Məmməd Yaqubov

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

İş telefonu: (+994) 12 510 34 07

e-mail:[email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1941-ci il, fevralın 2-də Naxçıvan MR, Culfa rayonuda anadan olub

1947-1957-ci illərdə Naxçıvan şəhər 1№-li orta məktəbdə oxuyub

1957-1962-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilmişdir.

1965-ci ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, bir övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1957-1962, tələbə, mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1962-1965, aspirant, mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1966, f.-r.e.n., «Bir sinif inteqro-diferensial tənliklərin həllərinin davamı və dayanıqlığı haqqında»

1992, f.-r.e.d., «Paylanmış parametrli sistemlərdə optimal sürüşgən rejimlər və optimallıq üçün zəruri şərtlər»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1996- h/h,kafedra müdiri, İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992-1996,professor, İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1973-1992,dosent, İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1967-1973, baş müəllim, Diferensial və ineqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1965-1967, asisstent, Diferensial və ineqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Variyasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları, Dinamik proqramlaşdırma üsulu, Optimal idarəetmənin təqribi üsulları

100-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Qeyri xətti tənliklərin həllərinin budaqlanması nəzəriyyəsi.Optimal idarəetmənin riyazi məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007,Iran,Zəncan: 38th Annual Iranian Mathematics Conference University of Zanjan
 • 2008,Bakı,Azərbaycan:International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Некоторые интегральные неравенства.- Изв.АНУ Уз.ССР, сер. физ.мат.наук, 1972, № 1, стр.16-22
 2. О решении краевой задачи диф. уравнения с параметром методам о.ф.п.- Докл. АН Аз.ССР, 1973, № 9
 3. Необходимые условия оптимальности для одного класса управляемых систем с распределенными параметрами.- Изв.АН.Аз.ССР, сер.физ.техн.и мат. наук, 1974, № 2
 4. Об одной задаче оптимального управления для эллиптического уравнения.- Изв. Вузов. Матем. 1975, № 7, стр.92-98
 5. Приближенное решение нелинейного-интегрального уравнения с параметром с помощью соче-тания методов квазилинеаризаации и о.ф.п.- Докл.АН Аз.ССР, 1975, № 4,стр.3-7
 6. Свойства решений дифференциальных включений и их применения в оптимальном управлении.- Изв.АН Аз.ССР, сер.физ.тех. и мат. наук, 1982, № 5,стр.137-143
 7. Об оптимальных скользящих режимах эллиптического типа.- Докл.АН СССР, 1984, т.274,№ 5
 8. Оптимальные скользящее режимы в системах, описываемых уравнениями эллиптического типа.- Изв.АН Аз.ССР, сер.физ.мат.наук, 1984, № 3. стр.124-129
 9. О расширении задачи управления и теорема существования оптимального управления, описываемых нелинейными эллиптическими уравнениями.-Докл.АН СССР, 1986, т.286, № 6. 1316-1319
 10. О скользящих режимах в одной системе с распределенными параметрами. -Труды ИММ АН Азерб.,1998, т.VIII,/XVI/.210-215
 11. Необходимые условия оптимальности в одной задаче, описываемого уравнением переменного типа.- Azərbaycan EA-nın xəbərləri, ЫВ, fizika-riyaziyyat və texniki elmlər seriyası,c.ХХЫВ, №3, 2004, səh.50-53
 12. Некоторые необходимые условия оптимальности для систем с импульсными воздействиями.- Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.İ.Hüseynovun 100 illik yubleyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007, səh. 168
 13. Gradient of the functional in a control problem in processes described by partial differential equation of third order, tezis. Modern problems of aprlted mathematics and information technologies – Al Khorezmiy 2009, Tashkent, 18-21 september 2009. p.132
 14. Gradient of the functional in a control problem in processes described by partial differenttial equation of third order.məqalə Transactions of the international scientific conference “Modern problems of aprlted mathe-matics and information technologies–Al Khorezmiy 2009”, Tashkent, 18-21 september 2009. p.38-40.
 15. О связи между множествами решений основной и овыпукленной задач в одной задаче управления.Bakı, AMEA-nın məruzələri, T.LXV, c.3, 2010. с.3 -7.
 16. О связи между множествами решений основной и расширенной задач для задачи управления в Эллиптических уравнениях. Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики», №4, Киев, 2010,43-52.
 17. Elliptik tənliklə təsvir olunan idarə məsələsində sürüşkən rejimin xassələri. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı  ənənəvi konfransının materialları, Bakı, 2010. s.53-55.
 18. Elliptik tənliklə təsvir olunan bir idarə məsələsində optimal idarənin varlığı. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı  ənənəvi konfransının materialları, Bakı, 2010. s.55-56.
 19. On the sliding regimes in the processes, described by the third order nonlinear equation.The Third International Conference Problems of Cuber-netcs and Informatics, Baku, september 6-8, 2010. p.101-102.
 20. Формула для градиента функционала в одной задаче управления, tezis,BDU, Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş  Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri adlı Beynəlxalq konfransın materialları Bakı,27dekabr 2010 cu il, səh.122-125
 21. О свойствах скользящих режимов в процессах, описываемых нелинейным уравнением третьего порядка , Məqalə, səh.27-33, AMEA-nın Məruzələri , 2010, N5.
 22. О свойствах скользящих режимов в процессах, описываемых нелинейным уравнением третьего порядка, Məqalə, Bakı Universitetinin xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmlər seriyası, 2011, N3, səh.29-36
 23. Применение проблемы моментов к одной задаче управления с квадратичным критерием качества,tezis, Bakı Dövlət Univesiteti  hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri,  Bakı 15-16 noyabr, 2012.
 24. О корректной разрешимости уравнения с доминирующей производной с нелокальными граничными условиями məqalə, с.95-97, Математика, информатика, физика в науке и образовании. Сборник научных трудов к 140 летию МПГУ. Москва 2012.
 25. Об одной нелокальной задаче для гиперболического уравнения высокого порядка, tezis, с.269, AMEA-nın neft-qaz sahəsində qeyri-Nyuton sistemlər akademik Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları “Bakı, 2013.
 26. Необходимые условия оптимальности обобщенных управлений в процессах, описываемых системой Гурса-Дарбу. Yahya Mammadovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, 2015 Bakı, 10 dekabr,2015 ci il. Səh.339-341
 27. Necessary conditions of optimality of the generalized controls in the system described by the Dirichlet problem, The 5th İnternational Conference on Control and Optimization with İndustrial Applications, 27-29August,2015, Baku, Səh.172-174
 28. Задача типа Гурса для гиперболи-ческого уравнения четвертого порядка с сингулярными коэффициентами, Akademik Məcid Rəsulovun anadan olmasının 100-cü ildömünə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziy-yatın aktual məsələləri” adlı respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 28-29 oktyabr, 2016, s.176-177
 29. О представлении решения задачи оптимального управления и формула  градиента функционала для уравнения типа третьего порядка с расспределеннымии граничными управлениями. AMEA-nın müxbir üzvi, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri”  adlı respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 02-03 noyabr, 2017,s.294-295
 30. Paylanmış və başlanğıc idarəedicilər olan üç tərtibli xətti tənliklə təsvir olunan optimal idarəetmə  məsələsində tənliyin hgəlli üçün ğöstəriliş. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər
 31. Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konfransın proqramı,17-18 may 2018
 32. The Goursat problem for the pseudoparabolic eduation of the third order with singular coefficients.The 6 th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications,11-13 July, 2018,Baku,Azerbaijan,p.376-378
 33. Coxluqlar, birləşmələr, kombinatorikanin və ehtimal nəzəriyyəsinin elementlərinin tədrisinə dair

