Miqdad İsmayılov

 

Miqdad İsmayılov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Müəllim

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail:miqdadismayilov@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1981-ci il, yanvarın 12-də Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonunun Nağaraxana kəndində anadan olub.

1988-1998-ci illərdə Şamaxı rayonunun Qızmeydan kənd orta məktəbində oxuyub.

1998-2002-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

2008-ci ildən BDU-da çalışır.

Evlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1998-2002, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2002-2004, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2005-2008, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2009, f.-r.e.n., «Öz-özünə qoşma olmayan bəzi operatorlar siniflərinin spektral xassələrinin tədqiqi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008- h/h , müəllim, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Funksional analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi.

8 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Spektral operatorlara yaxın operatorların xassələrinin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006, Bakı, Azərbaycan: Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor B.İsgəndərovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş VII beynəlxalq elmi konfrans
 • 2007, Sakarya, Türkiyə: II Türk Dünyası matematik sempozyumu

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Banax fəzasında matris operatorların spektrallığı.- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri, Bakı, 2006, XXV c., səh.47-52.
 2. Banax fəzasında bəzi matris operatorların spektrallığının və spektrinin tədqiqi.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2007, № 2, səh. 36-43.
 3. Banax fəzaların düz cəmində matris operatorların spektrallığı.- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2007, № 4, səh. 39-45.
 4. Banax fəzasında bir sinif operatorların spektral ayrılışı və operator hesabı haqqında.- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri, Bakı, 2006, XXVI (XXXIV) c., №7, səh.97-106.
 5. Banax fəzasında bir sinif qeyri-məhdud operatorların spektral ayrılışı və operator hesabı haqqında.- Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun əsərləri, Bakı, 2007, XXVI (XXXIV) c., səh.79-93.
 6. Bir sinif operatorların Banax fəzasında operator hesabı haqqında.- Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor B.İsgəndərovun 70 illik yubileyinə həsr olunmuş VII beynəlxalq elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2006, səh.86.
 7. Banax fəzasında matris operatorun tipinin tədqiqi.- Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.İ.Hüseynovun 100 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007, səh. 78-79.
 8. Banax fəzaların düz cəmində matris operatorların spektral xassələri haqqında.- Sakarya Universitesi, II Türk Dünyası matematik sempozyumu, Temmuz, 2007, s. 13.
 9. On -Bessel systems.Proceedings of IMM of NAS of Azerb. V. XXXIII (XLI), 2010, 89-94.
 10. -Hilbert  systems.Proc. of IMM of NAS of Azerb. V. XXXII(XL), 2010, 119-122.
 11. О -бесселевых системах.Тезисы межд. конф. посв. 80-летию акад. Ф.Г.Максудова, Баку, 2010, 181-182.
 12. -Bessel systems. Trans. of IMM of NAS of Azerb. V. XXX (XLI), № 7, 2010, 35-40.
 13. Об эквивалентных свойствах систем,  близких  к -базису в банаховых пространствах. Вестник БГУ. Серия физико-математических наук, № 3, 2011, 23-29.
 14. Об альтернативных дуальных -фреймах в банаховом пространстве.Мат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. З.И.Халилова, 2011, с. 177-180.
 15. О связи между -бесселевостью и -гильбертовостью системы.Мат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. З.И.Халилова, 2011, с. 175-176.
 16. Об обобщениях бесселевых и гильбертовых систем в банаховых пространствах.Мат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. З.И.Халилова, 2011, с.181-184.
 17. О критерии бесселевости системы.Мат. Меж. Конф., посвященной 100-ю акад. З.И.Халилова, 2011, с. 185-186.
 18. Some Generalizations of Riesz Fisher Theorem.Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 5, 2011, no. 37, 1803 – 1812.
 19. On -frames in Banach spaces. Int. Journal of   Math. Archive-2(12), 2011, Page: 2578-2584.
 20. Гильбертовы обобщения -бесселевых систем.Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. 2011. Т. 11. Сер. Математика. Механика. Инфор.,вып. 3, ч. 2, 3-10.
 21. Гильбертовые обобщения -бесселевых систем.Научные труды, сер. физ.-матю и техн. наук, Нахчыван ГУ, 2011,№ 1(35), 21-28.
 22. On the solution for a class of third order pseudohyperbolic equations.Journal of Contemporary Applied Mathematics, v.1, 2011,  № 1, 43-53.
 23. On continuability of  -Bessel systems with respect to -space .Journal of Contemporary Applied Mathematics, v.1, 2011,  № 2, 1-7.
 24. О неравенствах Рисса-Фишера и Харди –Литтлвуда с векторнозначными коэффициентами.Mатериалы 16-й Саратовской зимней школы 27 января – 3 февраля  2012 года, 78-79.
 25. Об устойчивости атомарного  -разложения.Мат. Меж. Конф., посвященной .100-ю акад. И.И.Ибрагимова, 2012, с.  113-115.
 26. Устойчивость банахового -фрейма.Мат. Меж. Конф., посвященной 100-юакад. И.И.Ибрагимова, 2012, с.115-117.
 27. О спектре некоторых классов матричных операторов.Изв. Сарат. ун-та, нов. сер. 2012, т. 12. сер. Матем. Механика. Инф., вып. 2. с. 3-6.
 28. О возмущении -базиса относительно пространства.VII Международный симпозиум. Ряды Фурье и их приложения, Растов-на-Дону, 2012
 29. On perturbation of -Bessel bazis in Banach spaces with respect to .Abstracts collection on new challenges in the European area: International Baku forum of young scientists dedicated to the 90-th anniversary of national leader Heydar Aliyev .2013, 67-68;
 30. Об устойчивости -базиса и -фрейма в банаховых пространствах.Вестник БГУ. Серия физико-математических наук, № 2, 2012, 51-61.
 31. On perturbation of -bazis  in Banach spaces with respect to CB-space.Trans. of IMM of NAS of Azerb. V. XXXIII, № 1, 2013, pp. 35-40.
 32. On perturbation of -Bessel bazis in Banach spaces with respect to .Proceedings of the Institute of applied Mathematics, v.2, №1, 2013, p. 84-89.
 33. Об одном критерии -гильбертовости системы в банаховом пространстве относительно КB-пространства.Актуальные проблемы математики и информатики. Тезисы международной конференции  посвященной 100-ю со дня рождения Г. Алиева. 2013, 155-156.
 34. О возмущении банахового -фрейма.Вестник БГУ. Серия физико-математических наук, № 4, 2013, 70-77.
 35. О некоторых результатах устойчивости -атомарного разложения.Trans. of IMM of NAS of Azerb. XXXIV, № 1, 2013, pp. 67-72.
 36. О сопряженных системах к -фреймам.Актуальные проблемы математики и механики,  международная конференции  посвященная 55-ю ИММ, 2014, с. 185
Bookmark and Share