Murğuzalı Əliyev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 438 02 84

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1941-ci il, fevralın 18-də , Azərbaycan respublikasının Gədəbəy rayonunun R.Əliyev kəndində anadan olub.

1947-1957-ci illərdə Gədəbəy rayonunun R.Əliyev kənd orta məktəbində oxuyub.

1957-1962-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1968-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1957-1962, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1962-1965, aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1967, f.-r.e.n., «Cırlaşmış elliptik tənliklər üçün bəzi sərhəd məsələləri »

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1968- h/h, dosent, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1966-1968, kicik elmi işçi, SSRİ EA-nın Sibir bölməsi, Riyaziyyat İnstitutu, Novosibirsk ş.

1965-1966,laborant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər:Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri

30 elmi məqalənin və 1 kitabın müəllifidir

2 elmlər namizədi yetişdirmişdir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1986, Nalçik, Rusiya: «Xüsusi törəməli tənliklər üçün qeyri-lokal məsələlər və onların tətbiqləri»
 • 1991, Maxaçkala,Rusiya: «Funksional-diferensial tənliklər və onların tətbiqləri », III Şimali Qafqaz regional konfransı
 • 2007, Maxaçkala,Rusiya: «Funksional-diferensial tənliklər və onların tətbiqləri »

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Qeyri xətti kiçik hədləri olan cırlaşmış elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsi.- DU, II c, № 2, 1966
 2. Qeyri xətti cırlaşmış elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsi.- DU, III c, № 1, 1967
 3. Bir sinif cırlaşmış qeyri xətti elliptik tənliklər üçün E məsələsi.- SSRİ EA-nın məruzələri, № 1, 1967
 4. Mənfiolmayan xarakteristikalı kvazixətli tənliklər üçün Dirixle məsələsinin həllolunanlığı.- DU, XIII c, № 1, 1977
 5. Xətti cırlaşan elliptik tənliklər üçün üçüncü sərhəd məsələsi haqqında.- DU, XXV c, № 2, 1989
 6. Cırlaşan elliptik tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həll olunanlığı.-Üçüncü Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları,Maxaçkala, 2007
 7. Əmsalların hamarlığının cirlaşan elliptik tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həllolunanlığına təsiri. - Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor Q.T.Əhmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007
 8. О единственности решения задачи с освобождением границы для вырождающихся эллиптичкеских уравн.Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi-konfransının materialları, Bakı,2008, səh14-15
 9. Разрешимость краевой задачи для вырождающихся уравнений с частичным освобождением границы от данных. Актуальные проблемы прикладной маткматики и информационных технологий – Аль Хорезми, Труды конференций, том №1, стр. 47-49, 2009.
 10. Разрешимость задачи Дирихле для вырождающихся квазилинейных эллиптических уравнений. Спектральная теория  и ее приложения. Тезисы международной конференции посвященной 80-летному юбилею акад.Ф.Г.Максудова, Баку, 2010, стр.50-51
 11. Oblastın sərhəddində cırlaşan hiperbolik tənliklər üçün Koşi-Qursa məsələsi. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri ” adlı ənənəvi elmi-konfransının materialları, Bakı, 2010, səh.22-23.
 12. Müntəzəm elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsinin ümumiləşmiş həlləri.Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri ” adlı ənənəvi elmi-konfransının materialları, Bakı, 2011, səh.25-26 (28-29 апрел).
 13. Cırlaşmış elliptik tənliklər Dirixle məsələsinin aprior qiymətləndirilməsi. «Magistrantların III reqional elmi-konfransının materialları», “Qeyrət mətbəəsi”, с.1-4, Naxçıvan, 2011
 14. Икинюгтяли сярщяд мясялясинин мцсбят щяллинин варлыг вя йеэанялийи.Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri ” adlı ənənəvi elmi-konfransının materialları, Bakı, 2012, səh.47 (30-31 may)
 15. Краевые задачи с частным освобождением границы от данных.Azərb.Resp.Təhsil Nazirrliyl, Sumqayıt Döbl.Universiteti, AMEA-nın İnform Texnolog.İns-tu, “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informas. tenologiyaları” adlı II Resp.Elmi Konf-nın mater., Sumqayıt, 27-28 noyabr,2012,səh.16
 16. Elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsinin ümumiləşmiş həlləri .Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri ” adlı ənənəvi elmi-konfransının materialları, Bakı-2012, 30-31 may, səh.44
 17. Tərs səpilmə məsələsi. Azərb.Resp.Təhsil Nazirrliyl, Sumqayıt Döbl.Universiteti, AMEA-nın İnform Texnolog.İns-tu, “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informas. tenologiyaları” adlı II Resp.Elmi Konf-nın mater., Sumqayıt, 27-28 noyabr,2012,səh.10
 18. Səphəddə cırlaşan hiherbolik tənliklər üçün sərhəd məsələsi.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.62, 07-08.may, 2013
 19. Oblast sərhəddində cırlaşan elliptik tənliklər üçün çəki ilə verilmiş Dirixle məsələsi.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik., yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.62, 07-08.may, 2013
 20. Dairəvi oblastda Dirixle mə- sələsinin radial-simmetrik həllinin varlığı.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.57, 07-08.may, 2013
 21. Cırlaşan kvazixətti elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsi .Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.49, 12-13.may, 2014
 22. Başlanğıc şərtləri cırlaşma xətti üzərində verilmiş Koşi məsələsi.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.50, 12-13.may, 2014
 23. Dairəvi oblastda Dirixle mə- sələsinin radial-simmetrik həllinin varlığı.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.57, 07-08.may, 2013
 24. İki nöqtəli sərhəd məsələsinin musbət həllərinin varlığı.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.24, 20-21.may, 201
 25. Oblastın sərhədində cırlaşan hiperbolik tənliklər üçün Koşi-Qursa məsələsi. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.19, 2016
 26. Kürə daxilində bir qeyri-xətti tənlik üçün Dirixle məsələsinin radial simmetrik həlli. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.20, 2016
 27. “Oblastın sərhədində cırlaşan qeyri-xətti elliptik tənliklər üçün Diriöle məsələsi”  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransının materialları, 02-03 noyabr, 2017, səh.36.
 28. “Çəki ilə verilmiş Dirixle məsələsi” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransının materialları,  02-03 noyabr, 2017, səh.38.
 29. “Cırlaşmış ellirtik tənliklər üçün çəki ilə verilmiş Dirixle məsələsi” Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.44.
 30. “Cırlaşma xətti xarakteristika olan hiperbolik tənliklər üçün Koşi məsələsi” Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.46


KITABLAR

 1. Riyazi fizika tənlikləri.- BDU, 2008
Bookmark and Share