Əliyev Alı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru.

1981-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Beyləqan rayonunda anadan olub.

1988-1999-cu illərdə Beyləqan rayon Zahid Əhmədov adina Günəşli kənd orta məktəbində təhsil alıb.

1999-2003-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakultəsində mexanika ixtisası üzrə təhsil alıb.

2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası” ixtisası üzrə maqistraturaya qəbul olub.

2005-ci ildə maqistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2005-2008-ci illərdə “Deformasiya olunan bərk cisim mexanikasi” ixtisası üzrə “Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası” kafedranın aspirantı olub.

2011-ci ildə “İçərisində qeyri-bircins maye saxlayan deformasiya olunan boruda dalğalar” mövzusunda dissertasiya işini müdafiyə edib.

2012-ci ildən BDU-da müəllim, 2015-ci ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Subaydır.

Tədqiqat sahəsi: Bütöv mühit mexanikası:

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası,

Maye qaz mexanikası.

ELMİ IŞLƏRİN SİYAHISI

 1. Движение суспензии твердых частиц  в трубе.АМЕА-nın müxbir üzvü B.A. İsgəndərovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə XII Beynəlxalq konfransın tezisləri.”Bakı, 2006 s.144
 2. Nonlinear longwaves in dispersive liquid enclosed in visco-elastic tube.AMEA Xəbərləri fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyasış. Bakı, 2007s.177-184
 3. Волновые процессы при течении дисперсной жидкости  в вязкоэластичной трубке.Akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007.s.129-130
 4. Нелинейные длинные волны в дисперсной жидкости, заключенной в вязкоупругую трубку. АМЕA-nın həqiqi üzvüA.C. Hacıyevin 70-illik yubileyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə XIII Beynəlxalq konfransın tezisləri.Bakı,  2007.s.14
 5. Özlü elastik boruda real mayenin dalğavari hərəkəti.AMEA-nın müxbir üzvi Q.T.Əhmədovun 90 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007
 6. On influence of wall layer of sediment on the motion of suspension in pipe.Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri. Bakı, 2008
 7. Нелинейные волны при течении вязко-упругой жидкости в трубке.BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş konfransın tezisləri.Bakı., 2009
 8. Температурное напряжённо-деформируемое состояние трубы при неизотермическом движении газа.Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2009
 9. Нелинейные волны при движении вязкой жидкости в вязкоупругой трубке с осцилляторами.Mexanika –maşınqayırma. Bakı, 2009
 10. Нелинейные волны при движении вязкой жидкости в вязкоупругой трубке. ГНУ Механика машин, механизмов и материалов. Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси,  2010.
 11. Elastiki boruda özlü mayenin hərəkəti zamanı yaranan xətti dalğalar.BDU-nun Hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı, 2012
 12. Dəyişən en kəsikli boruda mayenin laminar axın rejimində hidrozərbə dalğalarının riyazi modelləşdirilməsi. Maşınşünaslıq. Bakı,  2013
 13. Özlü mayelərə Bernulli tənliyinin tətbiqi.zərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş  magistrant, doktorant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı,2014
 14. Mayenin laminar axın rejimində boruda yayılan dalğalar haqqında. “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” Riyaziyyat və mexanika institutunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans. Bakı,  2014.
 15. Решения нелинейных задач кусочно-линейного закона фильтрации.akı Dövlət Universitetinin 95-ci ildömününə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransının materialları.  Bakı 2014
 16. Уравнениянеразрывностидляфильтрационногопотокавтрубкетока.akı Dövlət Universitetinin 95-ci ildömününə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransının materialları.  Bakı, 2014
 17. Dəyişən en kəsikli boruda mayenin laminar axın rejimində hidrozərbə dalğalarının yayılması.zərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş ‘‘Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri ’’ adlı Respublika elmi konfransı. Bakı,  2013
 18. Elastiki boruda özlü sıxılmayan mayenin hərəkəti zamanı yaranan xətti dalğalar.kademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Neft-qaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər” Beynəlxalq elmi konfransı. Bakı,  2013
 19. Qazın boruda qeyri-izotermik hərəkətində temperatur  gərginlik-deformasiya vəziyyəti.ənc  alim  və  mütəxəssislərin  I  Beynəlxalq  Elmi Konfransı. Bakı,  2014
 20. Borudakı suspenziyanın hərəkətinə  divar qatındakı  çöküntünün təsiri haqqında.ənc  alim  və  mütəxəssislərin  I  Beynəlxalq  Elmi Konfransı. Bakı,2014
 21. Dəyişən en kəsikli mayenin axın rejimlərində hidrozərbə dalğalarının riyazi modelləşdirilməsi.zərbaycanın görkəmli alimi, AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Yusif Əmənzadənin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olunmuş “Mexanikanın klassik və müasir problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı,  2014
