Nəcəf Əliyev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: necefaliyev@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1950-ci il, mayın 9-da Azərbaycan Respublikası,Cəlilabad rayonunun Yaqublu kəndində anadan olub.

1957-1967-ci illərdə Səlyan rayonu Yuxarıxalac kəndin orta məktəbdində oxuyub.

1967-1972-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1987-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, dörd övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1967-1972,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1975-1978,aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,ADPU

1984, f.-r.e.n.,«Evklid fəzasında səthlərin inkasının bəzi halları haqqında»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990- h/h , dosent,Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1988-1989, baş müəllim,Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1987-1988, assistent, Həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Diferensial həndəsə və topologiya, Diferensial həndəsə və tenzor hesabı, Həndəsə əsasları, Analitik həndəsə, Kartanın xarici formaları metodu, Yüklənmiş çoxobrazlıların həndəsəsi.

30-a yaxın elmi məqalə və 2 kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Həndəsə və toplogiya.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1992, Kazan, Rusiya:Lobaçevski və müasir həndəsə

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Об отображении двумерных евклидовых пространств. Журнал Унив-та Кавказ, сер.Естест. и. Техн. т. 25,  № 2, с.141-146, 2010
 2. «Мцхтялиф хассяляря малик ики юлчцлц шябякя дашыйан сятщляр щаггында» Тялябя, маэистрант вя эянъ тядгигатчыларын «Рийазиййат вя механиканын актуал проблемляри» адлы Республика Елми конфрансынын материаллары, 30-31 май, 2012, сящ.38-39.
 3. «Щамар чохобразлыларын диференсиалланан иникасына даир» Тялябя, маэистрант вя эянъ тядгигатчыларын «Рийазиййат вя механиканын актуал проблемляри» адлы Республика Елми конфрансынын материаллары, 30-31 май, 2012, сящ.39-41.
 4. «О поверхностях коразмерности два» Бакы Дювлят Университетинин Щесаблама рийазиййаты кафедрасынын 50 иллик йубилейиня щяср олунмуш елми конфрансын материаллары. Бакы, 15-16 нойабр, 2012, сящ.104-105.
 5. «Щамар чохобразлыларын иникасы» Бакы Дювлят Университетинин Щесаблама рийазиййаты кафедрасынын 50 иллик йубилейиня щяср олунмуш елми конфрансын материаллары. Бакы, 15-16 нойабр, 2012, сящ.210.
 6. «Отображение поверхностей коразмерности двух Евклидовых пространств с двумерной главной нормалью графика» Функсийалар нязяриййяси вя щармоник анализин проблемляри, Академик И.И.Ибращимовун 100-иллик йубилейиня щяср олунмуш Бейнялхалг конфрансын материаллары, Бакы 2012, сящ.18.
 7. «Об отображении поверхностей Евклидовых пространств» Рийазиййатын тятбиги мясяляляри вя йени информасийа технолоэийалары ЫЫ Республика Елми Конфрансынын материаллары, Сумгайыт, 27-28 нойабр 2012, сящ.37-38.
 8. « сятщи цзяриндя хцсуси хассяйя малик олан яйриляр аиляси щаггында» Азярбайъанын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш елми конфрансын материаллары. Бакы, 07-08 май, 2013, сящ.50
 9. «Ики юлчцлц мцстявилярин иникасына даир» Бейнялхалг елми конфрансын материаллары. Ы щисся, 05-06 ийун, Эянъя 2014.
 10. «Евклид фязасында икиюлчцлц сятщлярин иникасы» Азярбайъанын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 91 иллик йубилейиня щяср олунмуш елми конфрансын материаллары. Бакы 2014, сящ.52
 11. Evklid fəzasında ikiölçülü səthlərin щярякятли репери вя онунла баьлы щялл едилян мясяляляр. Azərbayvan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Resp. Elmi konf. mat-rı, 20-21 may, 2015-cи il, Bakı, səh. 24-27.
 12. On Mapping of Two Dimensional Euclidean Spaces.International Ecoenergy Academy ISSN: 1560-4055 Caspian journal of applied mathematics? ecology and economics Volume 2 №1 July 2014 page 101-109
 13. İkiölçülü səth inikasının bəzi məsələləri. Bakı Dövlət Universitetinin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda Elmi konf. mat-rı, 25-26 dekabr,  2014-cü il, Bakı, səh. 34-35.
 14. Gələcəyin riyaziyyat müəllimlərinə hansı tədris olunmalıdır: Riyazi analiz yoxsa Calculus (Kalkulus)? Azərbayъan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Müəllim hazırlama siyasəti və problemləri V beynəlxalq konfransın mateialları 30 aprel-02 may 2015-ci il, Bakı, Azərbaycan, səh. 460-461.
 15. səthi üzərində şəbəkələr. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 94 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Resp. Elmi Konf. Mat-rı, 17-18 may, 2017-ci il, Bakı, səh.49-50.
 16. E4-də KO ölçüsü iki olan səthlər və onlar üzərində iki ölçülü şəbəkələrə dair məsələlər. AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. 02-03 noyabr, Bakı 2017, səh.41.
 17. səthi üzərində şəbəkələr. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 94 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Resp. Elmi Konf. Mat-rı, 17-18 may, 2017-ci il, Bakı, səh.49-50.
 18. -də KO ölçüsü iki olan səthlər və onlar üzərində iki ölçülü şəbəkələrə dair məsələlər. AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. 02-03 noyabr, Bakı 2017, səh.41.
 19. О некоторых случаях отображений поверхностей Евклидовых пространств. Молодежный научный форум: Технические и математические науки №6 (46), Moskva 2017, səh.229-233.

KİTABLAR

«On mapping of two dimensional euclidean spaces» Рийазиййат вя Механика Институту (чапдады). 2013


«On mapping of two dimensional euclidean spaces» Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu.Bakı- 2013

Bookmark and Share