Əli Əhmədov

 

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,professor

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail:akhmedovali@rambler.ru

ali_akhmedov@hotmail.com

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1943-cü il, dekabrın 25-də Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl rayonunun Əfəndilər kəndində anadan olub.

1950-1960-cı illərdə Fizuli rayonunun Arayatlı kənd orta məktəbdə oxuyub.

1961-1966-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1966-cü ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1961-1966,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1967-1970,aspirant, Azərbaycan EA-nın, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.

1970, f.-r.e.n.,«Banax fəzasında spektral parametrdən rasional asılı olan tamam kəsilməz operatorların bəzi spektral xassələri»

1994, f.-r.e.d.,«Spektral operatorlara yaxın xətti operatorlar nəzəriyyəsinin məsələləri və onların tətbiqləri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1996- h/h,kafedra müdiri, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1995- h/h , professor, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1972-1995, dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1978-1979, kafedra müdiri, ABŞ-ın Viskonsin Universiteti

1966-1972, kiçik elmi işçi, Azərbaycan EA-nın Kibernetika İnstitutu

Apardığı dərslər: Funksional analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi,Operatorlar nəzəriyyəsi (İxtisas kursu).

100-dən artıq elmi məqalənin, 1 monoqrafiyanın və 3 kitabın müəllifidir.

7 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Funksional analiz, Xətti operatorların spektral nəzəriyyəsi, Kompleks oblastda operator-diferensial tənliklər nəzəriyyəsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1969, Bakı,Azərbaycan:Funksional analiz üzrə beynəlxalq konfrans
 • 1982, Minsk, Belorusiya:Operatorlar nəzəriyyəsi üzrə ümumittifaq-məktəb beynəlxalq konfrans
 • 1985, Novosibirsk, Rusiya:Operatorlar nəzəriyyəsi üzrə ümumittifaq-məktəb beynəlxalq konfrans
 • 1988, Voronej, Rusiya:Operatorlar nəzəriyyəsi üzrə ümumittifaq-məktəb beynəlxalq konfrans
 • 1989, Russe, Bolqarıstan:Diferensial tənliklər və tətbiqləri üzrə IV beynəlxalq konfrans
 • 1995, Bəhreyn:Xalis və tətbiqi riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfrans
 • 1997,Təbriz, İran:İran riyaziyyatçılarının illik konfransı
 • 2000,Barselona,İspaniya:Riyaziyyatçıların III Avropa konqresi
 • 2001,Elazığ,Türkiyə: Türkdilli dövlətlərin riyaziyyat üzrə I beynəlxalq konfrans
 • 2006,Təbriz, İran: İran riyaziyyatçılarının illik konfransı
 • 2006,Ujqorod, Ukrayna:Riyazi analiz, diferensial tənliklər və onların tətbiqləri üzrə beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Zəncan, İran:İran riyaziyyatçılarının illik konfransı
 • 2007, Sakariya,Türkiyə: Türk dünyası matematik simpoziumu
 • 2008, Aliqarh, Hindistan: ICAA-2008
 • 2008, Novorossiysk, Rusiya: Furye sıraları və onların tətbiqləri- beynəlxalq simpozium
 • 2008, Bakı,Azərbaycan: İdarəetmə və sənayedə optimallaşdırmanın tətbiqləri -II beynəlxalq konfrans
 • 2008, Plovdiv, Bolqarıstan:Tətbiqi riyaziyyat və hesablama texnikası üzrə beynəlxalq konfrans

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

Qeyri-kompakt operator dəstələrinin məxsusi və qoşma elementləri sisteminə görə çoxqat ayrılışları haqqında.- Soviet Math., Dokl., (ABŞ) 35, 1, 1987, 162-165.

Qeyri məhdud polinomial operator dəstələrinin məxsusi və qoşma elementləri sisteminə görə çoxqat ayrılışların şərti yığilması haqqında. - Soviet Math., Dokl., (ABŞ) 35, 2, 1987, 330-333.

Bir sinif Banax qiymətli funksiyalar və bununla bağlı bəzi spektal məsələ.- Akademik A.C.Hacıyevin anadan olmasının 65 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, Bakı, 2003.

Kompleks müstəvidə bəzi operator-diferensial tənliklərin həll olunması haqqında.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, № 3, 2003.

