Maral Mehtiyeva

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 80

e-mail: [email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1971-cı il, fevralın 21-də Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində anadan olub.

1977-1987-ci illərdə Bakı şəhər 160 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1987-1992-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1992-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987-1992, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992-1995, dissertant, Azərbaycan EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

1995, f.-r.e.n., «Hamar olmayan sahələrdə elliptik və parabolik tənliklərin həllinin sərhəd xassələri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1996- h/h, baş müəllim, dosent, Ali riyaziyyat kafedrası,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1993-1996, müəllim, Riyazi fizika tənlikləri kafedrası, BDU

1992-1993, elmi işçi, Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu, BDU

Apardığı dərslər:Ali riyaziyyat.

30 elmi məqalənin, 1 monoqrafiyanın və 1 dərsliyin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Modulyar ardıcıllıqlı maşınlar,Ehtimal nəzəriyyəsi, Optimal idarəetmə və Riyazi statistika üsullarının iqtisadiyyatda və ekologiyada tətbiqi, məsələn, iqtisadi artım templərinin tədqiq məsələləri və s.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2000,Bakı,Azərbaycan: Əhalinin həyat fəaliyyətinin problemlərinə aid I Beynəlxalq simpozium
 • 2001,Bakı,Azərbaycan:Əhalinin həyat fəaliyyətinin problemlərinə aid Beynəlxalq Elmi təcrübi konfrans
 • 2002,Sumqayıt,Azərbaycan:Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsimövzusunda IV Beynəlxalq konfrans
 • 2002,Bakı,Azərbaycan:Fövqəladə hallarda ekologiya və texnologiya problemləri mövzusunda II Beynəlxalq simpozium
 • 2007,Bakı,Azərbaycan:Fövqəladə hallarda təhlükəsizliyin idarə olunması adlı IV Beynəlxalq simpozium

