Məhəmməd Axundov

Məhəmməd Axundov

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

İş telefonu: (+994) 12 510 34 28

e-mail: makhundov@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-ci il mayın 24-də Bakıda anadan olub

1958-1968-ci illərdə 150 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə oxuyub

1968-1973-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültələrində «Mexanika» ixtisası üzrə təhsil alıb

Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-1973, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1977, f.r.e.n., «Elastiki anizotrop ikirabitəli yarımmüstəvi üçün əsas sərhəd məsələləri»

1991, f.r.e.d., «Zədələnən irsi mühitlərin deformasiyalanması və dağılması»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992 - h/h , professor, Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

1985-1992 dosent,Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

1980-1985 baş müəllim, Nəzəri mexanika kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1979-1980 baş elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU

1974-1979, assistent, Nəzəri mexanika kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1973-1974, baş mühəndis, Nəzəri mexanika kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Nəzəri mexanika, Bütöv mühit mexanikası, Materiallar müqaviməti, Elastiklik və plastiklik nəzəriyyasi

111 məqalənin və iki kitabın müəlifidir

10 elmi namizədi hazırlayib

TƏDQIQAT SAHƏSI

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1995, Riqa, Latviya: «Kompozit materiallar mexanikası», IX Beynəlxalq konfrans
 • 1998, S.Peterburq,Rusiya:Beynəlxalq konfrans «Yeraltı şəhər: qeotexnoloqiya və memarlıq»
 • 2000, Moskva, Rusiya: Qeotexnikada kompyutor üsullarının tətbiqinə aid Beynəlxalq konfrans
 • 2001, İstanbul,Türkiyə: «Qrunt mexanikası və mühəndis qeotexnikası», XV Beynəlxalq konfrans
 • 2003, Azov, Rusiya: Elastiklik nəzəriyyəsi üzrə III Ümümrusiya konfrans
 • 2006, Riqa, Latviya: «Kompozit materiallar mexanikası» XIV Beynəlxalq konfrans
 • 2008, Riqa, Latviya: «Kompozit materiallar mexanikası» XV Beynəlxalq konfrans

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Reaksiyaya malik olan bərk cismin modeli və onun biomexanikanın dinamik məsələlərinə tətbiqi. 1985
 2. Kompozit strukturların deformasiyalanmasının və səpələnmiş dağılmasının mexanizmi. 1992
 3. Zadələnən laylı sistemlərin qeyri elastiki dağılmasının geyri xətti dinamikası. 1995
 4. Zadələnən anizotrop mühitdə magistral çatın yayılması. 1998
 5. Anizotrop nazimçarxın səpələnmiş dağılması. 2005
 6. Bioelastiki cismin qeyri xətti modeli. 2007

KITABLAR

 1. Çoxrabitəli quraşıq elastiki mühit məsələlərinin həlli üsulları. 1999
 2. Qrunt əsasların hesablanmasının Vinkler üsulu. 1999
Bookmark and Share