Əli Əhmədov

http://static.bsu.az/w9/pages/aliahmedov.jpgFizika-riyaziyyat elmləri doktoru,professor

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail:akhmedovali@rambler.ru ;  aahmadov43@bsu.edu.az

ali_akhmedov@hotmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1943-cü il, dekabrın 25-də Azərbaycan Respublikası, Cəbrayıl rayonunun Əfəndilər kəndində anadan olub.

1950-1960-cı illərdə Fizuli rayonunun Arayatlı kənd orta məktəbdə oxuyub.

1961-1966-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1966-cü ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1961-1966,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1967-1970,aspirant, Azərbaycan EA-nın, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.

1970, f.-r.e.n.,«Banax fəzasında spektral parametrdən rasional asılı olan tamam kəsilməz operatorların bəzi spektral xassələri»

1994, f.-r.e.d.,«Spektral operatorlara yaxın xətti operatorlar nəzəriyyəsinin məsələləri və onların tətbiqləri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1996- h/h,kafedra müdiri, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1995- h/h , professor, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1972-1995, dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1978-1979, елми стажор, ABŞ-ın Viskonsin Universiteti

1966-1972, kiçik elmi işçi, Azərbaycan EA-nın Kibernetika İnstitutu

Apardığı dərslər: Funksional analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi,Operatorlar nəzəriyyəsi (İxtisas kursu).

150-dən artıq elmi məqalənin, 1 monoqrafiyanın və 6 kitabın müəllifidir.

2 elmlər доктору вя  7 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Funksional analiz, Xətti operatorların spektral nəzəriyyəsi, Kompleks oblastda operator-diferensial tənlikləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1969, Bakı,Azərbaycan:Funksional analiz üzrə beynəlxalq konfrans
 • 1982, Minsk, Belorusiya:Operatorlar nəzəriyyəsi üzrə ümumittifaq-məktəb beynəlxalq konfrans
 • 1985, Novosibirsk, Rusiya:Operatorlar nəzəriyyəsi üzrə ümumittifaq-məktəb beynəlxalq konfrans
 • 1988, Voronej, Rusiya:Operatorlar nəzəriyyəsi üzrə ümumittifaq-məktəb beynəlxalq konfrans
 • 1989, Russe, Bolqarıstan:Diferensial tənliklər və tətbiqləri üzrə IV beynəlxalq konfrans
 • 1995, Bəhreyn:Xalis və tətbiqi riyaziyyat üzrə beynəlxalq konfrans
 • 1997,Təbriz, İran:İran riyaziyyatçılarının illik konfransı
 • 2000,Barselona,İspaniya:Riyaziyyatçıların III Avropa konqresi
 • 2001,Elazığ,Türkiyə: Türkdilli dövlətlərin riyaziyyat üzrə I beynəlxalq konfrans
 • 2006,Təbriz, İran: İran riyaziyyatçılarının illik konfransı
 • 2006,Ujqorod, Ukrayna:Riyazi analiz, diferensial tənliklər və onların tətbiqləri üzrə beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Zəncan, İran:İran riyaziyyatçılarının illik konfransı
 • 2007, Sakariya,Türkiyə: Türk dünyası matematik simpoziumu
 • 2008, Aliqarh, Hindistan: ICAA-2008
 • 2008, Novorossiysk, Rusiya: Furye sıraları və onların tətbiqləri- beynəlxalq simpozium
 • 2008, Bakı,Azərbaycan: İdarəetmə və sənayedə optimallaşdırmanın tətbiqləri -II beynəlxalq konfrans
 • 2008, Plovdiv, Bolqarıstan:Tətbiqi riyaziyyat və hesablama texnikası üzrə beynəlxalq konfrans
 • Intern. Simp. South Federal University, Russia, May 27-June 3, 2008
 • Inter. Conf. on Analysis and its applications  (ICAA-08), Aligarh, India, November 3-5, 2008
 • FAAT, Italy, September, 2009
 • Inter. Conf. on Functioal analysis and its applications, Nis, Serbia, June 16-18, 2009
 • Inter. Conf. on Math. Sciences, Maltape, Turkey, August 04-10, 2009
 • III Congresses of Math Turkic World Alma-Aty, 2009
 • Modern problems of analysis and teaching of mathematics, Lomonosov, Moscow State Univ., May 17-19, 2010
 • Inter. Conf.on Functional analysis Lviv, Ukraine, November 17-21, 2010;
 • Eleventh Inter. Conf., Cairo, Egypt, December 17-23, 2010
 • Fourth Congress of the Turkic World Mathematical Society, Baku, Azerbaijan, July 1-3, 2011
 • Inter. Conf.on Applied analysis and algebra, Istanbul, Turkey, June29-July 2, 2011
 • First Inter. Conf. on Math Sciences and applications , Pristhine, Kosovo, September 03-07, 2012
 • Inter. Conf. dedicated to 120-th anniversary of Stefan Banach, Lviv, Ukraine, September 17-21, 2012
 • Inter. Conf. on “Functional analysis and its applications”, Astana, Khazakhstan, October 02-05, 2012
 • Algerian-Turkish Intern. Days on mathematics, 2013
 • Inter. Conf. on Recent Advances in Pure and Applied mathematics, Antalya,Turkey, November 06-09, 2014
 • Third Inter. Conf. on Recent Advances in Pure and Applied mathematics, Bodrum, Turkey, May, 2016

