Miqdad İsmayılov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Müəllim

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail:miqdadismayilov@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1981-ci il, yanvarın 12-də Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonunun Nağaraxana kəndində anadan olub.

1988-1998-ci illərdə Şamaxı rayonunun Qızmeydan kənd orta məktəbində oxuyub.

1998-2002-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

2008-ci ildən BDU-da çalışır.

Evlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1998-2002, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2002-2004, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2005-2008, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2009, f.-r.e.n., «Öz-özünə qoşma olmayan bəzi operatorlar siniflərinin spektral xassələrinin tədqiqi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008- h/h , müəllim, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Funksional analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi.

8 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Spektral operatorlara yaxın operatorların xassələrinin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006, Bakı, Azərbaycan: Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor B.İsgəndərovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş VII beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Sakarya, Türkiyə: II Türk Dünyası matematik sempozyumu

ELMİ ƏSƏRLƏRİ


 1. On spectrum property of matrix operators in Banach space. Труды ИММ, НАНА. т. xxv, 2006, ст. 47-52.
 2. On spectral representation and operator calculation of a class of operators in Banach space. Труды ИММ, НАНА.  XXVI, 2006,  97-106.
 3. Об операторном исчислении некоторого класса операторов в банаховом пространстве. Тезисы VII Международной конф. по мат. и мех., посв. 70 -ю чл.-корр. НАНА, профессора Б.А.Искендерова, Баку, 17 мая,2006 г, с.86.
 4. Исследование спектра и спектральности некоторых матричных операторов в банаховом пространстве. Вестник БГУ, серия  физико-математических наук, 2007, № 2, с. 36-43.
 5. Спектральность матричных операторов в прямой сумме банаховых пространств. Вестник БГУ, серия физико-математических наук, 2007, №4, с. 47-58.
 6. On operator calculus of some class of unbounded operators in Banach space. Proceedings of IMM of NAS of Azerb. Volume XXVI (XXXIV), 2007, pp. 79-93.
 7. On spectrum properties of matrix operators in direkt sum Banach space. Sakarya Universitesi, II Türk Dünyası matematik sempozyumu, Temmuz, 2007, s. 13.
 8. Исследование типа некоторого матрич-ного оператора в банаховом пространстве, Тезисы Научной конференции  посв. 100-летию, академика А.И.Гусейнова, Баку, 2007 г.,с. 78-79.
 9. Исследование спектральных вопросов некоторых классов несамосопряженных операторов Кандидатская диссертация, Баку 2008,
 10. On -Bessel systems. Proceedings of IMM of NAS of Azerb. V. XXXIII (XLI), 2010, 89-94.
 11. -Hilbert  systems. Proc. of IMM of NAS of Azerb. V. XXXII(XL), 2010, 119-122.
 12. О -бесселевых системах. Тезисы межд. конф. посв. 80-летию акад. Ф.Г.Максудова, Баку, 2010, 181-182.
 13. -Bessel systems.Trans.of IMM of NAS of Azerb. V. XXX (XLI), № 7, 2010, 35-40.
 14. Об эквивалентных свойствах систем,  близких  к -базису в банаховых пространствах. Вестник БГУ. Серия физико-математических наук, № 3, 2011, 23-29.
 15. Об альтернативных дуальных -фреймах в банаховом пространстве.Мат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. З.И.Халилова, 2011, с. 177-180.
 16. О связи между -бесселевостью и -гильбертовостью системыМат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. З.И.Халилова, 2011, с. 175-176.
 17. Об обобщениях бесселевых и гильбертовых систем в банаховых пространствах, Мат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. З.И.Халилова, 2011, с.181-184.
 18. О критерии бесселевости системыМат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. З.И.Халилова, 2011, с. 185-186.
 19. Some Generalizations of Riesz Fisher TheoremInt. Journal of Math. Analysis, Vol. 5, 2011, no. 37, 1803 – 1812.
 20. On -frames in Banach spacesInt. Journal of   Math. Archive-2(12), 2011, Page: 2578-2584.
 21. Гильбертовы обобщения -бесселевых системИзв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 2011. Т. 11. Сер. Математика. Механика. Инфор., вып. 3, ч. 2, 3-10.
 22. Гильбертовые обобщения -бесселевых системНаучные труды, сер. физ.-матю и техн. наук, Нахчыван ГУ, 2011,№ 1(35), 21-28.
 23. On the solution for a class of third order pseudohyperbolic equations. Journal of Contemporary Applied Mathematics, v.1, 2011,  № 1, 43-53.
