Şəlalə Həmidova

İş telefonu:  (+994) 12 510 33 56

e-mail hamidova-shalala@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1970-ci il, fevralın 4-də Bakı şəhərində anadan olub.

1977-1987-ci illərdə Bakı şəhəri Yasamal  rayonu 158 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1987-1992-ci illərdə ADPU-nun Fizika fakültəsinin Fizika-riyaziyyat bölməsi əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb. 1992-1996-cı illərdə Bakı şəhəri 39 saylı orta məktəbdə müəllimə işləyib.

1996-cı ildən BDU-da çalışır.

Bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987-1992-ci illərdə - tələbə ADPU-nun Fizika fakültəsinin Fizika-riyaziyyat bölməsin­də

2000-ci il – pedaqoji elmlər namizədi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992-1996-cı illər - Bakı şəhəri 39 saylı orta məktəbdə müəllimə

1996-2013-ci illər – BDU-nu fizika və mexanika-riyaziyyat fakültələrində böyük  laborant

2013-cü ildən Bakı Dövlət Universiteti  Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, " Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası"  kafedrasında  müəllim

2016-cı ildən hal-hazıra qədər Bakı Dövlət Universiteti  Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, " Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası"  kafedrasında  baş müəllim

Apardığı dərslər:  Elementar Riyaziyyat-1, Elementar Riyaziyyat-2, Riyaziyyatın Tədrisi Metodikası-1, Riyaziyyatın Tədrisi Metodikası-2, Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları .

23 elmi məqalənin  müəllifidir

 

SEÇLMİŞ ƏSƏRLƏR:

 1. Modelləşdirmədə mücərrədləşdir-mə və ondan məktəb riyaziy-yatının nəlimində istifadə edilməsi / Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası, № 1, Bakı ADPU, 1997, s.94
 2. Analogiya ilə modelləşdirmənin riyaziyyatın nəlimində rolu / Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası, № 2, Bakı ADPU, 1997, s.55
 3. Riyazi modelləşdirmə və hesablama eksperimentləri / Aspirantların və gənc tədqiqatçıların recpublika elmi konfransının materialları, 1998, c.21
 4. Məktəb riyaziyyatının kompüter təlimi modeli / Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası, № 3, Bakı ADPU, 1998, s.53
 5. Monte-Karlo üsulu ilə inteqralın hesablanması / Pedaqoji, psixoloji elmlər seriyası, №  , Bakı ADPU, 1999.
 6. Məktəb riyaziyyatının modelləş-dirmə üsulu ilə təlimi. Dərs vəsaiti. Bakı: Sumqayıt Dövlət Universitetinin mətbəəsi,  2001, 128 s.
 7. Məktəb riyaziyyatında sadə diferensial tənliklərin həlli // Pedaqoji Universitetin xəbərləri, № 1, Bakı ADPU, 2005, c.148-151.
 8. Törəmənin tətbiqi ilə funksiyanın ekstremumununtapılması və kompüterdə realizasiyası // Azərbaycan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, № 4, Bakı, 2007, s.10-15
 9. Bəzi bərabərsizliklərin həlli // Azərbaycan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, № 2, Bakı, 2007, s.163-169
 10. Analiz və sintez metodlarının tətbiqi ilə bərabərsizliklərin isbatı // Azər. Resp. təhs. Nazirliyi, Azərbaycan texniki universiteti, Elmi əsərlər fundamental əsərlər, № 2, cild 7, Bakı, 2008
 11. Turbo Paskal proqramlaşdırma mühitində riyaziyyadan praktik məsələlərin həlli // Təhsildə İKT Elmi metodik jurnal,  № 1,  ADPU, Bakı, 2011, s.62-72.
 12. Müasir İKT-dən pedaqoji psixolojiinformasiyaların işlənməsində zəruriliyi // Azər. Resp. təhs. Nazirliyi, ADPU,  Təhsildə İKT Elmi metodik jurnal,  № 1,  Bakı, 2012, s.52-58.
 13. İnformasiya İKT-nin əsas  obyektidir // ADPU-nun “Təhsildə İKT” elmi-metoduk jurnalı, Bakı, 2013.
 14. Riyaziyyatın təliminin aktual problemləri // ADPU-nun “Təhsildə İKT” elmi-metoduk jurnalı, №4, Bakı, 2014, s.53-58.
 15. Çətinliyi artırılmış məsələlərin həlli prosesində yaradıcı fəaliyyətlərin formalaşdırılması və yaradıcı qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsilin inkişaf strategiyası və onun reallaşdırılması” VII Respublika elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2015,  s. 105-108.
 16. Orta məktəblərdə riyaziyyatın öyrədilməsi // ADPU-nun “Təhsildə İKT” elmi-metoduk jurnalı, №3, Bakı, 2015, s.18-22.
 17. Ədədi silsilənin xarakteristik xassələrinin tətbiqi ilə bəzi tənliklər sistemlərinin həlli metodikası // Azərbaycan Ümummilli Li-deri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2016, s.83-86.
 18. Şagirdlərin riyazi təfəkkürün inkişaf etdirilməsində məsələ həllinin rolu // Azərbaycan Ümummilli Li-deri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2017, s.116-120.
 19. Həndəsə təlimi qarşısında qoyulmuş məqsədlərə çatmaqda məsələ həllinin rolu // Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Çağdaş dövr və təhsil” mövzusunda IX Ümumrespublika elmipraktik konfransının materialları, Bakı, 4 may 2017, s.336-338
 20. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları. Bakı: Bakı Universiteti, 2017, 10 s.
Bookmark and Share