Hicran Məsimova

Hicran Məsimova

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, müəllim

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail:funksionalanaliz@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1971-ci il, yanvarın 15-də Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olub.

1978-1988-ci illərdə Bakı şəhəri 3 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1989-1995-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1990-cı ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir. 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1989-1995,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1996-2002,disertant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU.

2004, f.-r.e.n.,«Bir sinif operlatorlar dəstəsi üçün tamamlıq və bazislik məsələlərinin tətqiqi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007- h/h, müəllim, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Funksional analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

20-ə yaxın elmi məqalənin, və 8 proqramın həmmüəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xətti operatorların spektral nəzəriyyəsi.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. О полноте собственных и присоединенных элементов одного класса неса­мосоп­ря­жен­ных операторов. Tələbələrin və gənc tədqiqatçıların elmi kon­fran­sı­nın materialları (riyaziyyat və mexanika üzrə), Bakı, 1997, с.9.
 2. Некоторые теоремы полноты для одного класса операторных пучков. Azərbaycan Respublikası TN-yi  aspir­ant­la­rın və gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı,1998, s.16-17
 3. Об оценке резольвенты одного класса не­са­­мосопряженных операторов. Научн.материалы посвящен. 80-летию БГУ, Ба­ку,1999, стр.38-39.
 4. О полноте системы собственных и при­сое­диненных элементов одного класса не­са­мосопряженных операторов Вестник БГУ, серия физ.-ма­т­матических наук, Баку, 2000, №1, стр.151-159.
 5. Представление резольвенты одного класса операторов, близких к спектральным. Материалы научной конфренции, пос­вя­щен­ной 85 летию заслуженного деятеля нау­ки, профессора А.Ш.Габиб-заде, Баку, 2001, стр.59-60
 6. Некоторые теоремы полноты для неса­мосопряженных операторных функ­ций. Тезисы научной конфренции, пос­вя­щен­ной 70-летию члена корреспондента АН Азер­бай­­джан­ской Республики, проф.Я.Дж.Ма­ме­дова, Баку, 2001. стр.187-188.
 7. On a completeness theorem for non self-agyoint operator-functions. Azеrbaycan National Academy of Sienes Proceedings of institute of Mathematics and Mechanics, Baku, «Elm», 2001, XIY (XXII) volume, pp.67-71.
 8. Кратная полнота и сходимость кратных разложений по собственным и присое­динен­ным функциям одного класса интег­ро-дифференциальных уравнений Вестник БГУ, серия физ.-мат.наук,, 2001,  №4, стр.68-72
 9. О полноте корневых элементов одного клас­са несамосопряженых операторов, Вестник  БГУ, серия физ.-мат.на­ук, Ба­ку, 2002, №2, стр.139-142.
 10. Исследование вопросов полноты и базис­нос­ти одного класса операторных пучков. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, Ба­ку, 2003,101 стр.
 11. Теорема полноты для одного классса дискретных несамосопряженных операто­ров. Тезисы конференции, посвященной 70-ле­тию члена-корреспондента НАНА, зас­лу­жен­­ного деятеля нау­ки,.д.ф.м.н., профессор, А.А.Ба­­ба­ева, Баку, 2004 С.114.
 12. Спектральность одного класса неса­мо­соп­ряженных диференциальных опера­то­ров. Вестник БГУ, серия физ.-ма­т­матических наук, Баку, 2005, №4 с.37-43.
 13. О спектральности одного класса неог­ра­ни­ченных операторов. Тезисы научной конференции, посвя­щен­ной 75-летию члена-кор­рес­пон­ден­та НАНА, зас­лужен­ного дея­теля нау­ки,.д.ф.м.н., про­фессора Я.Дж.Ма­медова, Ба­ку, 2006, с. 3-6
 14. О полноте системы корневых векторов в пространстве .«Riyaziyyat və mexanikanın müa­sir prob­lem­ləri» elmi kon­fran­sı­nın materialları, Bakı, may,2007. s.45
 15. Теорема полноты для одного класса неог­ра­ниченных операторных пучков.Ə.Hüseynovun 100 illik yu­bi­le­yi­nə həsr olun­muş elmi kon­fransın tezisləri, Bakı, 2007, ok­tyabr c.103
 16. Теорема полноты для одного класса  опе­ра­торных пучков Akademik Q.T.Əhmədovun anadan ol­ma­sı­nın 90-illik yubileyinə həsr olunmuş res­pub­lika elmi konfransının tezisləri,Bakı, 2007, de­kabr. s.13
 17. Об одной теореме  полноты для одного класса несамосопряженных операторов H.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olun­muş tələbə, magistrant və ğənc tədqiqatçıların  el­mi konfransının tezisləri, Bakı,  2008. s.31
 18. Теорема кратной полноты системы соб­ствен­­ных и присоединенных элементов од­ного класса оператоных пучковH.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olun­muş Res­publika  elmi konfransının materialları, Bakı,  2008. s.28-30
 19. Об одной теореме полноты для одного класса неограниченных операторных пучков.Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistrant, aspirant və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfransının materialları, 29 aprel, 2009-cu il, Bakı şəhəri., səh.93
 20. Теорема полноты одного класса операторных пучков с невоз­мущен­ным компактным спектральным оператором. Bakı Dövlət Universitetinin 90-il­lik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. 30-31 ok­tyabr, 2009.,«Bakı Universiteti» nəşriyyatı., səh.49

 

Bookmark and Share