Nazik Lövhənin rəqsləri tənliyi üçün optimal idarəetmə məsələsi.Bakı Universitetinin xəbərləri,№3,2013, Fizika-riyaziyyat elmlər seriyası.
 27. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90illik yubileyi, “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransın     materialları, Bakı – 2013, p.111-113
 28. Приминение метода проблемы моментов к решению задачи оптимального управления для уравнения колебаний стержня, BakıUniversitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, məqalə p.11-17№1.2013
 29. Optimal control method to solving the Cauchy-Dirichlet problem for elliptic equation, tezis4th conference on control and optimization with industrial applications COIA2013. Borovets, Bulgaria,Extended abstracts. p.32
 30. Необходимые условия оптимальности для систем с импульсными воздействами при нелокальных краевых условиях, tezis, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi BDU-nun fizika fakültəsi. Fizikanın aktual problemləri beynəlxalq elmi konfransın materiallarş, 6dekabr 2013.s.42-43
 31. Optimal Control Problem for Equations of Flexural Torsional vibrations of the bar,tezis, The 5th İnternational Conference on Control and Optimization with İndustrial Applications, 27-29 August,2015, Baku Səh.86-89
 32. An Optimal Control Problem for Hyperbolic Equations with non-local boundaru condition with  controls at the coefficients. tezis, The 5th İnternational Conference on Control and Optimization with İndustrial Applications, 27-29 August,2015, Baku Səh.89-91
 33. On a boundary control problem for a thin plate oscillations equations tezis The 5th İnternational Conference on Control and Optimization with İndustrial Applications, 27-29 August,2015, Baku Səh.91-94
 34. On a determination of the right hand side of the string oscillations equation in the mixed problem tezis The 5th İnternational Conference on Control and Optimization with İndustrial Applications, 27-29 August,2015, Baku Səh.84-86
 35. An optimal control problem for a system of linear hyperbolic differential equations with constant coefficients məqalə Georgian Mathematical Journal, Volume 22, Issue 2 (Jun 2015), (Impact Factor - 0.452, C) pp.235–241
 36. On a boundary control problem for a thin plate oscillations equations məqalə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, vol XXXV, №1, 2015, Baku p.133-141
 37. Boundary control problem for the equation of the thin plate vibrations, məqalə, Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti, Baku, №4, 2014, p.3-10
 38. Об определении правой части  уравнения поперечных колебаний стержня tezis Yahya Mammadovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, 2015 Bakı, 10 dekabr,2015 ci il. səh.294-297
 39. Об определении правых частей уравнений изгибно-крутиль-ных колебаний стержня, статья, Международный научно-технический журнал, Проблемы управления и информатики, Институт кибернетики им. В.М.Глушкого НАН Украины, №4,2016, стр.74-86
 40. Обратная задача об определении правой части колебаний струны, tezis, Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı 2016, s.156-157
 41. Simin rəqsləri tənliyinin sag tərəfinin təyini haqqında tərs məsələ, tezis Azərbaycan Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri» Recpublika elmi konfransınin materialları, Bakı 2016, s.107-108
 42. Bir elliptik tənlik üçün korrekt olmayan məsələnin operator tənlik şəklinə gətirilməsi, tezis, Azərbaycan Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri» Recpublika elmi konfransınin materialları, Bakı 2016
 43. Обратная задача нахождения правой части волнового уравнения с нелокальным граничным условием, tezis, Akademik Məcid Rəsulovun anadan olmasının 100-cü ildömünə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” adlı respublika elmi konfransının materialları. 28-29 oktyabr, Bakı 2016, cтр.195-196,
 44. Обратная задача нахождения начальных условий в краевой задаче для уравнения изгибно-крутильных колебаний стержня, tezis, Akademik Məcid Rəsulovun anadan olmasının 100-cü ildömünə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziy-yatın aktual məsələləri” adlı respublika elmi konfransının materialları. 28-29 oktyabr, Bakı 2016, Стр.169-171
 45. Приведение обратной задачи териоакустики к задаче оптимального управления и ее иследование. Вестник БГУ, серия физ-мат наук,№4,2017,стр.13-20
 46. Метод оптимального управления в задаче Дарихле для гиперболического управления второго порядка.Вестник БГУ, серия физ-мат наук,№4,2017,стр.21-28
 47. Об определении правой части линейного уравнения колебаний упругой пластины.Проблема управления и информатики,№2,2017,стр.76-84
 48. On optinization nuthod in the Neumann problem for wave equation. International Journal of Applied Mathematics,vd.30, №6,2017,p.515-526
 49. Optimal control problem for the equation of vibozations of an elastic plate.Georgian Math.J.,2017,0004
 50. About the problem of finding the coefficient of the derivative in the string oscillation equation with the solition which has discontinuity. The 6th international conference on COIA,11-13 july,2018,Baku,p.125-127
 51. Вариационный метод решения обратной задачи об определении старшего коэффициента гиперболического уравнения второго порядка. Вестник БГУ, серия физ-мат наук,№1,2018,стр.5-13
 52. Проведение обратной задачи акустики к задаче оптимального управления и ее исследование. Вестник Томского Государственного Университета. Математика и механика. 2018, №54, стр.5-16
 53. Вариационный подход к решению одной коэффициентно-обратной задачи для гиперболитического уравнения.Материалы  IV международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики» ,Нальчик-Эльбрус,22-26 мая 2018
 54. Об определении начальной функции в смешанной задаче для гиперболического уравнения второго порядка с нелокальным условием. Материалы  IV международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики» ,Нальчик-Эльбрус,22-26 мая 2018


KITABLAR

 1. Variyasiya hesabı və optimallaşdırma məsələlərinin həllinə aid metodiki göstərişlər. - Bakı, Azərbaycan, BDU, 1987, 74 səh.
 2. Variyasiya hesabı və optimallaşdırma üsullarına aid məsələlər. - Bakı, Azərbaycan, BDU, 1993, 104 səh.
 3. İkitərtibli hiperbolik tənliklər üçün bəzi optimal idarə məsələləri. - - Bakı, 2001, 130 səh.
 4. Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsullarının əsasları. Dərs vəsaiti«Çaşıoğlu» mətbəəsi, Bakı, 2010. 232 s.
 5. Optimallaşdırma üsulları.Ali məktəblər üçün dərslik,Bakı Universiteti nəşriyyatı,2017,560 səh.
Bookmark and Share