ELMI  ƏSƏRLƏRI

 

 1. О полноте системы собственных и присоединенных элементов  операторов, ра­ционально зависяших от спектраль­но­го параметра в банаховом пространствеИзвестия Акад.Наук Азерб.ССР, серия физико-математ.на­ук,№5,19­68­
 2. О полноте системы собственных и присоединенных элементов  вполне не­пре­­рывных операторов, ра­ционально за­вис­яших от спектраль­но­го параметра в прос­транстве Банаха Доклады Акад.Наук Азерб.ССР,т.ХХY  №4,1969
 3. Некоторые вопросы спектральной теории вполне непрерывных операторов в банаховом пространстве, рационально зависящих от параметра.Автореферат дис. На соискание уч.степ. канд.мат.наук, Баку,1969
 4. Некоторые вопросы спектральной теории вполне непрерывных операторов в банаховом пространстве, рационально зависящих от параметра.Дис. на соискание уч.степ. канд.мат.наук, Баку,1969
 5. Некоторые теоремы полноты в локально выпуклом пространстве.В кн.:Вопросы матем.кибер­нети­ки и прикладной математики, вып. 1, Баку,Элм, 1975.
 6. Некоторые теоремы полноты для рацио­наль­ных операторных пучков.В кн.:Вопросы матем.кибер­нетики и прикладной математи­ки, вып. 1, Бпку,Элм, 1975
 7. О возмущении компактных спектраль­ных опе­раторов.Матем. Школa по теории опера­то­ров в функц.прос-вах, Минск,1982
 8. Спектральность одного класса несамосопряженных операторов  с дискретным спектром.В кн.:Спектральный анализ операторов, Баку, 1982
 9. О сходимости кратных разложении по собственным элементам одного класса возмущенных полиномиальных операторных пучков.В кн.: Исследование по линейным операторам и их приложения, Баку, 1982
 10. Об одном возмущении компактных спектральных операторов.ДАН Азерб.т XL №8, 1984
 11. Возмущения компактных спектральных операторов.Изв.АН Азерб.ССР,сер. Физ.-мат.наук, №3, 1984
 12. Спектральность полиномиальных операторных пучков.В кн.:Линейные операторы и их применения, Баку, 1984
 13. Об одном возмущении компактных спектральных операторов.Рук.деп.в АЗНИИТИ, №195, Аз-Д84 ОТ О3.О8.1984
 14. О спектральных операторах в тензорных произведениях гильбертовых пространств.Аз.Гос.Унив.Рук.деп. в Аз.НИИТИ  09. Деп., 1985
 15. О спектральности возмущении компак­т­ных операторов.В кн.:Линейные операторы и их применения, Баку, 1986
 16. Об одном классе обобщенных спек­траль­­ных операторов.Инст.Киб.АН Азерб.ССР, Рук.Деп.ВИНИИТИ, 1.12.1986,№8154-В
 17. О кратных разложениях по системе собственных и присоединенных эле­мен­­тов некомпактных полино­миаль­ных опе­раторных пучков.ДАН СССР, т.292,№5, 1987
 18. О безусловной сходимости кратных раз­ложении по системе собственных и присое­диненных элементов неог­ра­ни­чен­ных полиномиальных операторных пучков.ДАН СССР, т.293,№3, 1987
 19. О несамосопряженных операторах, близ­­ких к спектральным, и их при­ло­же­нии. В кн.:Исследования по теории линейных операторов, Баку, 1987
 20. On multiple expansions in the system of eigenelements and associated elements of nonkompact polynomial operator pencils. Amer.Math.Sos.Soviet Math. Dokl.Vol.35, 1987, №1
 21. On the unconditional convergence of multiple expansions in the system of eigenelements and associated elements of unsounded. Amer.Math.Sos.Soviet Math. Dokl.Vol.35, 1987, №2
 22. Некоторые классы обощенных спектральных операторов и их приложения. Матем.сборник т.1809, №5, 1989
 23. Некоторые свойства обобщенных спектральных операторов. В кн.:Линейные операторы и их приложения, Баку, 1989
 24. О спектральности одного возмущения оператора возмущения. В кн.:Линейные операторы и их приложения, Баку, 1989
 25. On an inteqro-differential eqiation in the thery of reactors. Fourth conf.on differential equations and applications, Rousse, Bulgaria,1989
 26. Some classes of generalized spectral operators and their applications. Amer.Math.Sos.Soviet Math.USSR Sbornik Vol.67, 1990, №1
 27. Спектральный анализ операторов, близ­ких к спектральным, и их приложения. Автореферат дис. на соис.уч.ст.д.ф.­м.н., Баку, 1994
