Müsrəddin Tağıyev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,müəllim

İş telefonu: (+ 994) 12 510 34 28

e-mail: misreddin_tagiyev@bsu.az, tagiyev.misir@gmail.com


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1954-cü il fevralın 4-də Ermənistan Respublikasının İcevan rayonunun Polad kəndində anadan olub

1961-1971-ci illərdə Polad kənd orta məktəbində oxuyub

1971-1976-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb

1977-1982-ci illərdə Polad kənd orta məktəbində müəllim işləyib

1982-ci ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, üç ovladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1971-1976, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1998, f.r.e.n., «Doymuş məsaməli mühitlərdə və monodispers suspenziyalarda həyəcanlanmaların qeyri-xətti dalğaları»

2016-ci ildən Mexanika kafedrası üzrə dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2005-h/h, müəllim,Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1982-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir

1977-1982,müəllim, İcevan rayonu,Polad kənd orta məktəbi

APARDIĞI DƏRSLƏR: Maye və qaz mexanikası, Bütöv mühit mexanikası, Sahələr nəzəriyyəsi, Hidromexanika, Yeraltı hidromexanika.

52 məqalənin və iki kitabın müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Maye və qaz mexanikası, hidromexanika

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Şiraz,İran: 27-ci İran riyaziyyatçıları konfransı 1996
 • Təbriz,İran: 28-ci İran riyaziyyatçıları konfransı 1997
 • The Third International Conference, Differential equations and applications, Saint-Petersburg,2000
 • The Third International Conference, Tools for mathematical modeling, Saint-Petersburg, 2001
 • Кон.пос.80 летию През.Азер.Рес. Г.А.Алиева, Мат.1-ой междунар. науч.кон  Обратные задачи теоретической мат.физики. Сумгаит, 2003
 • AMEA-nın müxbir üzvü,prof.İ.T.Məmmədovun anadan olmasının 50 illiynə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə XI Beynəlxalq konfransının materilları, 2005
 • Zəncan,İran: 38-ci İran riyaziyyatçıları konfransı, 2007
 • The 4 Congress of the Turkic World Mathematical Society (TWMS) Baku, Azerbaijan, 1-3 July, 2011
 • Неньютонские системы в нефтегазовой отрасли  Материалы Международной Научной конференции, посвященной 85-летнему юбилею академика Азада Халил оглы Мирзаджанзаде, 2014
 • The 5th International Conference on “Control and optimezation with industrial applications” COIA-2015, Baku, Azerbaijan,

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Deformasiyalanan boruda yerləşən dispers özlü mayedə dalğalar. 2005
 2. Çoxqat özlü elastik boruda yerləşən mayenin döyünən axını. 2007
 3. Qeyri-bircins əsas üzərində yerləşən ortotrop düzbucaqlı lövhənin dayanıqlığı. 2009
 4. Доминантная частота нелинейных волн,созданных возмущениями в монодисперсных суспензиях. 2013
 5. Определение доминантных частот на основе обобщенной Реологической модели. 2014
 6. Нелинейные волны в насыщенных пористых средах. 2016

KITABLAR

  1. Riyaziyyatdan test tapşırıqları. 8-ci sinif, Bakı, 2005
  2. Nəzəri mexanika (məsələ həlli), Bakı, 2013
   Bookmark and Share