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. О граничных свойствах решений параболических уравнений второго порядка Деп. В АзНИНТИ 21.12.92, №1931. Аз.Деп.науч. работы, №1, 1993
 2. О критерии регулярности граничных точек для класса параболических уравнений с разрывными коэффициентами  «Бакы Университетинин хябярляри», физика-рийазиййат елмляри серийасы. №2, 1993
 3. О сравнимости фундаментальных решений двух равномерно эллиптических операторов    Деп. В АзНИНТИ 06.04.94, №2 111. Аз.Деп.науч. работы, №1, 1994
 4. О вопросе регулярности граничной точки для равномерного эллиптического оператора с непрерывными коэффициентами      Материалы XI Республиканской конференции молодых ученых по математике и механике. Баку-16, 17 июня 1994 г. Часть II ИММ АН Азерб.
 5. Граничные свойства решений эллиптических и параболических уравнений в негладких областях        Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физ.-мат.наук, изд.БГУ 995
 6. Применение теории вероятности к определению спора на жилищную продукцию «Игтисадиййат вя щяйат», №10-12, 2000. Бакы
 7. Вероятно-статический анализ факторов спроса на жилищную продукцию         Тезисы доклада на I Международном симпозиуме по проблемам жизнедеятельности населения, Баку, 2000 г.
 8. Математические методы в прогнозировании структуры жилищного фонда      «Игтисадиййат вя щяйат», №3-5, 2001, Бакы
 9. Математические подходы к определению предпринимательских рисков в жилищном строительства          Тезисы доклада на Ме­­ж­дународной науч.-прак­ти­ческой конференции по проблемам жизнедеятельности человека, Баку, 2001 г.
 10. Математическая модель прослеживания пульса экономической активности      «Азярбайъан игтисадий­йатынын стратежи проблемляри» мювзусунда елми-практики конфрансынын материаллары, 14-15 март, 2002 Бакы, АДНА
 11. Применение теории оптимального управления к экономическим вопросам загрязнения окружающей среды        «Азярбайъан игтисадий­йатынын стратежи проблемляри» мювзусунда елми-практики конфрансынын материаллары, 14-15 март, 2002 Бакы, АДНА
 12. Математическая модель контроля над загрязнением с помощью выбора производственного процесса    «Еколоэийа вя щяйат фяалиййятинин мцщафизяси» мювзусунда IV Бейнялхалг конфрансынын материаллары, 17-19 апрел 2002-ъи ил, Сумгайыт
 13. Математическая модели оптимального контроля над загрязнением окружающей среды    «Игтисадиййат вя щяйат», №1-3, 2002, Бакы
 14. Математическая оптимального управления в эколого-экономических системах      «Игтисадиййат вя щяйат», №4-6, 2002, Бакы
 15. Математическая статистика в экологии: регресионно-корреляционный анализ загрязнения атмосферы авто-транспортом «Игтисадиййат вя щяйат», №4-6, 2002, Бакы
 16. Математическая статистика в экологии: исследование концентрации населения в городах и районах республики «Фювгяладя щалларда еколоэийа вя технолоэийа проблемляри» мювзусунда II Бейнялхалг симпозиумун материаллары, 8-10 октйабр, 2002-ъи ил, Бакы
 17. Математика в экономике: методы прогнозирования тренда в исследованиях некоторых экономических закономерностей        «Азярбайъан игтисадиййаты йцксялтш йолунда» (мягаляляр топлусу), II (X) бурахылыш, Бакы, Елм, 2002
 18. Алгоритм оптимального синтеза одного класса нелинейных модулярных машин      «Елми хябярляр», Сумгайыт Дювлят Университети, №4, 2002
 19. Эколого-вероятностные примеры определения предпринимательского риска      «Игтисадиййат вя щяйат», №4, 2003, Бакы
 20. К управляемости линейных последовательностно-клеточных машин с периодическими параметрами  Азярб.МЕА-нын хябярляри, ъилд XXIII, физика-рийазиййат елмляри серийасы, 2003
 21. Математическая статистика и теория вероятностей в экономике         Дярс вясаити. Чашыоьлу. Бакы, 2003
 22. К управляемости линейных последовательностьно-клеточных машин с периодическими параметрами  Азярбайъан МЕА-нын хябярляри, ъилд XXIII, физика-рийазиййат елмляри серийасы. №2, 2003
 23. Алгоритм построения ортогональных тестовых последовательностей для неполных двоичных много входновыходных налиинейных модулярных машин      «Елми хябярляр», Сумгайыт Дювлят Университети, №4, 2003
 24. Анализ и практическое приложение некоторых методов статистики и теории вероятностей к задачам экономических, социологических и медикобиологических исследований «Игтисадиййат вя щяйат», №3-4, 2004, Бакы
 25. Математические методы определения скорости изменения спроса на товары мааового потребления     «Игтисадиййат вя щяйат», №9-10, 2004, Бакы
 26. Применение интерполяционной формулы Лагранжа к различным отраслям знаний (Экономике, Экологии и др.)    «Игтисадиййат вя щяйат», журналы №5, 2005, Бакы
 27. Некоторые оптимальные модели при исследовании показателей экономического роста    «İtisadiyyat və həyat», jurnalı №3, 2006, Бакы
 28. Модулярные последовательности машины: основные результаты по теории и приложению  Монографийа, Бакы, Елм, 2006
 29. Математические подходы определения риска жизнодеятельности населения      Тезисы доклада на IV Международном Симпозиуме «Фювгяладя щалларда тящлцкясизлийин идаря олунмасы» 15-16 нойабр, 2007-ci il, Бакы
 30. Методы расчета средней величины при обработке статических материалов коммерческой сферы экономики        «Игтисадиййат вя щяйат», журналы №9, 2008, Бакы
 31. Формула полной реакции некоторого класса билинейных последовательностно-клеточных машин   Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Хябярляри, Физика-техника вя Рийазиййат Елмляри Серийасы, ъилд XXVIII, №3, 2008
 32. Необходимые условие оптимальности в некоторых задачах оптимального управления для линейных последовательностных машин      Научные известия Сумгаит­ского Государственного Университета, Раздел естественных и технических наук. 2009, Т.9, №1, с.14-18. с.14-8
 33. Двузначный аналог полинома Вольтерры для описания 3 Д-многомерных нелинейных модулярных динамических систем   Материалы XVII Международной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС, 2011), 25-31 мая 2011 г., Алушта.-М.: Ищд.-во МАИПРИНТ, 2011, с.166-1169
 34. Analitical desprition on the 3 D-Multidimensional nonlinear modular dynamic systems      Abstracts of IV Congress of Turkic World Mathematical Society, Baku, Azerbaijan, 1-3 July, 2011, p.33
 35. Представления решений одной модели многопараметрических билинейных модулярных динамических систем     Изн. НАН Азербайджана, Сер. Физ-техн. и мат. Наук: Информатика и проблемы управления, 2013. Т.XXXIII, №6. с.16-25
 36. Представления решений одной модели многопараметрических бияннийных модулярных динамических систем     Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Хябярляри, Физика-Техника вя Рийазиййат Елмляри Серийасы, ъилд XXVIII, №6, 2013
 37. Алгоритм построения моделей двойных динамических систем в классе 3 Д модулярных динамических систем     Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Хябярляри, Физика-Техника вя Рийазиййат Елмляри Серийасы, ъилд XXIVI, №6, 2014
 38. Об одной модификации метода Питерсона-Горснстейна-Цирлера для двоичных кодов Боуза-Чоудхури-Хоквингема Сумгайыт Дювлят Университетинин Елми хябярляри, №2, 2016. ъилд 16, сящ.16-20
 39. Модификация метода Питерсона-Горснстейна-Цирлера приведением матрицы к треугольному виду (двоичный случай), Журнал «Электронное моделирование», Украина, Киев, том 38, 2016. №5, с. 11-21
 40. The technique enhancing effectiveness of one modification,s of algorithm Peterson-Gorenstein-Zierler Journal of Engineering and Applied Sciences, Islamic Republic of Pakistan, 2016

 

KITABLAR

 1. Математическая статистика и теория вероятности в экономике.-Dərs vəsaiti, Çaşıoğlu, Bakı, 2003, 196 s.
 2. Модулярные последовательностные машины: основные результаты по теории и приложению.- tonoqrafiya, Bakı, Elm, 2006-cı il,234 s.
Bookmark and Share