 28. О спектральных операторах с непре­рыв­ным спектром. БДУ-нун 75 иллик йубилейиня щяср олунмуш конфрансын материаллары,Бакы,11-26 нойабр, 1994.
 29. Eigenfunction expansions associated with a non-self adyoint inteqro-differential operator. Azerb.Math.Sos.Proceedinds of Az MS,Yol.1,1994
 30. On generalized spectral operators.Intern.conf.on Pure and appl.Math.,19-22 November, Bahrain,1995
 31. О полноте системы собственных и присоединенных элементов полиномиальных функции.Проф.Я.Ш.Щябиб-задянин 80 иллик йубилейиня щяср олунмуш елми конфранс, Бакы, 1996
 32. О решении некоторых классов операторных уравнении.Труды Азерб.Матем.Общества, т.2,1996
 33. On generalized spectral operators. Abstracts 28 th Annual IMC 28-31 March, 1997
 34. On generalized spectral operators.Proc.of 28 th AIMC,Tabriz Univ.,1997
 35. О безусловной сходимости кратных разложений по собственным и присоединенным функциям некоторых классов дифференциальных операторов в .Труды ИММ АН Азерб., VI /XIV/,1997
 36. On a class of generalized spectral operators.Тез. доклд. Межд.конф. по фун­кци­ональн.про­с­транствам, диф.опе­ра­­торам проблемам матем. обр., Москва,1998
 37. О разрешимости операторно-дифферен-циальных уравнении второго порядка.Бакы Унив.Хябярляри, физ.рий.елм­ля­ри се­рийасы, №2, 1998
 38. О разрешимости операторно-дифференциальных уравнении в комплексной области.Труды ИММ АН Азерб.,т.YII /XYI/,1998
 39. Аллахвердиев Джалал Эйваз оглы (жизнь и научн. деятельность). Математ.научн.конф. «Вопросы функц. Анал. и мат. физ.», посв.80-летию БГУ, Баку, 1999
 40. Об одной спектральной задачe.Нах.МР-нын 75 иллийиня щяср олунмуш Елми Конфрансын материаллары, Бакы,1999
 41. Некоторые теоремы полноты для несамосопряженных операторных функций. Тезисы научной конфренции, посвя­щенной 70 летию члена кор­рес­­пондента АН Азер­бай­джан­ской Рес­­­­публики, проф.Я.Дж.Ма­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ме­до­ва, Баку, 2001
 42. Кратная полнота и сходимость крат­ных разложений по собственным и при­со­еди­нен­ным функциям одного клас­са интег­ро-дифференциальных урав­­­­­нений.Вестник БГУ, серия физ.-мате­мат.на­ук,, 2001,  №4
 43. Эянълик щявяси иля йашайан алим (проф.Я.Ш.Щябиб-задянин анадан олмасынын 85 иллик йубилейи мцнасибятиля).«Халг гязети»  23 май, 2001
 44. Теоремы полноты для одного класса рациональных операторных пучков,Матер. Науч.конф.посв.85-летию засл.деят.науки,проф.А.Ш.Габиб-заде, Баку,2001
 45. Об одном обобщении теоремы Леттенмейера,Матер. Науч.конф.посв.85-летию засл.деят.науки,проф.А.Ш.Габиб-заде, Баку,2001
 46. Функсионал анализ. Методик эюстяриш, БДУ,2001
 47. Комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййяси.Методик эюстяриш, БДУ,2001
 48. О спектре оператора Чезаро.YII Респ.Конф. посв.90-летию акад.И.И.Ибрагимова,24-26 апрел 2002, Баку
 49. Чесаро операторунун спектри щаггында,БДУ вя Иранын Зянъан Университетинин бирэя елми конфрансынын материаллары, 2002
 50. Бир Банах гиймятли операторлар фязасы вя бязи спектрал мясялялярин щяллиня тядгиги,Аз.МЕА-нын Рийазиййат вя Механика Институтунун елми конфрансынын материаллары. 2002
 51. Чесаро  операторунун  фязасында спек­три щаггынд.Аз.МЕА-нын Рийазиййат вя Механика Институтунун елми кон­франсынын материаллары. 2002
 52. Чесаро операторунун спектри.БДУ Тят­би­ги-Рийазиййат факцлтясимнин 30 иллик йубилейиня щяср едилмиш елми кон­­фран­сын материаллары, 2002
 53. Об одном классе банаховозначных функций и связанная с ним некоторая спектральная задача.Респ. Конф.посвящ.60-летию акад.А.Дж.Гаджиева, Баку, 2003
 54. О разрешимости некоторых операторно-дифференциальных уравнений в комплексной плоскости.Изв.Бак.Гос.Университета,2003
 55. On spectrum of the Cezaro operator.Procudings of IMM  of NAS of Azerb.v.XXIX (XXXII),2003
 56. Многомерные дифференциальные уравнения с операторнозначными коэффициентами на группе Ли в банаховом пространстве. Вестник Бак.Гос.Университета, №2, 2004
 57. The Fine Spektral of the Difference Operator  over the Spase  .Intern. Workshop on Analyzis and Applications 07-11 September, 2004, Mersin,Turkey,.
