Hüseynova Ruqiyə

e-mail: ruqi60@mail.ru

Qısa məlumat:

1958-ci ildə Qərbi Azərbaycanın  Karvansara  rayonunda ziyalı ailəsində anadan olub. 1980-ci  ildə Az.Pİ- ni bitirib. Ailəlidir bir övladı var.

Əmək fəaliyyəti:

1999-cu ildə BDU-da  Tətbiqi riyaziyyat ETİ-nin «Tərs məsələr və qeyri-xətti tənliklər” şöbəsində  baş laborant vəzifəsində çalışıb.

2012-ci ildən BDU-nun “Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası” kafedrasında mühəndis mexannik vəzifəsində çalışır.

Tədqiqat sahəsi:

Maye və qaz mexanikası.

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı.

1.The International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications COIA -2008 Baku

2.Türk dünyası Riyaziyyat cəmiyyətinin 4-cü Konfransı, Bakı Azərbaycan 2011 ci il.

Apardığı dərslər

Maye və qaz mexanikası, Yeraltı hidromexanika

Seçilmiş əsərləri:

  1. О численном решении одной задачи оптимизации области для собственных значении. Akad.Əşrəf Hüseynovun 100 illik  yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans 2007г.
  2. On an Absence of the Clobal Solutions of a Nonlinear Evolution Equation. he International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications COIA -2008 Baku 2-4 june.
  3. Sıxılan mayelərin dairəvi en kəsikli borularda qeyri-izotermik qərarlaşmayan axını.Az.ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konfransının materialları.07-08 may 2013-cü il.səh.233-236.
  4. Колебание жидкости в вязкоупругой трубке переменного кругового сечения. Əməkdar elm xadimi, professor Ə.Ş.Həbibzadənin anadan olmasının 100-cu ildönümünə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi rjfransının materialları.Bakı 2016,səh.143-144.
  5. Qeyri-xətti qrunt üzərində dəmir-beton lövhənin əyilmə məsələsi.AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, f-.r.e.d.prof.Məcid Lətif oğlu Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransı.Şəki 2016-cı il
Bookmark and Share