Misir Rəhimov

Misir Rəhimov

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,professor

İş telefonu: (+994) 12 438 54 23

e-mail:rahimovmisir@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1934-cü il, avqustun 1-də Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun Mərzili kəndində anadan olub.

1941-1951-ci illərdə Ağdam rayonunun Novruzlu kənd orta məktəbində oxuyub.

1958-1963-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1970-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1958-1963, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1967-1970, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, Voronej Dövlət Universiteti

1980, f.-r.e.n., «Oblast qiymətləri kommutativli olan inikasların spektral nəzəriyyəsi»

1997, f.-r.e.d., «Xətti operatorların çoxölçülü spektral nəzəriyyəsi »

İki bitmiş və tanınmış nəzəriyyə müəllifi:

«Спектральная теория отображений топологического пространства в алгебру эндоморфизмов банахова пространства и ее приложения»;

«Спектральная теория линейных операторов, действующих из одного коиплексного пространства в другое и ее приложения к дифференциальным уравнениям с неограниченными операторными коэффицинтами».

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1998- h/h, professsor, Funksiyalar nəzəriyyasi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1982-1998, dosent, Funksiyalar nəzəriyyasi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1975-1982,baş müəllim, Funksiyalar nəzəriyyasi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1970-1975, assistent, Funksiyalar nəzəriyyasi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1967-1970, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, Voronej Dövlət Universiteti

1963-1967, assistent, Ali Riyaziyyat kafedrası, Azərbaycan Politexnik İnistitutu

Apardığı dərslər: Funksional analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi, Banax cəbri, Sanki dövrü funksiyalar nəzəriyyəsi, Müxtəlif kompleks banax fəzalarında təsir edən operatorların spektral nəzəriyyəsi.

100-ə qədər elmi məqalənin, 3 kitab və 2 monoqrafiyanın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Funksiyonal analiz, Banax cəbri, Sanki dövrü funksiyalar nəzəriyyəsi, Müxtəlif kompleks banax fəzalarında təsir edən cüt operatorların spektral nəzəriyyəsi və onun tətbiqləri, Çoxölçülü diferensial tənliklər və onların tam həll olunma şərtləri, Diferensial tənliklərin məhdud, Sanki dövrü həllərinin varlığı haqqında spektral kriteriyalar, Artıqlaşmış funksional və diferesial tənliklər sisteminin banax cəbrində tam həll olunma şərtləri .

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1967-1992,Voronej, Rusiya

1986, Novosibirsk, Rusiya

1989. Pravdiv, Bolqarstan

1990,Tokio,Yaponiya

1990, Kioto,Yaponiya

1994, Sürix, İsveçrə

1996, Moskva,Rusiya

2000, Barselona, İspaniya

2000, Mersin, Erzurum, Elazıq və Van,Türkiyə

2001, Ankara, Türkiyə

2003, Minsk, Belarusiya

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

The begining of the spectral theory of Nevanlinna's mapping from topological space to endomorphisms algebra of Banach space and its applications.- Bull.Malaysian Mathematical Sciences Society, 26, 2003, pp. 241-251.

The analytic solutions for a system of functional equation in the theory of geometric objects.- I Geometri Sempozyumu T.C. Firat Üniversitesi, 3-4 Temmuz 2003 , Elazığ, Türkiye, 34-35.

Спектральная теория отображений топологического пространства в алгебру эндоморфизмов банахова пространства.- Труды Института Математики АН Беларусь, Минск, 2004, том 12, №1, стр.123-125.

The analytic solutions for a system of functional equation in the theory of geometric objects.- Firat University (Turkey), Journal of Science and Engineering. Vol.16, 3, 2004, pp.587-595.

Çeşitli kompleks Banach uzaylarında etki edən operator çiftinin Dunford manada spektrallığı.- Türkiye Cumhuriyyəti, Yüzüncü Yıl Universitesi Fen bilimleri Enstitütü Dergisi , XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu. Özelsaylı Ocak-2005, 37-43.

Spectral Theory of Ordered Pairs of the Linear Operators Acting in Different Banach Spaces.-5th International ISAAC Congress, Department of Mathematics and Informatics. University of Catania. Catania. Sicily. Italy July 25-30. 2005, 1.

Spectral Theory of Ordered Pair Linear Operators Acting in Different Banach Spaces.- 37-th Anuall Iranian Mathematics Conference, 11-14 Shahrivar 1385, 2-5 September, 2006, pp. 224-227.

Спектральная теория упорядоченных систем линейных операторов, действующих из одного комплексного банахова пространства в другое.- Доклады НАНАзерб, том LXII №1,2007, стр. 3-12

Спектральная теория возмущенных линейных операторов, действующих из одного комплексного банахова пространства в другое.- Доклады НАНАзерб, том LX II, №2.2006, 3-7.

О решении одной системы функциональных уравнений.- Вестник Бакинского Университета №1, 2007, стр.15-24.

The Theory of Multidimensional Differential Equations in Lie Group and Conditions for Their Exact Solvability.- International Mathematical Forum, 2, 2007, no.5, pp.243-249.

Spectral Theory of Ordered Pairs of the Linear Operatots acting in Different Banach Spaces and Applications.- International Mathematical Forum, 2, 2007, no.5, pp.223-236

Multiparameter Spectral Theory of Operators Collections Acting in Different Complex Banach Spaces.- International Mathematical Forum, 3, 2008, no.36, pp.1767-1776

Spectral Theory and Functional Calculus of a Pair of operators Acting from One complex Banach Space

to Another, International Mathematical Forum,4,2009, no.9, 415-420

KITABLAR

Many dimenasional spectral analysis of linear operators and almost periodical solutions of the differential equations of second order.- 206 p.

Bookmark and Share