 58. On the fine spektrum of the Cezaro operator in  .  Math. Ibaraki Univ.36, 2004
 59. Спектральность одного класса диффе­рен­циальных операторов. Из-я БГУ,2005,№2, сер.физ.-мат.стр.
 60. Спектральность одного класса диффе­рен­циальных операторов. Тезисы межд. конф. посв. 50 летию чл.кор. НАНА И.Т. Мамедова, Баку, 2005
 61. Representations of the roots of a class of generalized spectral operators. Intern.Scientific Conference, Mathematical Analyis, Differential Eqations and their Applications, September 18-23,2006, Uzhgorod, Ukraine,Abstracts,
 62. Representations of the roots of spectral operators         37 th Anuali Iranian Mathematical Conference, 2-5 September 2006
 63. On the Fine Spektra of  Difference Operator  on the Seqnence Spase Demanstratio Mathematica, War­sa­wa,Vol.XXXIX,№3, 2006,p.585-595
 64. Об одной спектральной задаче, коэф­фициенты граничных условий которой содержат экспоненциальную функцию. Тезисы научной конференции посвященной 75-летию члена-кор. НАНА, заслуженного деятеля науки, д.ф.м.н., проф.Я.Дж.Мамедова., Баку, 2006,
 65. The Fine Spectra of the Difference operator  over the sequence space   Acta Mathematica Sinica,English Series, Springer-Verlag, Oct.2007.,Vol.23,No.10
 66. Хятти анализин цч принсипи 3-ъц няшр, «Бакы Университети» няшриййаты, Бакы,2008(monoqrafiya)
 67. On a completeness theorem for a integro-differential operator of thery of nuclear reactors the 2-nd International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, June, 2-4, 2008
 68. Spectral properties of some operators in Sequences Spaces        International Conference on Analysis and its Applications (ICAA-08),Aligarh Muslim University, (India),November 3-5,2008
 69. Международный Симпозиум  Ряды Фурье и их при­ложения Южный Федеральный Университет, 27 мая-3 июня, Р.Ф., 2008
 70. The Fine Spectra of the Cesaro operator  over the sequence space  Math.Journal of Okayama Univ. vol.50, Japan, 2008
 71. О разрешимости некоторых операторно-диф­фе­­рен­циаль­ных уравнений в комплексной плоскости Вестник Бакинского Го­су­­дар­ствен­ного Университета, серия физико-математических  наук, 2008
 72. Теоремы кратной полноты системы соб­ствен­ных и при­­соединенных элементов  одного класса операторных пучков. Щ.Яли­йе­вин 85 ил­лик йубилейиня щяср олунмуш республика елми кон­фран­сы­нын материаллары . Ба­кы Дювлят Университетинин няшриййаты, 2008
 73. On the  solvability of some  operator-differential equations in complex domain           İranian Journal of Science and Technology, Transaction A, vol.32,No. Az, 2008-2009,.
 74. On the  spectrum   of the generalized difference  operator   over the sequence space  News of Baku State Univer., No.3,2009.
 75. Spectral properties of matrix operators in Banach space Abstracts of FAAT, 2009 conference, Italy, september,2009, p.17
 76. On a generalization of  differential operator over the  sequence space         Book  of Abstracts, Functional Analysis and its Applications, Nis, Serbia, June 16-18,2009.
 77. Spectral properties of differential operator over the  space  International conference of Math.Science, 04-10 Avgust, Maltepe, Turkey, 2009
 78. Некоторые спектральные вопросы обобщенных спектральных операторов        Тезисы международной конференции по математике и механике, пос­вя­щенной  50-летию Института Математики и Механики  НАН Азербайджана, Баку,май, 2009. стр.51-52.
 79. Некоторые спектральные вопросы обобщенных спектральных операторов Материалы III  конгресса математиков Тюркского мира, Алма-аты, 2009, стр.1-3.
 80. Эюркямли педагог, елм фядаиси, академик Ъ.Е.Аллащвердийевин ана­дан олмасынын 80  иллийи мцнасибятиля «Республика» гязети, 16 октайбр,2009
 81. Эюркямли елм хадими, баъарыглы педагог, няъиб инсаn    «Елм» гязети, 31 октйабр, 2009.
 82. фязасында тясир едян  фярг операторунун спектри щаггында Бакы Дювлят Университетинин 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш Бейнялхалг Ел­ми Конфрансын програмы, Бакы шящ., 30-31 октйабр, 2009
