Matilda Tağıyeva

Matilda Tağıyeva

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail: funksionalanaliz@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1941-ci il, sentyabrın 21-də Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olub

1948-1958-ci illərdə Rusiya Federasiyasının Çerepovtsa şəhər orta məktəbində oxuyub

1961-1963-cü illərdə Çerepovtsa Pedaqoji İnstitutunda təh­sil alıb

1963-1967-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1970-ci ildən BDU-da çalışır

Subaydır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1961-1963, tələbə, Çerepovtsa Pedaqoji İnstitutu,Rusiya

1963-1967, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1967-1970,aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1971, f.-r.e.n., «Некоторые спектральные свойства вполне непрерывных операторов в банаховом пространстве, рационально зависящих от спектрального параметра»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1979- h/h , dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,

1970-1979, asistent, baş müəllim, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1958-1961, laborant, Çerepovtsa (Rusiya) metal zavodu

Apardığı dərslər: Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

25 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Ümumiləşmiş analitik funksiyalar sinifində yaxınlaşmalar nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. О равномерной сходимости ряда по обобщенным полиномам Фабера к обобщенной аналитической функции внутри области. Вестник БГУ, серия Физико-математических наук, №1, 2004
  2. О приближении обобщенных интегралов типа Коши (теория Векуа). Вестник БГУ, серия Физико-математических наук, №4, 2006
  3. О сходимости рядов по обобщенным полиномам Фабера внутри области. Вестник БГУ, серия Физико-математических наук, №3, 2008
  4. Оценки норм обобщенных операторов Фабера и некоторые их применения. Тезисы доклада по конференции, посвященной 85-летию Г.А.Алиева.2008
Bookmark and Share