Şükürova Gülnarə

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

İş telefonu: (+994) 12 510 33 80

e-mail:shukurova-gulnara@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1974-cü il, dekabr 7-də Bakı şəhərində anadan olub

1992-1997-cı ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təh­sil alıb

1997-cı ildən BDU-da «Ali riyaziyyat» kafedrasında çalışır

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1992-1997, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsində, BDU

2005-2010, dissertant, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda

2010, r.ü.f.d..,« Qeyri-hamar əmsallı hiperbolik tənliklər üçün qarışıq məsələlər»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2016-baş müəllim,  Ali riyaziyyat kafedrasında, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2014  - müəllim,  Ali riyaziyyat kafedrasında, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2013- 0,5 şt müəllim,  Ali riyaziyyat kafedrasında, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1997-2013- baş laborant, Ali riyaziyyat kafedrasında, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Ali riyaziyyat, Riyaziyyat.

17 elmi məqalənin, 2 proqramın müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Adi və xüsusi törəməli diferensial tənliklərlə ifadə olunan proseslərin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2005,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor İ.T.Məmmədovun anadan olmasının 50 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans.
 • 2007, Maxaçkala, Dağıstan: “Funksional-diferensial tənliklər və onların tətbiqləri” adlı  III Beynəlxalq konfrans.
 • 2008, Москва, Rusiya: REA-nın müxbir üzvü, professor L. D. Kudryavtsevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş III Beynəlxalq konfrans.
 • 2009, Bakı, Azərbaycan: AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 iliyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə  Beynəlxalq konfrans.
 • 2009, Almaty, Kazakhstan, Abstracts of the third congress of the world mathematical society of Turkic countries.
 • 2015, Bakı, Azərbaycan: « Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri» adlı Respublika elmi konfrans.
 • 2017, Sterlitamak, Rusiya, «Yeni elm: muasir vəziyyət və inkişaf yolları»  beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2017, Moskva, Rusiya, akademik R.V.Qamkrelidzenin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans.

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Quasilinear hyperbolic equations with discontinuous coefficients. АМЕА-нын «Хябярляри»,  ХХVI ъилд, №1, 2006, p.15-23.
 2. О потере гладкости решений гиперболических уравнений с сингулярными коэффициентами. БДУ-нун Хябярляри,  №2, 2007, с.29-35.
 3. Задача Коши для гиперболических уравнений с негладкими коэффициентами. Материалы III Международной научной конференции «Функционально-дифференциальные уравнения и их приложения», Махачкала, Дагестан, 24-27 сентября, 2007, с.23-30.
 4. Well-posedness of the Cauchy problem for  hyperbolic equations with non-Lipschitz coefficients. АМЕА-нын «Хябярляри»,  ХХVIII ъилд, №4,   2008, p. 7-16.
 5. Смешанная задача для полулинейных псевдогиперболических уравнений четвертого порядка с негладким коэффициентом. БДУ-нун Хябярляри,  №2,  2009, с.47-55,Sep, 7, pp. 1-15.
 6. Задача Коши для  гиперболического операторно-дифференциального уравнения второго порядка с сингулярным коэффициентом. Дифференциальные уравнения,2011, том 47, № 6, с. 880–884.
 7. Гладкость решений гиперболических уравнений с сингулярными коэффициентами. «Путь науки» Международный научный журнал, №4, 2014, с.22-26, Волгоград, ISSN 2311-2158
 8. Слабое решение смешанной задачи для полулинейных псевдогиперболических уравнений четвертого порядка с негладким коэффициентом. «Путь науки» Международный научный журнал, №5 2015 с.14-19, Волгоград, ISSN 2311-2158
 9. Об одной нелокальной по времени краевой задаче для псевдопараболического уравнения четвертого порядка с граничными условиями Неймана,   Первый независимый научный вестник, № 9-10   (1 часть), Киев, Украина, 2016, с. 173-178.
 10. The initial-boundary value problem for one fouth order hyperbolic equation with memory operator, Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences.36 (1), 64-73 (2016).
 11. Смешанная задача для полулинейного псевдогиперболического уравнения четвертого порядка, Доклады международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути развития», г. Стерлитамак, Российская Федерация, 30 апреля, 2017, том 2, с. 43-49.
 12. Псевдогиперболические уравнения с разрывными коэффициентами четвертого порядка Материалы Международной конференции, посвященной 90-летию академика Р.В.Гамкрелидзе, Москва, 1-2 июня, 2017, с. 127-129
 13. The abstract hyperbolic equations with quasi-elliptic part, The way of science, International scientific journal, №5(51), 2018, s.10-14

 

KITABLAR

 1. Ali riyaziyyat kursunun proqramı. (Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsinin tələbələri üçün). Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2008, 8 səh
 2. Программа курса математики (для студентов обучающихся на факультете Экологии и Почвоведения). Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2008, 8 səh
Bookmark and Share