Мазахир Панахов

Кандидат физико-математических наук, доцент

Рабочий телефон : (+994) 12 438 05 82

e-mail: mazahirpanahov@mail.ru

 

КОРОТКО О СЕБЕ

Родился 28-го августа 1946 года, в городе Геокчай, Азербайджанской Республики

1953-1964 годах учился в средней школе №1 города Геокчай

1964-1969 годах учился на очном отделении Механико-математического факультета БГУ

С 1973-го года работает в БГУ

Женат, имеет 2 детей

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ

1964-1969, студент, Механико-математического факультета, БГУ

1970-1972, аспирант, кафедры Математики, Физического факультета, БГУ

1976, к.ф.-м.н., «Периодические и почти периодические решения нелинейного уравнения гиперболического типа»

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 2006 по н/в, доцент, кафедры Математического анализа, Механико-математического факультета, БГУ

1988-2005, доцент, кафедры Математики, Физического факультета, БГУ

1978-1988, старший преподаватель, кафедры Математики, Физического факультета, БГУ

1973-1978, преподаватель, кафедры Математики, Физического факультета, БГУ

Преподаваемые уроки: Математический анализ (в ступени бакалавр), Нелинейный анализ (в ступени магистр)

Автор 23 научных статьей, 4 книг и 3 методических пособий

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Исследование существования и характера решений некоторых задач, поставленного для нелинейных уравнений гиперболического и параболического типа

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ И СЕМИНАРАХ

 • 1972, Ашхабад, Туркмения: «I Республиканская конференция, посвященная дифференциальным уравнениям»
 • 1975,Минск, Белоруссия: «IV Республиканская конференция, посвященная Белорусским математикам»

СПИСОК НЕКОТОРЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ

 1. Qeyri-xətti istilikkeçirmə tənliyi üçün Koşi məsələsi. - Fizikanın aktual problemləri, BDU, Bakı, 2004.
 2. Qeyri-xətti hiperbolik tənlik üçün bir Qursa məsələsi haqqında.- Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor,Y.C.Məmmədovun 75 illiyinə həsr olunmuş konfransın tezisləri, Bakı,2006.
 3. Xətti operator tənliklərin ardıcıl yaxınlaşmalar üsulu ilə həlli.- Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.İ.Hüseynovun 100 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı,2007.
 4. Sonsuz simin rəqs tənliyi üçün bir qarışıq məsələ.-Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor Q.T.Əhmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007.
 5. «Ramanucan ədədləri haqqında» məqalə.BDU-nun elmi əsərləri, S.A.Ramanucanın bir hipotezi haqqında, Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri, Bakı 2013; Qeyri xətti hiperbolik tip tənliyin  -də klassik həlli,
 6. Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri Bakı 2014, Cəbri tənliyin həlli üçün kvazixəttiləşdirmə üsulu. Ə.Ş.Həbibzadənin 100 illiyinə həsr olunmuş “Funksioanl analiz və onun tətbiqləri” Respublika elmi konfransının materialları,  Bakı 2016.

КНИГИ

 1. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsindən məsələ həllinə dair rəhbərlik və çaləşmalar.- Bakı, 2000, 220 səh.
 2. Ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri.- Bakı,2003,207 səh.
 3. Xətti cəbr və sonlu ölçülü xətti operatorlar nəzəriyyəsinin elementləri.-Türkiyə, Sakarya,2004, 327 səh.
 4. Xətti cəbrin əsasları.- Bakı,2005, 255 səh.
 5. Riyazi fizikanın bəzi klassik məsələlərinin həll üsulları.- Bakı,2006,76 səh.
 6. Xətti cəbr və sonlu ölçülü xətti operatorlar nəzəriyyəsinin elementləri.-Türkiyə, Sakarya,2006, 327 səh. (Təkrar nəşr).
 7. Xətti cəbr və sonlu ölçülü xətti operatorlar nəzəriyyəsinin elementləri.-Türkiyə, Sakarya,2009, 327 səh. (Təkrar nəşr).
 8. Xətti cəbrin əsasları.- Bakı,2011, 255 səh. (Təkrar nəşr).
Bookmark and Share