 24. On close -bases. Trans.of IMM of NAS of Azerb. V. XXXI, № 4, 2011, pp. 95-102.
 25. On continuability of  -Bessel systems with respect to -space . Journal of Contemporary Applied Mathematics, v.1, 2011,  № 2, 1-7.
 26. О неравенствах Рисса-Фишера и Харди–Литтлвуда с векторнозначными коэффициентамиMатериалы 16-й Саратовской зимней школы 27 января – 3 февраля  2012 года, 78-79.
 27. Об устойчивости атомарного  -разложенияМат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. И.И.Ибрагимова, 2012, с.  113-115.
 28. Устойчивость банахового -фреймаМат. Меж. Конф., посвященной 100-юакад. И.И.Ибрагимова, 2012, с.115-117.
 29. О спектре некоторых классов матричных операторовИзв. Сарат. ун-та, нов. сер. 2012, т. 12. сер. Матем. Механика. Инф., вып. 2. с. 3-6.
 30. О возмущении -базиса относительно пространстваVII Международный симпозиум. Ряды Фурье и их приложения, Растов-на-Дону, 2012
 31. On perturbation of -Bessel bazis in Banach spaces with respect to Abstracts collection on new challenges in the European area: International Baku forum of young scientists dedicated to the 90-th anniversary of national leader Heydar Aliyev .2013, 67-68;
 32. Об устойчивости -базиса и -фрейма в банаховых пространствахВестник БГУ. Серия физико-математических наук, № 2, 2012, 51-61.
 33. On perturbation of -bazis  in Banach spaces with respect to CB-space. Trans.of IMM of NAS of Azerb. V. XXXIII, № 1, 2013, pp. 35-40.
 34. On perturbation of -Bessel bazis in Banach spaces with respect to Proceedings of the Institute of applied Mathematics, v.2, №1, 2013, p. 84-89.
 35. Об одном критерии -гильбертовости системы в банаховом пространстве относительно КB-пространстваАктуальные проблемы математики и информатики. Тезисы международной конференции  посвященной 100-ю со дня рождения Г. Алиева. 2013, 155-156.
 36. О возмущении банахового -фрейма. Вестник БГУ. Серия физико-математических наук, № 4, 2013, 70-77.
 37. О некоторых результатах устойчивости -атомарного разложенияTrans.of IMM of NAS of Azerb. XXXIV, № 1, 2014, pp. 67-72.
 38. О сопряженных системах к -фреймам, Актуальные проблемы математики и механики,  международная конференции  посвященная 55-ю ИММ, 2014, с. 185
 39. -frames, -atomic decompositions, Banach -frames and their perturbations under Neotherian maps, Proceedings of the  Institute of Mathematics  and Mechanics, National Academy of Sciences of Azerbaijan,  Volume 40, № 2, 2014, p. 78-87.
 40. On -frames and conjugate systems in Banach spacesSahand Communications in Mathematical Analysis (SCMA) 2014, 19-29.
 41. On generalizations of Riesz and Paley theorems in Lebesgue generalized spaces, International conference Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications, 2015, p. 77.
 42. Об одной одномерной смешанной задачи для псевдогиперболического уравнения третьего порядкаМатериалы международной научной конференции посвященная 55-ию со дня рождения проф. Я. Дж. Мамедова, 2015, с. 289-291.
 43. On stability of -Riesz basis,International Workshop on Non-Harmonic Analysis and Differential Operators, Baku, Azerbaijan, 25-27 may, 2016, 54-55.
 44. On one generalization of frame in Banach spaces,International Workshop on Non-Harmonic Analysis and Differential Operators, Baku, Azerbaijan, 25-27 may, 2016, 54-55.
 45. On a Generalization of the Hilbert Frame generated by the Bilinear Mapping Jornal of Function Spaces, 2016, p. 1-8
 46. О  –фреймовости последовательности при бесконечной операторной матрице.Современные проблемы теории функций и их приложения, Материалы 18-й Саратовской зимней школы, 27 января -3 февраля 2016 года, 143
 47. On alternative dual -frames in Banach space.TWMS J. Pure Appl. Math, 2016,  v. 1, № 3, 46-54
 48. О полноте некоторого пространства последовательностей функции обобщенного пространства Лебега. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü illik yübilеyinə həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17-18 may, 2017, səh.186.
 49. -  Bessel and   -Hilbert systems in nonseparable Banach spaces. Modern problems of mathematics and mechanics proceedings of the International conference devoted to the 80-th anniversary of academician Akif Gadjiev, Desember 6-8, 2017, Baku, Azerbaijan, p.100-101.
 50. О  некоторых свойствах  пространства  . AMEA-nın müxbir üzvü, tаnınmış аlim və görkəmli riyаziyyаtçı  f.r.e.d. , professor  Qoşkаr Tеymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mеxаnikаnın  aktual  problеmləri» аdlı  Rеspublikа elmi konfransınnın materialları, Bakı 2017,02-03 noyabr, səh. 198-199.
 51. Hilbert fəzalarında Bessel inikaslar haqqında. Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17-18 may, 2018, səh.61-62.
Bookmark and Share