 83. Чезаро операторунун  фязасында бязи спектрал хассяляри. эянъ тядгигатчыларын «Рийазиййат вя механиканын актуал проб­лем­ляри» адлы елми конфрансынын материаллары  Бакы Дювлят Университетинин 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш тялябя, маэис­трант, аспирант вя апрел 2009-ъу ил, Бакы шящяри
 84. On the  spectrum   of  a generalized difference  operator   over the sequence space News of BSU, ser.phys.math.,scences, № 4, Баку,2010
 85. Some spectral properties of a new generalized difference  operator PCI”2010,The third international conference, “Problems of cybernetics and informatics”,Vol.III,Sept.6-9, Баку, 2010
 86. On the  spectrum   of  a class of a generalized difference  operator over the  space  PCI”2010,The third international conference, “Problems of cybernetics and informatics”, Vol.III,Sept.6-9, Баку,2010
 87. Spectral properties of some generalized difference  operators over sequence  spaces Prof.  Y. C. Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq konfrans əsərləri. Bakı, 2010,
 88. On the  spectrum   of  a lower triangle matrix-operator over the sequence space  Spektral theory and its applications,Abstracts of International conference devoted to the 80-th anniversary of akad.F.G.Magsudov, NASA,  Baku, 2010,
 89. On the  spectrum   of  a generalized difference  operator  over the sequence space  Spektral theory and its applications, Abstracts of International conference devoted  to the 80-th anniversary of akad.F.G.Magsudov, NASA, Baku, 2010
 90. фязасында бир цмумиляшмиш фярг операторунун спектри щаггында Тялябяляр,маэистр.,аспирант.вя эянъ тядгигатчыларын «Рийазиййат вя Механиканын актуал  проблемляри» адлы яняняви Елми конфрансынын материаллары,29-30 апрел 2010,
 91. фязасында Чезаро  операторунун спектри Тялябяляр,маэистр.,аспирант.вя эянъ тядгигатчыларын «Рийазиййат вя Механиканын актуал  проблемляри» адлы яняняви Елми конфрансынын материаллары,29-30 апрел 2010,
 92. Spectral properties of  some operators in  sequence  spaces        Modern Methods in Analysis and  its Applications, Edited by M.Mursaleen, Anamaya Publishers, New Delhi,India,(monoqrafiya) 2010,
 93. On the  spectrum   of the generalized difference  operator   over the sequence space  «Современные проблемы анализа и преподавания математики» , Матер.Межд.научн. конф., посвящ.105-летию акад. С.М. Никольского, МГУ им. М.В.Ломоносова,  17-19 мая 2010
 94. On the  spectrum   of  a generalized difference  operator   over the sequence space «Современные проблемы анализа и преподавания математики», Матер.Межд.научн . конф., посвящ.105-летию акад. С.М.Никольского, МГУ им. М.В.Ломоносова, 17-19 мая 2010
 95. On the  spectrum   of  the generalized lower triangle double-band matricesInternational conference on Functional Analysis dedicated to the 90-th anniversary of V.E. Lyantse, Lviv,Ukraine,17-21 November, 2010,
 96. Spectral properties of some generalized difference  operators over sequence spaces Тялябяляр, маэистр.,аспирант.вя эянъ тядгигатчыларын «Рийазиййат вя Механиканын  актуал проблемляри» адлы яняняви Елми конфрансынын материаллары, 27декабр 2010
 97. The spectrum of the generalized lower trianqle double-band matrix over the sequence space c Al-Azhar Univ. Eng.J.,JAUES (special issue), 5(9), Dec.2010,
 98. The spectrum of the  generalized lower trianqle double-band matrix  over the sequence  space c Al-Azhar Univ. Eleventh International Conference, Cairo, Egypt, 21-23 Dec.2010
 99. On the  boundedness and spectrum   of  the  generalized difference  operator  Functional analysis and its applications, Proceedings of the International conference devoted to the 100-th anniversary of acad.Z.I.Khalilov, NASA,  Baku, 2011
 100. On the fine spectrum   of some  generalized difference  operators         The 4-th Congress of  the Turkic World Mathematical Society (TWMS), Baku, Azerbaijan, 1-3 July, 2011
