AYNUR FÜZULİ qızı HÜSEYNLİ

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1988 – ci il, fevralın 26-da Sumqayıt şəhərində anadan olub.

2005 – 2009-cu illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində bakalavr  təh­sil alıb.

2009-2011-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin magistratura  təhsili alıb

2011 – 2015 – ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində “1202.01-Analiz və funksional analiz” ixtisası üzrə dissertantura təhsil alıb.

2011-2015 - ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsi “Riyazi analiz” kafedrasında baş laborant;

2015-2017-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində “Riyazi analiz” kafedrasında 0.5 ştat müəllim ;

2017-ci ildən  həmin fakültədə  tam ştat  müəllim;

2018-ci ildən isə baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Ailəlidir,biri övladı var.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2005 – 2009, bakalavr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

2009-2011, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

2011-2015, dissertant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

2016, r.f.d., «Sinqulyar inteqraloperatorların approksimasiyaları və onun tətbiqləri»

2018, baş müəllim, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, Riyazi analiz kafedrası, BDU.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Sinqulyar inteqral tənliklərin konstruktiv həlli

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2012, Тула, Россия: Международная научная конференция ”Современные проблемы математики, механики, информатики”.

2013, Баку, Азербайджан: Актуальные проблемы математики и информатики, Международная конференция посвященная 90 – летию со дня рождения Гейдара Алиева

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Конструктивный метод решения сингулярных интегральных уравнений с ядром Гильберта, Тр. ИММ УрО РАН, 18:4 (2012),  14–25.
  1. Алиев Р.А., Амрахова А.Ф. Об аппроксимации  полисингулярного интеграла с ядром Гильберта. Международная научная конферен­ция «Современные проблемы математики, механики, информа­тики». Тула, 17–21 сентября 2012 года, с. 7–9.
  2. On approximations of polysingular integral operators of with Cauchy and Hilber kernel. Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan,vol. XXXVIII (XLVI), 2013,  pp. 9–16.
  3. Constructive method for the solution of singular integral equations with the Hilbert nucleus in Holder spaces. Transactions of  NAS of Azerb., vol. XXXIII, № 4, 2013, pp.19–32.
  4. Об аппроксимациях полисингулярных интег­ральных операторов в гельдеровых пространствах // Вестник Бакин­с­кого Университета, Физико-математических наук, №2, 2014, с. 68-75.
  5. Об аппроксимации гиперсингулярного интегрального оператора на окружности. Вестник БГУ. Серия физико-математических наук, № 4, 2015, 43-50.
  6. Approximation of analytic functions in multiply connected domains by linear operators. Journal of Contemporary Applied Mathematics, V.7, №2, 2017, İSSN 2222-5498, p.47-60.
  7. Об асимптотическом поведении функции распределения дискретного преобразования Гильберта. Вестник БГУ. Серия физико-математических наук, № 4, 2017, 66-72.
Bookmark and Share