Əkbərov Asim

riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,baş  müəllim

İş telefonu: (+994) 12 538 05 82

e-mail:

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1980 – cı il, dekabrın 5 – i, Şamaxı rayonunda anadan olub.

1998 – 2002-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

2002 – 2004 – ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani  magistratura pilləsində təhsil alıb.

2004-2007 – ci  illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani  aspiranturasında təhsil alıb.

2010 – ci ildən BDU – da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1998 – 2002, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

2002 – 2004 , magistrant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

2004-2007, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

2010 – cu il, r.f.d., « Ümumiləşmiş sürüşmə ilə bağlı sinqulyar və zəif sinqulyar inteqrallar üçün çəkili Hölder və  qiymətləndirmələr »

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Sinqulyar inteqral operatorlar və tənliklər,onların tətbiqləri. Harmonik analiz

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2007, Ankara , Turkey: “ International ISAAC Congres”

2007 Bakı, Azərbaycan: “akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfrans”

2011 Ваку, Материалы международной конференции,посвященной 100-летнему юбилею академика З.И.Халилова

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Весовые Гельдеровые оценки сингулярных интегралов, порожденных оператором обобщенного сдвига. Вестник Бакинского Государственного Университета,серия физико математических наук, №3, 2007,с.24-31.
  2. Об ограниченности сингулярных интегральных операторов, порожденных оператором обобщенного сдвига в пространствах типа пространств А.И.Гусейнова. Proceeding of Institute of Mathematics and Mechanics of  NAS of Azerbaijan, ISSUE XIII, Baku 2007, p.19-27.
  3. Weight Holder estimates of singular integrals generated by generalized shift operator. Further progress in analysis, Proceedings of the 6th International ISAAC Congress Turkey,2007, p.593-600.
  4. Двухвесовые оценки  для сублинейных операторов ассоциированных дифференциальным  оператором Лапласа-Бесселя. Вестник Брянского Государственного Университета, серия точные и естестенные науки,  2009, №4, с.6-14
  5. Some estimates of singular and weakly singular integrals generated by generzalized shift. Transactions issue mathematics and mechanics series of physical-tecnical and mathematical science. XXX, 2010, №7, p. 3-8
  6. Двухвесовые оценки сингулярных и слабо сингулярных интегралов, порожденных обобщенным сдвигом. Journal of Contemporary Applied Mathematics, Volume  4, Issue 1, 2014,  p.34-41
  7. Ümumiləşmiş çəkili Hölder fəzalarında ümumiləşmiş sürüşmə ilə sinqulyar operatorların məhdudluğu. prof. Ə.Ş.Həbibzadənin anadan olunmasının 100 – cü ildönümünə həsr olunmuş “ Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransının materialları. Bakı -2016, səh. 7-9.
Bookmark and Share