 101. фязасында бир цмумиляшмиш фярг операторунун спектри щаггында Тялябяляр,маэистр.,аспирант.вя эянъ тядгигатчыларын «Рийазиййат вя Механиканын актуал  проблемляри» адлы яняняви Елми конфрансынын материаллары,28-29 апрел 2011
 102. On the fine spectrum  of the operator  over the   sequence  space c           Computers and Mathematics with Applications,61,10, 2011, Elsevier, p.2994-3002
 103. On the fine spectrum  of the operator  over the   sequence  space c and    Applied  Mathematics and Information Sciences ,5,3, 2011
 104. Some Spectral Properties of the Generalized  Difference Operator Proceedings book, International conference on applied analysis and algebra 29 june-2july, 2011, Istanbul
 105. Spectrum  of   Some   Particular   Limitation  Matrices   Summability Theory and its Applications, Chapter 5, Bentham  e-Books, (монографийа), 2012
 106. On the  convergence of  an iterative process for an infinite family of bounded linear  operators with applications         News of BSU, ser.phys.math.,scences, № 1 Baku, 2012
 107. О тонком спектре одного обобщенного разностного оператора Тялябя,магистрант вя эənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları, 30-31 май, 2012,
 108. Цмумиляшмиш фярг операторунун бязи спектрал хассяляри. БДУ-нун Щесаблама Рийазиййаты кафедрасынын 50 иллик йцбилейиня щяср олунмуш Елми конфрансын материаллары, Бакы 15-16 нойабр 2012,
 109. Фярг операторунун бир цмумиляшмиш спектри щаггында            Тялябя,магистрант вя эənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları, 30-31 май, 2012,
 110. Цмумиляшмиш фярг операторунун спектрал хассяляринин тядгиги        Тялябя,магистрант вя эənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları, 30-31 май, 2012
 111. Бир синиыф цмумиляшмиш фярг операторунун спектринин тядгиги. «Рийазиййатын тятбиги мясяляляри вя йени информасийа технологийалары» II Республика Елми конфрансынын материаллары, Сумгайыт 27-28 нойабр,2012,
 112. Notes on the fine spectrum  of the operator  over the   sequence  space c   Journal of Fractional Calculus and Applications,vol.3, 11, 2012 ( Proc. Of the 4th Symb. of Fract. Calculus and Applications,14,)
 113. Some spectral properties  of the generalized difference operator  European journal of pure and applied  mathematics vol.5, No1,  2012
 114. Notes on the spectrum  of   lower trianqular double-band matrices  Thai journal of mathematics , vol.10, No 2, 2012,
 115. On the fine spectrum of   some generalized  difference operators  Proceedings book, 1st international eurasian conference on mathematical sciences  and  applications  sept. 03-07, 2012, Prishtine, Kosovo
 116. Spectral properties of some difference operators International conference dedicated to 120-th anniversary of Stefan Banach, September 17-21, 2012, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine,
 117. On the spectrum of some   generalized difference operators      International  centificConference” Functional Analysis and its Applications” Astana,  October 2-5, 2012,
 118. On the fine spectrum of the operator  over the space         «Теория функций и проблемы гармонического анализа» Материалы Международной конференции, посвященной 100-летному юбилею академика И.И.Ибрагимова, 28.02.2012- 02.03.2012, Баку-2012
 119. Сходимость одного  итерационного процесса и его применение “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları, 07-08 май, 2013
 120. О спектре степени одного обобщенного разностного оператора в         “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları, 07-08 май, 2013
 121. фязасында тясир едян фярг операторунун -ъи дяряъясинин спектри щаггында“Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri”adlı Respublika elmi konfransının mater.07-08 май, 2013
 122. О сходимости одного  итерационного процесса и его применении          Актуальные проблемы математики и информатики, Тезисы Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Гейдара Алиева, 30-31 мая, 2013
 123. фязасында матрис-операторунун спектринин тядгигиг  “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları, 07-08 май, 2013
