Leyla Həsənova

LeylaHəsənova

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,müəllim

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail:gileyla@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1967-ci il, oktyabrın 23-da Bakı şəhərində anadan olub.

1974-1984-cü illərdə Bakı şəhər 20 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1984-1989-cu illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1999-cu ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1984-1989,tələbə,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1991-1994,aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1995, f.-r.e.n.,«Sərhəd idarələri və ümumiləşmiş idarələri olan hiperbolik sistemlərlə təsvir olunan proseslərdə optimal idarə məsələlərinin tədqiqi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1999- h/h , müəllim,Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992-1998, baş laborant,Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,ADPU

1989-1992, mühəndis, Hesablama mərkəzi, BDU

Apardığı dərslər: Analitik həndəsə və ali cəbr, Analitik həndəsə,Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi.

17 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Optimal idarəetmə məsələsi, Diferensial tənliklər, Qabarıq analiz.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 2003, Sumqayıt, Azərbaycan: «Optimal idarəetmə və optimallaşdırmanın müasir problemləri» beynəlxalq konfransı

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Задачи оптимального управления для линейной системы Гурса-Дарбу.- Материалы I международной научной конференции, Сумгаит,2003, стр.31-32.
  2. Задача оптимального управления для линейной системы Гурса-Дарбу.- Вестник БГУ,серия физ. Мат.наук, Баку,2005,№7, стр.121-126.
  3. Управляемость линейных систем в частных производных первого порядка.- Вестник БГУ,серия физ. мат.наук, Баку,2007,№1, стр.25-29.
Bookmark and Share