Mətanət Mürsəlova

Fizika-riyaziy yat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 438 02 84

e-mail: [email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1960-cı il, iyulun 7-də Bakı şəhərində anadan olub.

1967-1977-ci illərdə Bakı şəhəri 189 saylı orta məktəbində oxuyub.

1977-1982-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

2003-cü ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1977-1982, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1984-1988, dissertant, Mexanika-riyaziyyat İntstitutu

1990, f.-r.e.n., «Sərhəd məsələləri, məxsusi və qoşulmuş funksiyalar sistemləri üzrə, n-qat ayrılışlarının Abel mənada cəmlənməsi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2009- h/h , dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2003-2008, baş müəllim, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1996-2003, baş elmi işçi, Mexanika-riyaziyyat İntstitutu

1982-1996, Funksional analiz şöbəsi , Mexanika-riyaziyyat İntstitutu

Apardığı dərslər: Furye sıraları,Adi diferensial tənliklər,I tərtibli xüsusi törəməli tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Funksional analiz, Tam funksiyalar nəzəriyyəsi, Xətti diferensial operatorlar

15 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Keldis tipli olmayan diferensial ifadələr üçün qeyri-requlyar sərhəd məsələrər, məxsusi funksiyalar sistemi qat tamlığı, məxsusi və qoşulmuş funksiyalar sistemi üzrə Furye ayrılışlarının k-qat () cəmlənməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2000,Zəncan, İran: «Tətbiqi riyaziyyat üzrə ikinci beynəlxalq birləşmiş seminar»
 • 2002,Bakı, Azərbaycan: «Tətbiqi riyaziyyat üzrə üçüncü beynəlxalq birləşmiş seminar»
 • 2004,Bakı, Azərbaycan: «Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 45 illiyinə həsr olunmuş X beynəlxalq konfrans»
 • 2008,Naxçıvan, Azərbaycan: «Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri üzrə beynəlxalq konfrans»

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. О суммируемости по Абелю n-кратных разложений по корневым функциям краевых задач и операторов свертки. Дифференциальные уравнения, т.28, №9, 1992
 2. К вопросу суммируемости разложений по собственным функциям нерегулярных краевых задач. Труды ИММ АН Азербайджана, т. VII(XV), стр. 65-70, 1997
 3. On the existing of the problem classes with non-sumable expansion of academy of sciences of Azerbaijan, v. XX, №1, 2000
 4. К вопросу кратной суммируемости разложений по собственным функциям нерегулярных краевых задач четного порядка. Тезисы XIII Международной конференции по математике и механике, посвященной 70-летию со дня рождения действительного члена НАНА,заслуженного деятеля науки, профессора А. Д. Гаджиева, Баку, 2007, стр.76
 5. К вопросу краткой суммируемости разложений по системе собственных функций нерегулярных краевых задач нечетного порядка. Междунар.конфер.,посвященная 50-летию ИММ НАН Азерб.,2009,стр.154
 6. Краткая суммируемость по системе корневых функций пучка обыкновенных диф.операторов четного порядка. AMEA-nın «Xəbərlər», 2009.
 7. Кратная суммируемость размжений по системе корневых функций нерегулярных краевых задач высокого порядка. Akademik R.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş «Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri» adlı Beynəlxalq konfransın tezisləri, Bakı, 2010, str.177-178.
 8. О существовании классов задач нечетного порядка с несуммируемым разложением по кратно  полной системе корневых функций. Akademik Y.C.Məmmədovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri» Beynəlxalq elmi konfransı, tezis, Bakı, 2010.
 9. “Diferensial tənliklərin müasir problemləri” fənninin proqramı, riyaziyyat ixtisası üçün, azərb. və rus dilində.BDU, “Bakı Universiteti nəşriyyatı” Bakı -2012, 11səh.
 10. О суммируемости разложений по собственным функциям операторов свертки.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.188, 07-08.may, 2013
 11. Fredholm property of the boundary problem for the Cauchy-Rieman equation in the curvelinear strip Caspian Journal of Applied Mathematics,Ecology and Economics,vol.2,N 4,2016,Baku
 12. Fredholm property of the boundary problem for the Cauchy-Rieman equation in the curvelinear strip İnternational Workship on Non-harmonic Analysis and differential operators,25-27 may ,2016
 13. Asymptotic estimition of the Green function of the even order non-reqular differential operator with the variable coefficients. Konfrans “Riyaziyyatın tətbiqi problemləri və innovasiya texnoloqiyaları “ 15-16 dekabr ,2016 Sumqayıt Dövlət Universiteti.
 14. “Fredholm Property of the Boundary Problem for the Cauchy-Riemann Equation in the Curvelinear Strip” Caspian journal of applied mathematics, ecology and economics, volume 4, N 2, 2016, pp.3
Bookmark and Share