 124. фязасында  фярг операторунун спектринин тядгиги. “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları, 07-08 май, 2013
 125. Some bounded linear integral operators and linear Fredholm inteqral equations in the spaces  and                    Hindawi Publ.Corp.,Abstrakt and Applied Analysis Volume. 2013,Art. ID 607204
 126. On the convergence of an iterative process in Banach space and it’s application          Тезисы докладов, 4-ая Международная конференция (90-лет Л.Д.Кудрявцев)
 127. Some generalizations of difference operator matricies and their spectral analysis Algerian-Turkish International Days on mathematics 2013
 128. Honoured scientist Proceedings of the Institut of Math.and Mech. NASA,Vol. 40, № 2, 2014
 129. Bir ümumiləşmiş fərq operatorunun  fəzasında spektral xassələri. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş  magistrant, doktorant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika konfransının materialları, 12-13 may, 2014
 130. Bir ümumiləşmiş fərq operatorunun   fəzasında spektral xassələri  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş magistrant, doktorant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika konfransının materialları, 12-13 may, 2014
 131. Bir sinif diferensial operatorların üçbucaq matrislərlə əlaqəsi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş  magistrant, doktorant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika konfransının materialları, 12-13 may, 2014
 132. ardıcıllıqlar fəzasında ümumiləşmiş fərq operatorunun təsiri haqqında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr  olunmuş magistrant, doktorant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika konfransının materialları, 12-13 may, 2014
 133. operator-matrisinin  fəzasında spektrinin tədqiqi Bakı Dövlət Universitetinin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş“Riyaziyyat və Mexanikanın  aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, 25-26 dekabr, Bakı 2014
 134. Bir sinif sonsuz operator-matrislərin spektral xassələri   Bakı Dövlət Universitetinin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, 25-26 dekabr,Bakı2014
 135. Bir yuxarı üçbucaq sonsuz matrisinin spektrinin tədqiqi. Bakı Dövlət Universitetinin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın  aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları, 25-26 dekabr, Bakı 2014
 136. The New Method of the Fine Spectrum of a Class of Operator-Matrix in Some Sequences Spaces  International Conference on Recent Advances in Pure  and Applied mathematics 6-9 november 2014, Antalya,   Turkey
 137. Bir ümumiləşmiş fərq operatorunun  fəzasında spektral xassələri. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 92-ъи илдюнцмцня həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Елми konfransının materialları, 20-21 may, 2015, səh. 22.
 138. The New Method of the Fine Spectrum of a Class of Operator-Matrix in Some Sequences Spaces. Azərbaycanın görkəmli alimi və ictimai xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, BDU-nun sabiq rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Yəhya Cəfər oğlu Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı 2015, səh. 34-36
 139. Spectra and fine spectra of lower triangular double-band matrices as operators on  . Mathematica Slovaca, 65 (2015), № 4, p.1-16.
 140. The 5-th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Book of Abstracts, 27-29 August, 2015 Baku, Azerbaijan, pp.288-290.
 141. ICBAPAM 2015, 3-6 June 2015, Istanbul, Turkey, p.
 142. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 18-19 may, 2016, səh.16-19.
 143. Спектральные свойства одной операторной матрицы.        Əməkdar elm xadimi, prof. Əmir Şamil oğlu Həbib-zadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş  “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı Respublika Elmi konfransın materialları, 22-24 iyun, 2016,səh.92-95.