 

KITABLAR

 1. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin V sinifləri üçün Riyaziyyat dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 2. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin VI sinifləri üçün Riyaziyyat dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 3. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin VII sinifləri üçün Cəbr dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 4. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin VIII sinifləri üçün Cəbr dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 5. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin IX sinifləri üçün Cəbr dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 6. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin X sinifləri üçün Cəbr də analizin başlanğıcı dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 7. Orta Ümumtəhsil məktəblərinin XI sinifləri üçün Cəbr də analizin başlanğıcı dərsliyi.- Bakı, Çaşıoğlu, 2007
 8. Adi diferensial tənliklər. -Bakı, Maarif, 1978, 444 s.
 9. Bir tərtibli adi diferensial tənliklər. - Bakı, BDU, 1999, 161 s.
 10. Maksimum və minimum məslələri.- Bakı, Çaşıoğlu, 1999, 84 s.
 11. Riyaziyyat. - Bakı, Abituriyent, 2006,2007,2008, 840 s.
 12. Riyaziyyat.Məsələ və misallar- Bakı, Çaşıoğlu, 2008, 543 s.
 13. V-VI siniflərdə olimpiada çalışmaları. - Bakı, Qismət, 2008, 115 s.
 14. Riyaziyyat. Məsələ və misallar. Bakı, «Çaşıoğlu» nəşriyyatı, 2009. 542 s.
 15. Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün Riyaziyyatdan tədris materialının tematik planı və yoxlama yazı işi nümunələri. Bakı, «AM 965» MMC mətbəəsi, 2009. 196 s.
 16. Ümumtəhsil məktəblərinin X sinfi üçün Riyaziyyatdan tədris materialının tematik planı və yoxlama yazı işi nümunələri. Bakı, MBM mətbəəsi, 2009. 39 s.
 17. Математика.Перевод с азербайджанского языка,  «Абитуриент»,  Баку, 2010. 890 с.
 18. Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün Riyaziyyatdan tədris materialının tematik planı və yoxlama yazı işi nümunələri. “AM 965” MMC mətbəəsi, Bakı,  2010. 184 s.
 19. Adi diferensial tənliklər, Bakı 2015, Dərslik, 591 səh
 20. Ekstremum məsələləri, Dərs vəsaiti, ADPU -nun mətbəəsi, 2016, 131 səh.
 21. Optimallaşdırma üsulları.Ali məktəblər üçün dərslik,Bakı Universiteti nəşriyyatı,2017,560 səh.
Bookmark and Share