Matilda Tağıyeva

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail: funksionalanaliz@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1941-ci il, sentyabrın 21-də Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olub

1948-1958-ci illərdə Rusiya Federasiyasının Çerepovtsa şəhər orta məktəbində oxuyub

1961-1963-cü illərdə Çerepovtsa Pedaqoji İnstitutunda təh­sil alıb

1963-1967-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1970-ci ildən BDU-da çalışır

Subaydır

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1961-1963, tələbə, Çerepovtsa Pedaqoji İnstitutu,Rusiya

1963-1967, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1967-1970,aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1971, f.-r.e.n., «Ümumiləşmiş analitik funksiyalar sinifində yaxınlaşma nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1979- h/h , dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,

1970-1979, asistent, baş müəllim, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1958-1961, laborant, Çerepovtsa (Rusiya) metal zavodu

Apardığı dərslər: Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

25 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Ümumiləşmiş analitik funksiyalar sinifində yaxınlaşmalar nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 

 1. Теоремы типа Фрагмена-Линделефа для псевдованалитических функций Ученые записки АГУ им.С.М.Кирова 1969 г
 2. О представлении обобщенных аналитических функций рядами псевдомолиномов ДАН СССР,1970г.Т 195, № 5
 3. О представлении обобщенных аналитических функций обобщенными полиномами Ученые записки,АГУ,  1971, 2
 4. Об интерполировании псевдополиномами в комплексной области Ученые записки,АГУ,  1971, 1
 5. Об интерполировании и приближении в классе обобщенных аналитических функций   Кандидатская диссертация 1971 г.
 6. Теоремы единственности для обобщенных аналитических функций,получаемые с помощью Деп. 1974 г. РИС Мат 96 167.Деп в ВИНИТ № 1384-74интерполяционных процессов типа Абеля-Гончарова
 7. Теоремы единственности для целых обобщенных аналитических функций Ученые записки АГУ,1976
 8. Задача «о двух точках» в классе целых обобщенных аналитических функций Ученые записки АГУ,1976
 9. О скорости приближения обобщенных аналитических функций в замкнутой области Научные труды МВ и ССО Азерб.ССР,сер. Физ-мат 1980
 10. О сходимости обобщенных интерполяционных полиномов Лагранжа Исследования по линейным операторам и их приложения, Баку 1982 г.
 11. О скорости приближения обобщенных аналитических фунций частными суммами ряда по обобщенным полиномам Фабера на континуумах Сборник «Приближение обобщенными аналитическими и сферическими функциями» АГУ, 1983
 12. О росте целых обобщенных аналитических функций,представленных рядами по обобщенным полиномам Гончарова Сборник «Приближение обобщенными аналитическими и сферическими функциями» АГУ, 1983
 13. Об интерполировании обобщенными рациональными функциями в многосвязной области Сборник «Линейные операторы и их приложения» АГУ, 1986 г
 14. О рациональной  аппроксимации обобщенных аналитических функций Сборник «Исследование по теории линейных операторов» АГУ, 1987 г.
 15. Обобщенный оператор Фабера и его свойства Сборник «Линейные операторы и их приложения» АГУ, 1989 г.
 16. Об обратном обобщенном операторе Фабера Проъеединг оф Аз.М.С. В1,1994
 17. Применение обобщенного оператора Фабера к вопросам аппроксимации в классе обобщенных аналитических функций Прос.Азерб.Матн.Соъ.1996.В 1
 18. О сходимости обобщенных полиномов Фабера внутри области Тезисы научной конференции,посвященной 80-летию Университета,75-летию Г.А.Алиева 1998 г.
 19. О представлении обобщенных аналитических функций рядами по обобщенным полиномам Фабера внутри области Вестник БГУ, сер. Физ-мат 2002 г. № 1
 20. О равномерной сходимости ряда по обобщенным полиномам Фабера к обобщенной аналитической  функции внутри области Вестник БГУ, сер. Физ-мат 2004 г. № 1
 21. О приближении обобщенных интегралов типа Коши  Бакы Университетинин хябярляри 2006,  № 4
 22. Тагиева М.А. Оценки норм обобщенных операторов Фабера и некоторые их при­­­менения. Щ.Ялийевин 85 иллик йубилейиня щяср олунмуш республика елми кон­фран­сы­нын материаллары. Бакы Дювлят Университетинин няшриййаты, 2008, Бакы, сящ.102.
 23. Тагиева М.А. О сходимости рядов по обобщенным полиномом Фабера. Вестник  БГУ, №3, 2008, стр. 34-37
 24. Об апроксимации  обобщенных аналитических функций в замкнутом пространстве. Вестник БГУ, сер.физ-мат.наук, №2,  2015.
 25. О сходимости рядов по обобщенным по обобщенным полиномам Фабера с весом внутри области. Вестник БГУ, сер.физ-мат. наук, №2,  2016.
Bookmark and Share