Leyla Həsənova

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,müəllim

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail:[email protected]

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1967-ci il, oktyabrın 23-da Bakı şəhərində anadan olub.

1974-1984-cü illərdə Bakı şəhər 20 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1984-1989-cu illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1999-cu ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1984-1989,tələbə,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1991-1994,aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1995, f.-r.e.n.,«Sərhəd idarələri və ümumiləşmiş idarələri olan hiperbolik sistemlərlə təsvir olunan proseslərdə optimal idarə məsələlərinin tədqiqi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1999- h/h , müəllim,Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992-1998, baş laborant,Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,ADPU

1989-1992, mühəndis, Hesablama mərkəzi, BDU

Apardığı dərslər: Analitik həndəsə və ali cəbr, Analitik həndəsə,Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi.

17 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Optimal idarəetmə məsələsi, Diferensial tənliklər, Qabarıq analiz.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2003, Sumqayıt, Azərbaycan: «Optimal idarəetmə və optimallaşdırmanın müasir problemləri» beynəlxalq konfransı
 • 2003,Задачи оптимального управления для линейной системы Гурса-Дарбу.- Материалы I международной научной конференции, Сумгаит, стр.31-32.
 • 2011,Взаимная интерпретируемость многообразий колец, порожденных полями фиксированной конечной характеристики/ Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı ənənəvi elmi konfr. mat., . Həmmüəllif  Г.З.Кулиева Г.С.Халилова.
 • 2011,Решение почти всюду уравнения теплопроводности с неклассическими краевыми условиями/ Материалы коныференции посященной 870-летией годовщине со дня рождения великого поэта и филосфа Низами Гянджеви, Gəncə, s. 83-86. Həmmüəllif К.К.Гасанов.
 • 2012, Явное решение для одного класса линейных систем в частных производных первого порядка/ İ.İbrahimovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, s.68-70. Həmmüəllif К.К.Гасанов.
 • 2012, Səriştəli müəllim hazırlığı/ Ümummilli lider H.Əliyevin 94 illik yubileyinə həsr olunmuş “Çağdaş dövr və  təhsil” mövzusunda IX Republika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı,   s.99-101.
 • 2012, Теорема существования и единственности для нелинейных систем Гурса-Дарбу/ BDU-nun Hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, s.137-139. Həmmüəllif К.К.Гасанов
 • 2015, Müəllim kadrlarının hazırlığında pedaqoji təcrübənin rolu/ Ümummilli lider H.Əliyevin 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsilin inkişaf strategiyası və onun reallaşdırılması” mövzusunda VII Republika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 7 may, s.187-190..
 • 2017, О представлении решения гиперболического уравнения четвертого порядка с импульсными воздействиями/ AMEA-nın müxbir üzvü, prof.Q.T.Əhmədovun  100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konf. mat., Bakı, s.292-294. Həmmüəllif Ш.Ш.Юсубов, А.Т.Рамазанова.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Задача оптимального управления для линейной системы Гурса-Дарбу.- Вестник БГУ,серия физ. Мат.наук, Баку,2005,№7, стр.121-126.
 2. Управляемость линейных систем в частных производных первого порядка.- Вестник БГУ,серия физ. мат.наук, Баку,2007,№1, стр.25-29.
 3. Analitik həndəsənin qısa kursu (dərs vəsaiti). Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2010, 192 s., Həmmüəllif C.M.Mustafayev.
 4. Оптимальное по быстродействию управление в системах, описываемых линейными уравнениями с частными  производными первого порядка/ Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri, Təbiət və texniki elmlər bölməsi, 2010,  № 4, s. 8-13.
 5. Time-optimal control problem for the object describing by the heat-conducting equation with non-classic boundary condition/ The 4 th Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS) Baku, 1-3 July, 2011, p. 375. Həmmüəllif K.Q.Hasanov.
 6. Об  управляемости процессов, описываемых системой уравнений в частных производных первого порядка с запаздываниями/ Bakı Universitetinin xəbərləri. Bakı, 2011, s. 24-32. Həmmüəllif К.К.Гасанов.
 7. Теорема существования и единственности для нелинейных систем Гурса-Дарбу/ Bakı Universitetinin xəbərləri. Bakı, 2012, № 4, s. 37-44. Həmmüəllif К.К.Гасанов.
 8. Оптимальное управление процессов нагрева стержня с помощью граничного управления/ Bakı Universitetinin Хəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, N 2, Bakı, 2012, s. 27-36. Həmmüəllif К.К.Гасанов.
 9. An existence of the time optimal control for the object described by the heat conductive equation with non-classical boundary condition/ Turkie World Mathematical Society, TWMS, Journal of Pure and Applied Matematics, Volume 4, N 1, 2013, p.44-51. Həmmüəllif K.Q.Hasanov.
 10. Riyazi təhsilin bəzi problemləri/ Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, c.9, N 4, 2013, s.112-117.
 11. Riyazi təhsilin problemləri və müəllim hazırlığı/ Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, cild 10, N 4, 2014, s.117-121.
 12. Этапы подготовки учителя математики по куррикулуму/ Звipник науковых праць. Педагогiчнi науки. Випуск LXXIV, том 1, Херсон, 2016, s.101-105.
 13. Təhsilimizdə kadr hazırlığı məsələlərindən/ Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, c. 12, № 13, 2016, s.20-24.
 14. Исследование задачи оптимального управления для прогресса колебаний струны с помощью граничного управления/ Bakı Universitetinin Хəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2016, с.3, s.58-64. Həmmüəllif Т.Н.Гасымов, Х.Т.Гусейнова, Х.Э.Аббасова.
 15. Riyaziyyat müəllimlərinin hazırlığında riyazi təfəkkür və pedaqoji funksiyalar/ Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, c.65, № 3, 2017, s.36-43.
 16. Riyaziyyat müəllimlərinin hazırlığında riyazi təfəkkür və pedaqoji funksiyalar/ Azərbaycan Respublikası Təhsil İnctitutu, Elmi əsərləri, c.84, № 6, 2017, s.111-116.
 17. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası və səriştəli müəəlim kadrları hazırlığı problemi/ Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, cild 13, № 3, 2017, s.19-23.
 18. Компетентность и педагогические функции преподавателя математики/ Звipник науковых праць. Педагогiчнi науки. Випуск LXXVII, том 1, Херсон, 2016, s.138-141.
Bookmark and Share