Hümmət Musayev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 439 08 21

e-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1960-cı il, avqustun 02-də Qərbi Azərbaycanın Amasiya rayonunda anadan olub.

1967-1977-ci illərdə Amasiya rayonunun 1 saylı orta məktəbində oxuyub.

1977-1982-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1987-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1977-1982, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1991-1994, aspirant, Ali riyaziyyat kafedrası, Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Universiteti

1996, f.-r.e.n., « -də xüsusi törəməli operator diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələsi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2002- h/h, dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1997-2002, baş müəllim, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1993-1997,elmi işçi, Tətbiqi Riyaziyyat ETİ, BDU

1987-1993,proqramçı mühəndis, şöbə müdiri,baş mütəxəssis,Hesablama mərkəzi, BDU,

1982-1987, müəllim, Zaqatala rayonu

Apardığı dərslər: Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Xüsusi törəməli tənliklər üçün sərhəd məsələləri.

40-a yaxın elmi məqalənin, 2 metodik göstərişin və 1 kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xüsusi törəməli operator diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələləri

Abstrakt fəzalarda daxilolma teoremləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1996, Şiraz, İran: İran riyaziyyatçılarının ikinci Beynəlxalq konfransı
 • 1997, Münhen, Almaniya: İCİAM-97 Beynəlxalq konfransı
 • 1999, Afina, Yunanstan: Riyaziyyatçıların Beynəlxalq konfransı
 • 2000, Praqa, Çex: Beynəlxalq konfrans
 • 2004,Bakı,Azərbaycan:RMİ-nin 45 illiyinə həsr olunmuş Mexanika və Riyaziyyat üzrə X Beynəlxalq konfrans
 • 2005,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor İ.T.Məmmədovun 50 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XI Beynəlxalq konfrans
 • 2007,Bakı,Azərbaycan:Akademik A.C.Hacıyevin 70 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Compactness of the ımbeddıng ın the weıght abstract anısotropıc spaces. The 2nd Internatıonal Conference  on Control and Optımızatıon wıth Industrıal Applıcatıons. June 2- 4, Baku, 2008, p.133.
 2. Imbeddinq theorems in weight abstrakt anizotrop spaeses.Türk dünyası riyaziyyatçılarının III beynəlxalq konqressi. Kazaxıstan. Bakı-2009, səh.260,  iyul
 3. Müəyyən sinif çəkili fəzalarda daxilolma teoremləri. Akademik R.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş “Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri” adlı Beynəlxalq konfransın tezisləri, Bakı-2010, səh.279
 4. Непрерывность вложения в классах  абстрактных функций, определенных в области .Prof. Y.C.Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq konfransın əsərləri Bakı-2010
 5. Теорема о компактности операторов вложения в некоторых интерполяционных пространствах. Функциональный анализ и его приложения. Материалы международной конференции посв.100-летнему юбилею акад.З.И.Халилова, Баку 2011, стр.263-266
 6. The thermo on compactness of the embedding operators in weight classes of the abstract functions defined in domain. Turkic world mathematical society. Book of Abstrakts. IV congress of the Turkic world mathematical society 1-3 Jule 2011, Baku, Azerbaijan, pp.194-195
 7. О разрешимости одной краевой задачи для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка с интегральным  условием первого рода.Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.130. (30-31may)
 8. Оценка роста смешанного дифференцирования резольвенты в зависимости от параметра. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.131.  (30-31 may)
 9. Оценка резольвенты для некоторых дифференциальных операторов.Теория функций и проблемы гармонического анализа . Материалы Межд. конф. посвящ. 100-летнему юбилею И.И.Ибрагимову, Баку-2012, стр.111-113
 10. Об одной краевой задачи для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка с интегральным условием первого рода. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.185, 07-08.may, 2013
 11. Apriori estimations for coercive solvabılıtu of differential-operator equations üith varıable coeffictents.AMEA-nın Riqaziyyat və Mexanika institutunun əsərləri, XXXVII, Bakı-2012, s.111
 12. Теорема о компактности множества в абстрактных анизотропных пространствах.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.113, 12-13.may, 2014
 13. Компактност множества в абстрактных функциональных пространствах.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.110, 12-13.may, 2014
 14. Abstrakt fəzalarda sabit əmsallı operator diferensial tənliklərin həllinin qiymətləndirilməsi.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.111, 12-13.may, 2014
 15. Separability Properties of Convolution-Differential Operator Equations in Weighted Lp Spaces. Applied And  Computational Mathematics An International Journal, Volume 14 №2, 2015, 221-233 ISSN 1683-3511
 16. “Çə­ki­li funksi­o­nal fə­za­lar­da con­vo­lu­ti­on tən­lik­lə­rin  B-ko­er­si­tiv­li­yi və tət­biq­lə­ri” Ukr.math.jurn.2017T.69. N10.pp.1385-1405
 17. “İn­teq­ro-di­fe­ren­si­al (Con­vo­lu­ti­on) tən­lik­lə­rin çə­ki­li Be­sov fə­za­la­rın­da mak­si­mal re­qul­yar­lı­ğı” Appl. Com­put. Math, V.16,N2, 2017, pp.190-200. Beyn. məq., Imp.fakt.
 18. “Коэрцитивная разрешимость некоторых дифференциально-операторных уравнений” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransının materialları,  02-03 noyabr, 2017, səh.233.
 19. «Теорема вложения   в пространствах Соболева и их применение к разрешимости некоторых дифференциально-операторных уравнений» Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.202


KITABLAR

 1. Kommutatorlar nəzəriyyəsinin elementləri.-Dərs vəsaiti,Nurlar,2003.
Bookmark and Share