Hicran Məsimova

Hicran Məsimova

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, müəllim

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail:funksionalanaliz@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1971-ci il, yanvarın 15-də Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olub.

1978-1988-ci illərdə Bakı şəhəri 3 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1989-1995-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1990-cı ildən BDU-da çalışır.

Subaydır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1989-1995,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1967-1970,disertant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU.

2004, f.-r.e.n.,«Bir sinif operlatorlar dəstəsi üçün tamamlıq və bazislik məsələlərinin tətqiqi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007- h/h, müəllim, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Funksional analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

20-ə yaxın elmi məqalənin, və 8 proqramın həmmüəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xətti operatorların spektral nəzəriyyəsi.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. К теоремам вложения для обобщенных пространств Никольского-Бесова в .-Доклады АН СССР, 1987, т.297, №4, стр.785-787.
  2. О полноте корневых элементов одного клас­са несамосопряженных операторов Вестник БГУ, серия физ.-мат.на­ук, Ба­ку, 2002, №2, стр. 139-142
  3. Исследование вопросов полноты и базис­нос­ти одного класса операторных пучков Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, Ба­ку, 2003
  4. Теорема полноты для одного класса дискретных несамосопряженных операто­ров. Тезисы конференции, посвященной 70-ле­тию члена-корреспондента НАНА, зас­лу­жен­­ного деятеля нау­ки, д.ф.м.н., профессора А.А.Ба­­ба­ева, Баку, 2004 стр.114
  5. Спектральность одного класса неса­мо­соп­ряженных диференциальных опера­то­ров. Вестник БГУ, серия физ.-ма­т­матических наук, Баку, 2005, №4 с.37-43
  6. Теорема полноты для одгого класса неограниченных операторных пучков,Əməkdar elm xadimi, akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransin Tezisləri,25 oktyabr2007,Bakı-2007

 

Bookmark and Share