Çezaro operatorunun spektri haqqında.- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun xəbərləri, Bakı, XXIX c., 2003, 3-8.

Banax fəzasında Lee qrupunda operator qiymətli əmsallara malik çoxölçülü diferensial tənliklər.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, № 2, 2004, 23-30.

∆ fərq operatorunun  bVp,  (1≤ p < ∞) fəzasında incə spektri.- Mersin, Türkiyə,2004, 9-10.

c0-da Çezaro operatorunun incə spektri haqqında.- İbaraki Universiteti, Riyaziyyat jurnalı,Yaponiya,№36, 2004,25-32.

Spektal operatorların köklərinin göstərilişi.- İran riyaziyyatçılarının XXXVII illik konfransı,2006,172-173.

c ardıcıllıqlar fəzasında r - Çezaro operatorunun spektral analizi.- İran riyaziyyatçılarının XXXVIII illik konfransı,2007,2-5.

ls (1≤ s < ∞) fəzasında r - Çezaro operatorunun spektri haqqında.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, № 3, 2007, 41-46.

lp (1≤ p < ∞) ardıcıllıqlar fızasında ∆ fərq operatorunun incə spektri haqqında.- Demonstratio Math., Polşa, 39, 3, 2006, 585-595.

Ümumiləşmiş spektral operatorların bəzi sinifləri və onların tətbiqləri.-Math., USSR, Sbornik, (ABŞ) 67, 1, 43-63.

bVp, (1≤ p < ∞) ardıcıllıqlar fəzasında ∆ fərq operatorunun incə spektri.- Acta Math., Springer-Verlaq,Sinica, English series, october, 23, №10, 2007, 1757-1768.

C1 - Çezaro operatorunun bVp, (1≤ p < ∞) ardıcıllıqlar fəzasında incə spektri.- Okayama Universiteti, Riyaziyyat jurnalı,Yaponiya, 50, 2008, 135-147.

On the solvability of some operator-differential equations in complex domain. Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A, vol.32,No. Az, 2008-2009. On the spectrum of the generalized difference  operator Δα over the sequence space p, (1≤ p ≤ ∞). News of Baku State Univer., No.3, 2009.


Некоторые спектральные вопросы обобщенных спектральных операторов. Материалы III  конгресса математиков Тюркского мира, Алма-Аты, 2009, стр.1-3.

On the spectrum of a generalized difference  operator Δa, b over the sequence space c. News of BSU, ser.phys.math.,scences, №4, Baku ,2010.

Some spectral properties of a new generalized difference operator.  PCI”2010, The third international conference, “Problems of cybernetics and informatics”, Vol. III, Sept.6-9, Baku, 2010.

On the spectrum of  a class of a generalized difference  operator over the  space  p , p≥1. PCI ”2010, The third international Conference, “Problems of cybernetics and informatics”, Vol. III,Sept.6-9, Baku,2010.

Spectral properties of some generalized difference operators over sequence spaces. Prof. Y. C. Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq konfrans əsərləri. Bakı, 2010.

Spectral properties of some operators in sequence spaces. Modern Methods in Analysis and  its Applications, Edited by M.Mursaleen, Anamaya Publishers, New Delhi,India, (monoqrafiya) 2010.

On the fine spectrum of the operator Δa, b over the   sequence  space c. Computers and Mathematics with Applications,61,10, 2011, Elsevier, p.2994-3002.

On the fine spectrum of the operator ΔV over the   sequence space c and  p, (1< p < ∞). Applied Mathematics and Information Sciences, 5, 3, 2011,

The spectrum of the generalized lower triangle double-band matrix Δα over the sequence space c. Al-Azhar Univ. Eng.J.,JAUES (special issue), 5(9), Dec.2010.

KITABLAR

 1. Xətti analizin üç prinsipi.-Bakı, Azərbaycan, 1966, 61 səh.
 2. Xətti analizin üç prinsipi.-(1-ci genişlənmiş nəşr), Malatya, Türkiyə,2001, 90 səh.(Türk dilində).
 3. Xətti analizin üç prinsipi.- (3-cü genişlənmiş nəşr),Bakı, Azərbaycan, 2008, 116 səh.
 4. Ali Riyaziyyat.- Bakı, Azərbaycan, 2008, 304 səh.(A.Ə.Hacıyevlə birlikdə).

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 1. TUBİTAK BAYG PC-B proqramı

 

Bookmark and Share