MEXANİKA-RİYAZİYYAT FAKÜLTƏSİNİN DEKANI

Professor Nizaməddin Şirin oğlu İsgəndərov 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmiş, 1979-1981-ci illərdə AZEA-nin Mexanika-Riyaziyyat İnstitutunda baş laborant, 1981-1983-cü illərdə Ukrayna EA-nın Riyaziyyat İnstitutunda stajor-tədqiqatçı, 1983-1986-cı illərdə isə aspirant olmuşdur. 1986-cı ildə  prof L.P.Nijnikin rəh­bər­li­yi altında Kiyevdə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

O, 1986-1993-cü illərdə EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda kiçik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi vəzifələrində, 1993-1997-ci illərdə Türkiyə Respublikasının Yıldız Teknik Universitetində (İstanbul) doktor-professor, 1997-1999-cu illərdə isə Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda laboratoriya müdiri və şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışdır. Prof.N.Ş. İsgəndərov 1999-cu ildən BDU-da çalışır. O, 2003-cü ildən fizika-riyaziyyat elmləri doktorudur və hal-hazırda "Diferensial və İnteqral tənliklər" kafedrasının professoru, mexanika-riyaziyyat fakültəsinin dekanıdır.

Birtərtibli hiperbolik və adi diferensial tənliklər sistemi üçün yarımoxda düz və tərs səpilmə məsələlərinin öyrənilməsi istiqamətində elmi tədqiqat işləri aparır. Onun 65-dən çox elmi məqaləsi və 1 monoqrafiyası nəşr olunmuş, 6 tələbəsi namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Bakalavr pilləsində "Differensial tənliklər", magistraturada pilləsində isə "Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi", "Daxiletmə teoremləri və onun tətbiqləri" fənnləri üzrə mühazirlər aparır. O, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda "Funksional analiz" şöbəsinin müdiridir (0.5 ştat).

 

Bookmark and Share