Şirmayıl Bağırov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994)12 438 02 84

e-mail:sh_bagirov@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1966-cı il, yanvarın 1-də Qərbi Azərbaycan, Mehri rayonunun Nüvədi kəndində anadan olub

1973-1983-cü illərdə Mehri rayonunun Nüvədi kənd orta məktəbdə oxuyub

1983-1984-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin I kursunda əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1984-1986-cı illərdə Sovet ordusu sıralarında qulluq edib.

1986-1988-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinində təh­silini davam edib

1988-1991-ci illərdə MDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinində təh­silini bitirib

2008-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1983-1984,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1986-1988,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1988-1991,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, MDU

1991-1994,aspirant, Mexanika-riyaziyyat, MDU.

1996, f.-r.e.n., «О положительных периодических решениях параболитечских уравнений»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008- h/h, dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2004-2008, böyük elmi işçi,Funksional analiz şöbəsində, AMEA,Riyaziyyat və mexanika İnstitutu

Apardığı dərslər: Riyazi fizika tənlikləri, Diferensial tənliklərin spektral nəzəriyyəsi(bakalavr pilləsində), Xüsusi törəməli birtərtibli tənliklər.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Qeyri-xətti elliptik, parabolik tip tənliklər üçün müxtəlif oblastlarda varlıq və keyfiyyət məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2004,Bakı,Azərbaycan:RMİ-nin 45 illiyinə həsr olunmuş Mexanika və Riyaziyyat üzrə X beynəlxalq
 • konfrans
 • 2005,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor İ.T.Məmmədovun 50 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XI beynəlxalq konfrans
 • 2006,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor B.A.İsgəndərovun 70 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XII beynəlxalq konfrans

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. О существовании положительного решения параболического уравнения второго порядка с периодическими коэффициентами по времени, Вестник МГУ,сер.I, мат. мех, 1996, №2, стр. 86-89
 2. О существовании положительного решения нелинейного параболического уравнения второго порядка с периодическими коэффициентами по времени, Дифференциальные уравнения, 2007, №2, стр. 562-565
 3. On asimptotics in time of solutions of nonlinear second order parabolic equastions in cylindrical domains,Transactions of Nat. Ac. of Scien. of Azerbaijan, 2006, № 2, vol.XXXII ,p. 11
 4. О положительных периодических решениях нелинейных параболических уравнений во внешних областях. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları Bakı 2008, səh.35-36.
 5. Об асимптотических свойствах решений нелинейного еллиптического уравнения. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans. Səh.28-29. Bakı. 2009.
 6. Об асимптотических свойствах решений нелинейного еллиптического уравнения . BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans., Bakı-2009, səh.28-29.
 7. Stochastic ODE and PDE Models of the Current Stock of Divisible Productions International Journal of Dunamics of Partial Differential Equations, Vol. 8, Issue 1, (http: //www.intlpress.com / DPDE/) p.37-46
 8. On one 2D mathematical model for nondeterministic “without preference” motion of traffic flom. Abstract  of the 8 th AIMS (The American Institute of Mathematical Sciences) Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, May 25-28, 2010, Dresden Univercity of Technology, Dresden, Germany, p.323. (http: // aimsciences.org/ AIMS – Conference/) 2010.
 9. Silindrik zolaqda qeyri-xətti elliptik tənliyin müsbət həllinin varlığı .Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2010, səh.56.
 10. İkinci tərtib qeyri-xətti parabolik tənliyin silindrik oblastda zamana nəzərən periodik həllərinin asimptotikası .Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2010, səh.31-32.
 11. On acymtotic properties of solutions to nonlinear elliptic equation. АМЕА. TRANSACTIONS, ъилд ХХХ, 2010, №4, сящ.35-44, (Азербаижан Натионал Аcademy of Cciencts)
 12. Solution of the Model of Exhaust Concentration Dynamics in Urban Atmosphere under Unknown Turbulent Air Flow  Velocity. International Journal of Procedia Environmental Sciences, Vol/ 16, Elsevier Press, 2010, pp/118-124. (www. Elsevier.com/Iocate/procedia).
 13. Qeyri-xətti elliptic tənliyin müsbət həllinin varlığı. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2011, səh.31-32, (28-29 aprel) .
 14. Об асимптотических свойствах решений нелинейного эллиптического уравнения. Известия АМЕА, № 1, том ХХХI, Бакы 2011.
 15. “Diferensial tənliklərin müasir problemləri” fənninin proqramı, riyaziyyat ixtisası üçün, azərb. və rus dilində . BDU, “Bakı Universiteti nəşriyyatı” Bakı -2012, 11səh.
 16. Qeyri-məhdud oblastda yarımxətti elliptik tənliyin həllinin varlığı. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.54, (30-31 may).
 17. Qeyri-xətti elliptik tip tənliyin məhdud  oblastda  həllinin varlığı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, BDU-nun Hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı-2012, səh.117, (15-16 noyabr).
 18. Development and investigation of complex mathematical models for analysis, evaluation and prediction of urban environment. Book of Abstractsof the International Conference on Urban Environmental Pollution ,June 17-20,2012,Amsterdam,The Netherlands,1p.
 19. On direct and inverse initial boundary value problems for intensive quenching processes. Proceedings ,of the 6th Internatinal Quenching ,and Control of Dislortion Conference,September 10-13,2012Chicago,USA,12p .
 20. Distributed mathematical models of undetermined “ without preference” motion of traffic flow. Discrete and continuous dynamical systems,supplement 2011,pp. 589-600.
 21. On two models for analysis, evaluation and prediction of aqueous and atmospheric anvironment. Elsevier, ScienceDirect, Energy Procedia 2(2012) 34-41.
 22. New approach of obtaining a stable diagnostic matrix to control the reliability level of gas turbine engine.Proceedings of the International conference  ‘Statistical Models and Methods for Reliability and Survival Analysis and Their Validation (S2MRSA),July 04-06,2012,Bordeaux,France,7 p.
 23. Məhdud oblastda qeyri-xətti elliptik tənliyin müsbət həllinin varlığı. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.80, 07-08.may, 2013.
 24. Müxtəlif oblastlarda qeyri-xətti elliptik və parabolik tənliyin həllinin varlığı. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.78, 07-08.may, 2013.
 25. О существовании поло-жительного решения полу-линейного параболического уравнения второго порядка с периодическими коэф-фициентами по времени. “Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri” Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konf. tezisləri, s.140, 29-31 may,2013.
 26. Отсутствие положительных решений для полули-нейного параболического уравнения второго порядка с периодическими коэф-фициентами по времени. «Дифференциальные уравнения», том 50, стр.1-5, 2014
Bookmark and Share