 22. Распространение волн в жидкости, протекающей в упругой трубке с учетом вязкоупругого трения окружающей среды.Международный научный журнал «Наука и Мир»,2015
 23. Elastiki sürtünməni nəzərə almaqla elastiki boruda axan mayedə dalğalar haqqında.zərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illiyinə həsr olunmuş   “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2015
 24. Elastiki boruda mayenin axın rejimlərində dalğaların riyazi modelləşməsi.MEA-nın müxbir üzvü  Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı,  2015
 25. Deformasiya olunan boruda elastiki sürtünməni nəzərə almaqla axan mayedə dalğalar.MEA-nın müxbir üzvü Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı,  2015
 26. Palçıq vulkanlarının müxtəlif strukturları üçün  dalğa sahələrinin riyazi modelləşdirilməsi haqqında.MEA-nın müxbir üzvü  Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı,  2015
 27. Boruda suspenziyanın hərəkətinə divardakı çöküntünün təsiri haqqında.edicated to the 93 Anniversary of the National leader of Azerbaijan,HeydarAliyev IV International Scientific Conference of Young Researchers, Qafqaz University, 2016
 28. Qazın boruda hərəkətində temperatur gərginlik deformasiya vəziyyəti haqqında.edicated to the 93 Anniversary of the National leader of Azerbaijan,HeydarAliyev IV International Scientific Conference of Young Researchers, Qafqaz University, 2016
 29. Движение жидкости в оболочке с учетом жесткости внешней среды.еждународный научный журнал «Наука и Мир»,2016
 30. Течение жидкости в вязко-упругой трубкеПульсационное движение двухфазной баротропной жидкости в упругой полубесконечной трубе с переменным круговым сечениемƏməkdar elm xadimi, professor ƏMİR ŞAMİL OĞLU HƏBİBZADƏNİN anadan  olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “FUNKSİONAL ANALİZ VƏ ONUN TƏTBİQLƏRİ”Adlı respublika elmi konfransın materialları. Bakı, 2016
 31. Özlü elastiki boruda özlü mayenin hərəkəti zamanı yaranan xətti dalğalar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ELMİ ƏSƏRLƏR №1  Bakı-2017, səh.64-70
 32. Qeyri bircins mayenin boruda hərəkətinə boru divarında yaranan çöküntünün təsiri Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti ELMİ ƏSƏRLƏR №1  Bakı-2017, səh.60-63
 33. Nazikdivarlı elastiki silindrik örtükdə mayedəki kiçik amplitudlu dalğaların yayılması Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Nəzəri və Tətbiqi Mexanika ali məktəblərarası elmi-texniki  jurnal, Bakı, №1-2(45-46) 2017,  səh.20-22
 34. Mayenin hərəkətinə boruda yaranan çöküntünün təsiri AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və  Mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları (02-03 noyabr 2017-ci il) Bakı-2017,səh.32-35
 35. Течение двухфазной баротропной жидкости в упругой трубке AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və  Mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları (02-03 noyabr 2017-ci il) Bakı-2017,səh.32-35
 36. Elastiki silindrik örtükdə mayedəki kiçik amplitudlu dalğaların yayılması haqqında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Riyaziyyatın Nəzəri və Tətbiqi problemləri beynəlxalq elmi konfransın Materialları 25-26 may 2017-ci il Sumqayıt ş., səh.102
 37. Gərginlikli qeyri-xətti anizotrop mühitlərdə dalğaların yayılması haqqında BDU Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (17-18 may) 2017-cı  il ,səh.128-130
 38. Mayenin elastiki örtükdə dalğavari hərəkəti haqqında BDU Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (17-18 may) 2017-cı  il ,səh.43-44
 39. Elastiki dalğaların amplitud xarakteristikaları haqqında BDU Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (17-18 may) 2017-cı  il ,səh.39-40
 40. Əyrixətli deşikli dartılmış nazik lövhənin qabarması haqqında BDU Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (17-18 may) 2017-cı  il ,səh.41-42
 41. Elastiki silindrik örtükdə mayedəki kiçik amplitudlu dalğaların yayılması haqqında     Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Riyaziyyatın Nəzəri və Tətbiqi problemləri beynəlxalq elmi konfransın Materialları 25-26 may 2017-ci il Sumqayıt ş., səh.102
 42. Borunun qazın hərəkəti nəticəsində gərginlik-deformasiya vəziyyəti haqqında     Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Riyaziyyatın Nəzəri və Tətbiqi problemləri beynəlxalq elmi konfransın Materialları 25-26 may 2017-ci il Sumqayıt ş., səh.175-176
 43. Волновое движение пузырьковой вязкой жидкости в вязкоупругой трубе    SCIENCE AND WORLD International scientific journal №7 (47),2017,Vol.1,Volgograd,стр. 10-11   İmpakt-faktor-0.325
 44. О пульсирующем потоке вязкой несжимаемой жидкости в многослойной вязкоупругой полубесконечной трубе SCIENCE AND WORLD nternational scientific journal 7 (47),2017,Vol.1,Volgograd,стр. 13-14   İmpakt-faktor-0.325
 45. О волнах в упругой трубке, в которой течет жидкость, учитывая жесткость окружающей среды SCIENCE AND WORLDInternational scientific journal 7 (47),2017,Vol.1,Volgograd,стр. 8-10   İmpakt-faktor-0.325
Bookmark and Share