 144. Görkəmli elm və təhsil xadimi. Əməkdar elm xadimi, prof. Əmir Şamil oğlu Həbib-zadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş  “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı Respublika Elmi konfransın materialları,22-24 iyun,2016,s.3-4 .
 145. Spektrum of the adjoint operator   on the sequence space   . Əməkdar elm xadimi, prof. Əmir Şamil oğlu Həbib-zadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş  “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı Respublika Elmi konfransın materialları, 22-24 iyun, 2016,səh.12-13.
 146. Некоторые спектральные свойства одной матрицы. AMEA-nın həqiqi üzvü, f.r.e.d. , professor  Məcid Lətif oğlu Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri  elmi konfransınnın  materialları, Bakı 2016,28-29 oktyabr, səh. 73-74.
 147. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 18-19 may, 2016, səh.12-14.
 148. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 18-19 may, 2016,səh.14-16.
 149. On IterativeProcesses and Spektral Problems of Generalized Difference Operator-Matrices. 3-rd International Conference on Recent Advances in pure and applied mathematics, (Icrapam 2016), 19-23 May 2016,Bodrum,Turkey.
 150. Об одной возвратной последовательности. AMEA-nın müxbir üzvü, tаnınmış аlim və görkəmli riyаziyyаtçı  f.r.e.d. , professor  Qoşkаr Tеymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mеxаnikаnın  aktual  problеmləri» аdlı  Rеspublikа elmi konfransınnın materialları, Bakı 2017,02-03 noyabr, səh. 157-159.
 151. Аnаlitik funksiyаlаr fəzаsındа fərq operator-matrisinin spektri hаqqındа. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü illik yübilеyinə həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17-18 may, 2017, səh.34-35.
 152. Bir fərq operator-matrisin  spektri hаqqındа. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü illik yübilеyinə həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17-18 may, 2017, səh.35-36.
 153. On the linear recurrence with constant coefficients. AMEA-nın müxbir üzvü, tаnınmış аlim və görkəmli riyаziyyаtçı  f.r.e.d. , professor  Qoşkаr Tеymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mеxаnikаnın  aktual  problеmləri» аdlı  Rеspublikа elmi konfransınnın materialları, Bakı 2017,02-03 noyabr, səh. 08-09.
 154. Some convergence results for iterative sequences. AMEA-nın müxbir üzvü, tаnınmış аlim və görkəmli riyаziyyаtçı  f.r.e.d. , professor  Qoşkаr Tеymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mеxаnikаnın  aktual  problеmləri» аdlı  Rеspublikа elmi konfransınnın materialları, Bakı 2017,02-03 noyabr, səh. 07-08.
 155. On some difference Equations. Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17-18 may, 2018, səh.7-9.
 156. Bəzi məhdud  və qeyri məhdud  operatorlarin  spektral xasssələrinin  tədqiqi. Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17-18 may, 2018, səh.17-19.
 157. Bir sinif iterativ ardıcıllıqlar və tətbiqləri. Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17-18 may, 2018, səh.21-22.
 158. On a class of recurrent sequences and their applications. OPERATORS, FUNCTIONS, AND SYSTEMS OF MATHEMATICAL PHYSICS CONFERENCE. International conference dedicated to Hamlet Isaxanli’s 70th anniversary. 21-24 May 2018, Khazar University, Baku, Azerbaijan, 2018, р. 48-50.
 159. On recurrent processes and associated with them spectral problems. Proceedings of the 6-th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Volume I, 13-11 July, 2018, Baku, Azerbaijan, p.44-46.

 

KITABLAR

 

 1. Xətti analizin üç prensibi.-(1-ci genişlənmiş nəşr), Malatya, Türkiyə,2001, 90 səh.(Türk dilində).
 2. Xətti analizin üç prinsipi.- (3-cü genişlənmiş nəşr),Bakı, Azərbaycan, 2008, 116 səh.
 3. Ali Riyaziyyat.- Bakı, Azərbaycan, 2008, 304 səh.(A.Ə.Hacıyevlə birlikdə).
 4. Функсионал анализ-1,Бакы, 2011,248 сящ.
 5. Ali Riyaziyyatын елементляри, Бакы, 2014, 364 сящ

 

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

TUBİTAK BAYG PC-B proqramı

Bookmark and Share