Şirmayıl Bağırov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994)12 438 02 84

e-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1966-cı il, yanvarın 1-də Qərbi Azərbaycan, Mehri rayonunun Nüvədi kəndində anadan olub

1973-1983-cü illərdə Mehri rayonunun Nüvədi kənd orta məktəbdə oxuyub

1983-1984-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin I kursunda əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1984-1986-cı illərdə Sovet ordusu sıralarında qulluq edib.

1986-1988-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinində təh­silini davam edib

1988-1991-ci illərdə MDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinində təh­silini bitirib

2008-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1983-1984,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1986-1988,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1988-1991,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, MDU

1991-1994,aspirant, Mexanika-riyaziyyat, MDU.

1996, f.-r.e.n., «О положительных периодических решениях параболитечских уравнений»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008- h/h, dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2004-2008, böyük elmi işçi,Funksional analiz şöbəsində, AMEA,Riyaziyyat və mexanika İnstitutu

Apardığı dərslər: Riyazi fizika tənlikləri, Diferensial tənliklərin spektral nəzəriyyəsi(bakalavr pilləsində), Xüsusi törəməli birtərtibli tənliklər.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Qeyri-xətti elliptik, parabolik tip tənliklər üçün müxtəlif oblastlarda varlıq və keyfiyyət məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2004,Bakı,Azərbaycan:RMİ-nin 45 illiyinə həsr olunmuş Mexanika və Riyaziyyat üzrə X beynəlxalq
 • konfrans
 • 2005,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor İ.T.Məmmədovun 50 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XI beynəlxalq konfrans
 • 2006,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor B.A.İsgəndərovun 70 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XII beynəlxalq konfrans

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. О существовании положительного решения параболического уравнения второго порядка с периодическими коэффициентами по времени, Вестник МГУ,сер.I, мат. мех, 1996, №2, стр. 86-89
 2. О существовании положительного решения нелинейного параболического уравнения второго порядка с периодическими коэффициентами по времени, Дифференциальные уравнения, 2007, №2, стр. 562-565
 3. On asimptotics in time of solutions of nonlinear second order parabolic equastions in cylindrical domains,Transactions of Nat. Ac. of Scien. of Azerbaijan, 2006, № 2, vol.XXXII ,p. 11
 4. О положительных периодических решениях нелинейных параболических уравнений во внешних областях. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları Bakı 2008, səh.35-36.
 5. Об асимптотических свойствах решений нелинейного еллиптического уравнения. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans. Səh.28-29. Bakı. 2009.
 6. Об асимптотических свойствах решений нелинейного еллиптического уравнения . BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans., Bakı-2009, səh.28-29.
 7. Stochastic ODE and PDE Models of the Current Stock of Divisible Productions International Journal of Dunamics of Partial Differential Equations, Vol. 8, Issue 1, (http: //www.intlpress.com / DPDE/) p.37-46
 8. On one 2D mathematical model for nondeterministic “without preference” motion of traffic flom. Abstract  of the 8 th AIMS (The American Institute of Mathematical Sciences) Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, May 25-28, 2010, Dresden Univercity of Technology, Dresden, Germany, p.323. (http: // aimsciences.org/ AIMS – Conference/) 2010.
 9. Silindrik zolaqda qeyri-xətti elliptik tənliyin müsbət həllinin varlığı .Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2010, səh.56.
 10. İkinci tərtib qeyri-xətti parabolik tənliyin silindrik oblastda zamana nəzərən periodik həllərinin asimptotikası .Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2010, səh.31-32.
 11. On acymtotic properties of solutions to nonlinear elliptic equation. АМЕА. TRANSACTIONS, ъилд ХХХ, 2010, №4, сящ.35-44, (Азербаижан Натионал Аcademy of Cciencts)
 12. Solution of the Model of Exhaust Concentration Dynamics in Urban Atmosphere under Unknown Turbulent Air Flow  Velocity. International Journal of Procedia Environmental Sciences, Vol/ 16, Elsevier Press, 2010, pp/118-124. (www. Elsevier.com/Iocate/procedia).
 13. Qeyri-xətti elliptic tənliyin müsbət həllinin varlığı. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2011, səh.31-32, (28-29 aprel) .
 14. Об асимптотических свойствах решений нелинейного эллиптического уравнения. Известия АМЕА, № 1, том ХХХI, Бакы 2011.
 15. “Diferensial tənliklərin müasir problemləri” fənninin proqramı, riyaziyyat ixtisası üçün, azərb. və rus dilində . BDU, “Bakı Universiteti nəşriyyatı” Bakı -2012, 11səh.
 16. Qeyri-məhdud oblastda yarımxətti elliptik tənliyin həllinin varlığı. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.54, (30-31 may).
 17. Qeyri-xətti elliptik tip tənliyin məhdud  oblastda  həllinin varlığı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, BDU-nun Hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı-2012, səh.117, (15-16 noyabr).
 18. Development and investigation of complex mathematical models for analysis, evaluation and prediction of urban environment. Book of Abstractsof the International Conference on Urban Environmental Pollution ,June 17-20,2012,Amsterdam,The Netherlands,1p.
 19. On direct and inverse initial boundary value problems for intensive quenching processes. Proceedings ,of the 6th Internatinal Quenching ,and Control of Dislortion Conference,September 10-13,2012Chicago,USA,12p .
 20. Distributed mathematical models of undetermined “ without preference” motion of traffic flow. Discrete and continuous dynamical systems,supplement 2011,pp. 589-600.
 21. On two models for analysis, evaluation and prediction of aqueous and atmospheric anvironment. Elsevier, ScienceDirect, Energy Procedia 2(2012) 34-41.
 22. New approach of obtaining a stable diagnostic matrix to control the reliability level of gas turbine engine.Proceedings of the International conference  ‘Statistical Models and Methods for Reliability and Survival Analysis and Their Validation (S2MRSA),July 04-06,2012,Bordeaux,France,7 p.
 23. Məhdud oblastda qeyri-xətti elliptik tənliyin müsbət həllinin varlığı. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.80, 07-08.may, 2013.
 24. Müxtəlif oblastlarda qeyri-xətti elliptik və parabolik tənliyin həllinin varlığı. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.78, 07-08.may, 2013.
 25. О существовании поло-жительного решения полу-линейного параболического уравнения второго порядка с периодическими коэф-фициентами по времени. “Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri” Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konf. tezisləri, s.140, 29-31 may,2013.
 26. Отсутствие положительных решений для полули-нейного параболического уравнения второго порядка с периодическими коэф-фициентами по времени. «Дифференциальные уравнения», том 50, стр.1-5, 2014
 27. “Xarici oblastda baş hissə biharmonik operator olan yarım xətti elliptik tənliyin qlobal həllinin varlığı” Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.15,  .
 28. “Silindrik oblastda yarım xətti elliptik tənliyin müsbət qlobal xəttinin varlığı” Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.17
Bookmark and Share