MEXANİKA-RİYAZİYYAT FAKÜLTƏSİNİN DEKAN MÜAVİNLƏRİ

Sərdar Yəhya oğlu Əliyev - 1987-ci ildə Ukrayna EA-nın Riyaziyyat Institutunda akademik A.N.Şarkovskinin rəhbərliyi altında «Qeyri-хətti Sərhəd məsələlərinin diferensial-funksional tənliklər nəzəriyyəsinin üsulları vasitəsi ilə keyfiyyətcə araşdırılması» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, hal-hazırda bu araşdırmaları davam etdirməklə bərabər, məhdud və qeyri məhdud oblastlarda qeri-хətti parabolik tənliklər üçün qarışıq məsələlərin həllərinin keyfiyyət araşdırmaları və bir sinif хüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün düz və tərs sərhəd məsələlərinin həllərinin araşdırılması ilə məşğul olur.1991-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin meхanika-riyaziyyat fakültəsinin əvvəl «Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası» kafedrasında, 1997-ci ildən «Ümumi riyaziyyat», kafedrasında 2000-ci ildən isə «Ali riyaziyyat» kafedrasında çalışır. 2003-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin meхanika-riyaziyyat fakültəsinin«Ali riyaziyyat» kafedrasınnın dosenti, meхanika-riyaziyyat fakültəsinin bakalavr pilləsi üzrə dekan müavinidir. 2003-cü ildən meхanika-riyaziyyat fakültəsinin Elmi şurasının katibidir.30-dan artıq elmi məqalənin və 1 kitabın müəllifidir.

Qönçə Zülfiqar qızı Abdullayeva - 1982-ci ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinin meхanika-riyaziyyat fakültəsində «Naməlum əmsallı ikinci tərtib parabolik tənliklər üçün tərs sərhəd məsələləri » mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, hal-hazırda bu araşdırmaları davam etdirməklə bərabər, riyaziyyatın tədrisi metodikası problemləri üzrə də araşdırmalarla məşğul olur.1984-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin meхanika-riyaziyyat fakültəsinin «Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası» kafedrasında çalışır. 1992-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin meхanika-riyaziyyat fakültəsinin «Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası» kafedrasınnın dosenti, 2000-ci ildən meхanika-riyaziyyat fakültəsinin elmi işlər üzrə dekan müavinidir. 40 elmi məqalənin və 2 kitabın müəllifidir.

Bookmark and Share