Mələkə Mahmudova

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

İş telefonu: (+994) 12 510 33 80

e-mail: mlk_maxmudova@hotmail.com

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1971-ci il, yanvarın 2-də anadan olub.

1977-1987-ci illərdə Bakı şəhər 248 saylı orta məktəbdə təhsil alıb

1987-1992- ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şöbəsində təh­sil alıb

1994-cü ildən BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987-1992, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2008, f.-r.e.n., «Dördüncü  tərtib bir yarım-xətti  Bussinesk tənliyi üçün  birölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi»

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2013- h/h, müəllim, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2000-2013, baş laborant, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1994-2000, baş laborant, Cəbr və topologiya kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Ali riyaziyyat, Riyaziyyat.

47 elmi məqalənin, 2 kitabın, 4 proqramın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Qeyri-xətti diferensial tənliklər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1-3 July 2011, Baku, Azerbaijan, IV Congress of Turkic World Mathematical Society
 • 2012,Kharkiv, Ukraine, Spectral theory and differential equations (SIDE-2012) International conference in honor of Vladimir A. Marchenko`s  90th birthday

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Махмудова М.Г. Исследование обобщенного решения одномерной смешанной задачи для одного полулинейного уравнения Буссинеска четвертого порядка. I. Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физико-математичес-ких наук, 2006 г, №1
 2. Махмудова М.Г.  Исследование  решения почти всюду одномерной смешанной задачи для одного полулинейного уравнения Буссинеска четвертого порядка.II., Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физико-математических наук, 2006 г., №2
 3. Махмудова М.Г.  Исследование классического решения  одномерной смешанной задачи для одного полулинейного уравнения Буссинеска четвертого порядка.III., Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физико-математических наук, 2006 г., №3
 4. Махмудова М.Г., Худавердиев К.И.  О существование в целом решения почти всюду одномерной смешанной задачи для одного полулинейного уравнения Бакы Университетинин Хябярляри. Физика-рийазиййат елмляри серийасы.  Бакы Университетинин няшриййаты, 2010, №4
 5. Mahmudova M.G., Khanmamedov A.Kh.  Inverse scattering problem for a difference Sturm-Liouville equation on the line, Azerbaijan journal of mathematics. Azerbaijan Mathematical Society, vol.2, №1, 2012,  January
 6. Махмудова М.Г., Ханмамедов А.Г. Асимптотически периодическое решение задачи Коши для Ленгмюровской цепочки, Журнал вычислительной математики и математической физики, том 55, №12, Москва, 2015
 7. Mahmudova M.G., Khanmamedov A.Kh. On Existence of Eigen Values of Several Operator Bundles with Two Parameters, Pure and Applied Mathematics Journal, August 20,2015 4(4-1): 16-21, USA
 8. Mahmudova M.G., Khanmamedov A.Kh. The solution of the Cauchy problem for a Langmuir chain with an asymptotically periodic unitial condition, The Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2015, v. LXXI,  №3

KITABLAR

 1. Махмудова М.Г., Худавердиев К.И.  Смешанная задача для полулинейного уравнения Буссинеска 4-го порядка. Существование и единственность различных типов решений. (monorafiya), LAP LAMBERT Academic Publishing  GmbH & Co. KG, Saarbrucken, Germany,2012, 127 стр.
 2. Мащмудова М.Щ. Али рийазиййатдан мясяляляр щяллиня рящбярлик (Аналититк щяндяся), БДУ-нун Ъоьрафийа, Эеолоэийа, Кимйа, Биолоэийа, Еколоэийа факцлтяляринин тялябяляри цчцн методик вясаит, «Бакы Университети» Няшриййаты, 2013, 127 сящ.
Bookmark and Share