Karlen Xudaverdiyev

Karlen Xudaverdiyev

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

İş telefonu:(+994) 12510 33 56

e-mail:karlen.1935@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1935-ci il, mayın 27-də Qərbi Azərbaycanın, Vedi rayonunun Böyük Vedi kəndində ziyalı ailəsində anadan olub.

1943-1951-ci illərdə Vedi rayonunun Böyük Vedi kənd orta məktəbində oxuyub.

1951-1953-cü illərdə Ucar şəhər orta məktəbində oxuyub və oranı qızıl medalla bitirmişdir.

1953-1958-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb və oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə "Əməkdar elm xadimi" fəxri adı verilmişdir

1958-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1953-1958, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1958-1961, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1962, f.-r.e.n., « İkinci tərtib qeyri-xətti hiperbolik tənliklər üçün qarışıq məsələnin Furye metodu ilə həlli »

1973, f.-r.e.d., « Qeyri-xətti hiperbolik tənliklər üçün çoxölçülü qarışıq məsələlər nəzəriyyəsinə dair »

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1984- h/h, professor, kafedra müdiri, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikasi kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1977-1984, professor, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1966-1977, dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1964-1966, baş müəllim, Cəbr və Həndəsə kafedrası, Riyaziyyat fakültəsi, ADPU

1961-1964, şöbə müdiri, Hesablama mərkəzi, BDU

Apardığı dərslər: Magistratura pilləsində müxtəlif seçmə fənnlər.

159 elmi məqalənin müəllifidir.

36 elmlər namizədi yetişdirmişdir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006, Bakı, Azərbaycan: «AMEA-nın müxbir üzvü, professor B.A.İsgəndərovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş» Beynəlxalq konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan: «Akademik A.C.Hacıyevin 70 illiyinə həsr olunmuş» konfrans
 • 2007,Naxçıvan, Azərbaycan: «Riaziyyat, mexanika və informatikanın müasir problemləri» Beynəlxalq konfrans
 • 2008, Nalçik, Rusiya: «Rusiya-Azərbaycan beynəlxalq simpoziumu» Beynəlxalq konfrans
 • 2008,Gəncə,Azərbaycan:«Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problem­lər» Beynəl­xalq konfrans

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Bir sinif dördüncü tərtib yarımxətti psevdohiperbolik tənliklər üçün bir öz-özünə qoşma olmayan birölçülü qarışıq məsələnin ümumiləşmiş həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2004, № 1, səh. 5-10
 2. Bir sinif ikinci tərtib qeyri-xətti hiperbolik tənliklər üçün bir öz-özünə qoşma olmayan birölçülü qarışıq məsələnin klassik həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2004, № 2, səh. 13-22
 3. Bir sinif dördüncü tərtib yarımxətti psevdohiperbolik tənliklər üçün bir öz-özünə qoşma olmayan birölçülü qarışıq məsələnin sanki həryerdə həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2004, № 3, səh. 5-12
 4. Bir sinif dördüncü tərtib yarımxətti psevdohiperbolik tənliklər üçün bir öz-özünə qoşma olmayan birölçülü qarışıq məsələnin klassik həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2005, № 3, səh. 12-20
 5. Dördüncü tərtib yarımxətti parabolik tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin ümumiləşmiş həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2006, № 1, səh. 5-14
 6. Dördüncü tərtib yarımxətti parabolik tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin sanki həryerdə həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2006, № 2, səh. 5-15
 7. Dördüncü tərtib yarımxətti parabolik tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin klassik həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2003, № 3, səh. 5-16
 8. Dördüncü tərtib yarımxətti biparabolik tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin ümumiləşmiş həllinin tədiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2007, səh. 5-14
 9. Bir sinif üçüncü tərtib yarımxətti psevdoparabolik tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin sanki həryerdə varlığı.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2007, № 3, səh. 5-14
 10. Bir sinif qeyri-xətti Korteveqa-de Friza Bürqers tipli tənliklər üçün birölçülü qarışıq məsələnin sanki həryerdə varlığı haqqında. - Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2008, № 3, səh. 5-13

KITABLAR

 1. Qeyri-xətti hiperbolik tənliklər üçün qoyulmuş çoxölçülü qarışıq məsələ. Dərs vəsaiti, ADU Nəşriyyatı, 1987, (azərbaycan dilində)
 2. Triqonometrik tənliklər. Dərs vəsaiti. ADU Nəşriyyatı, 1989, 1,5 çap vərəqi
 3. Triqonometrik tənliklər sistemi. Dərs vəsaiti. ADU Nəşriyyatı, 1989, 1,5 çap vərəqi
 4. İnformatika və hesablama texnikasının əsaslarının tədrisi metodikası. Metodik göstəriş. ADU Nəşriyyatı, 1992, 31 s.
 5. Funksiya anlayışı tədrisinin bəzi məsələləri. Dərs vəsaiti. ADU Nəşriyyatı, 1993, 205 s.
 6. Elementar funksiyaların xassələri, qrafiki və onların çalışmalar həllinə tətbiqi. Dərs vəsaiti. ADU Nəşriyyatı, 2005, 4,8 çap vərəqi
Bookmark and Share